Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-11-16

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”

w ramach realizacji „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymina lata 2021-2025” ___________________________________________________________________________

I RODZAJ ZADANIA:

1.    Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zleca się realizację następującego zadania:
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
Zadanie publiczne podzielone jest na 4 części. Każda z części składa się z 2 modułów, wyjątek stanowi część 3, która składa się z 3 modułów.
-    W ramach modułu I każdej z części zadania, Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na terenie miasta Katowice Dziennego Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
-    W ramach modułu II każdej z części zadania, Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie klubu społecznościowego dla osób w wieku senioralnym – mieszkańców danej dzielnicy Katowic, dzielnic ościennych oraz uczestników modułu I.
-    W ramach modułu III części 3 zadania, Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie działań na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym przez 8 godzin dziennie w lokalu przy ul. Głogowskiej 23, w którym mieści się Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2, dla około 20 osób dziennie spośród uczestników korzystających z pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2.

Zadanie publiczne ma być realizowane, co do zasady w dni robocze, od godziny 8.00 do godziny 16.00, przy czym:
-    działalność Dziennych Domów Pomocy Społecznej ma być realizowana od godziny 8.00 do godziny 13.00,
-    działalność popołudniowych klubów społecznościowych ma być realizowana od godziny 13.00 do godziny 16.00,
-    działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym mają być realizowane od godziny 8.00 do godziny 16.00.

2.1. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie publiczne podzielone jest na cztery części:
Część 1:
a)    Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Czecha 2 zapewniający 48 miejsc pobytu w godzinach od 8.00 do 13.00,
b)    popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym przy ul. Czecha 2, prowadzący działalność dla 48 osób w godzinach od 13.00 do 16.00,
c)    Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Wiślanej 9 zapewniający 43 miejsca pobytu w godzinach od 8.00 do 13.00,
d)    popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym przy ul. Wiślanej 9, prowadzący działalność dla 43 osób w godzinach od 13.00 do 16.00.

Dla części 1 posiłki powinny być przygotowywane i dowożone z kuchni mieszczącej się przy ul. Wiślanej 9.

Część 2:
a)    Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Tysiąclecia 45 zapewniający 30 miejsc pobytu w godzinach od 8.00 do 13.00,
b)    popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym przy ul. Tysiąclecia 45, prowadzący działalność dla 30 osób w godzinach od 13.00 do 16.00,
c)    Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 przy ul. Misjonarzy Oblatów 24 zapewniający 75 miejsc pobytu w godzinach od 8.00 do 13.00,
d)    popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym przy ul. Misjonarzy Oblatów 24, prowadzący działalność dla 75 osób w godzinach od 13.00 do 16.00,
e)    Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 przy ul. Gliwickiej 74a zapewniający 34 miejsc pobytu w godzinach od 8.00 do 13.00,
f)    popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym przy ul. Gliwickiej 74a, prowadzący działalność dla 34 osób w godzinach od 13.00 do 16.00.

Dla części 2 posiłki powinny być przygotowywane i dowożone z kuchni mieszczącej się przy ul. Misjonarzy Oblatów 24.

Część 3:
a)    Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23 zapewniający 50 miejsc pobytu w godzinach od 8.00 do 13.00,
b)    popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym przy ul. Głogowskiej 23, prowadzący działalność dla 50 osób w godzinach od 13.00 do 16.00,
c)    prowadzenie działań na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym przez 8 godzin dziennie w lokalu przy ul. Głogowskiej 23, w którym mieści się Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2, około 20 osób dziennie spośród uczestników korzystających z pobytu w DDPS nr 2,
d)    Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 przy ul. Świdnickiej 35a zapewniający 42 miejsca pobytu w godzinach od 8.00 do 13.00,
e)    popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym przy ul. Świdnickiej 35a, prowadzący działalność dla 42 osób w godzinach od 13.00 do 16.00.

Dla części 3 posiłki powinny być przygotowywane i dowożone z jednej z kuchni: przy ul. Głogowskiej 23 lub przy ul. Świdnickiej 35a.

Część 4:
a)    Dzienny Dom Pomocy Społecznej w rejonie Katowice Dąb zapewniający 25 miejsc pobytu
w godzinach od 8.00 do 13.00,
b)    popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym w rejonie Katowice Dąb, prowadzący działalność dla 25 osób w godzinach od 13.00 do 16.00.


UWAGA! Dopuszcza się możliwość składania ofert na poszczególne części, natomiast już w ramach poszczególnych części nie dopuszcza się składania ofert wyłącznie na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej lub wyłącznie na prowadzenie społecznościowego klubu dla osób w wieku senioralnym lub wyłącznie na prowadzenie działań na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym.

2.2. Zakres działań objętych realizacją zadania:

2.2.1. Moduł I – prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej

2.2.1.1. Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach w godzinach od 8.00 do 13.00, zwanych dalej DDPS, przeznaczonych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

2.2.1.2. Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:
a) zapewnienie miejsca do spędzania czasu od poniedziałku do piątku w dni powszednie przez 5 godzin dziennie, w godz. 8.00-13.00 dla pensjonariuszy DDPS,
b) zapewnienie wyżywienia w postaci: śniadania i obiadu od poniedziałku do piątku oraz wydawanie suchego prowiantu na sobotę dla pensjonariuszy DDPS, z możliwością wyboru posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza. Wysokość stawki żywieniowej ustala się na kwotę nie mniej niż 7,20 zł w skali miesiąca.
Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania stałej kontroli wysokości stawki żywieniowej i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w tej sprawie. Posiłki nie mogą być przygotowywane z proszku. Dopuszcza się możliwość przygotowania posiłku z mrożonek, nie częściej jednak niż 1 raz w tygodniu.
c) możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych i środków służących do utrzymania higieny osobistej oraz możliwość korzystania z pralki i środków piorących.

2.2.1.3. Podstawowe świadczenia opiekuńcze polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu pensjonariuszy m.in. poprzez umożliwienie udziału w zajęciach, edukacyjnych, relaksacyjnych.

2.2.1.4. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w zakresie:
a) zajęć ruchowych,
b) zajęć prozdrowotnych m.in spotkania z ekspertami z różnych dziedzin zdrowia w formie wykładów, pogadanek lub indywidualnych konsultacji.

2.2.1.5. W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na skorzystanie z usług świadczonych przez pracownika socjalnego i psychologa wsparcie to ma być zabezpieczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Wyjątek stanowi moduł III - prowadzenie działań na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym.

2.2.1.6. Działania wspomagające polegające na:
a)    umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich m.in. poprzez organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostęp do prasy, biblioteczki, radia, TV itp.,
b)    aktywizacji społecznej i integracji ze społecznością lokalną poprzez m.in. promocję wolontariatu wśród seniorów, nawiązywanie współpracy z przedszkolami, szkołami itp.,
c)    stymulowaniu do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów pensjonariuszy z rodziną, środowiskiem.

2.2.1.7. Realizacja dodatkowych działań zaproponowanych przez oferenta w złożonej ofercie, a nie wymienionych powyżej.

Podstawą realizacji zadań wymienionych w pkt. 2.2.1.1.-2.2.1.6. będą decyzje administracyjne wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach określające rodzaj świadczenia, czas na jaki zostało przyznane świadczenie oraz odpłatność klientów.

2.2.2. Moduł II – prowadzenie popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym

2.2.2.1. Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:
a)    zapewnienie miejsca do spędzania czasu od poniedziałku do piątku w dni powszednie przez 3 godziny dziennie, w godz. 13.00-16.00 dla pensjonariuszy DDPS oraz innych osób w wieku senioralnym - społeczności lokalnej danej dzielnicy Katowic lub dzielnic ościennych (bez względu na ich sytuację bytową, chcących rozwijać swoją aktywność, chętnych i zdolnych do jej podejmowania, niewymagających indywidualnej opieki osoby drugiej oraz wsparcia w postaci usług specjalistycznych m.in. opieki personelu medycznego, wsparcia psychologów i psychoterapeutów).
b)    zapewnienie poczęstunku dla każdego uczestnika klubu społecznościowego.

2.2.2.2. Działania w ramach modułu II mogą polegać w szczególności na:
a)    organizacji zajęć dla seniorów o charakterze hobbystycznym, towarzyskim, rekreacyjnym (w tym wyjścia, wycieczki, organizacja imprez i świąt),
b)    organizacji spotkań ze specjalistami w celu edukacji seniorów,
c)    prowadzeniu usług w zakresie aktywizacji społecznej, w tym spotkań integracyjnych z innymi społecznościami,
d)    organizacji zajęć w zakresie aktywności ruchowej,
e)    informowaniu o działaniach i atrakcjach dla seniorów oraz o usługach skierowanych do seniorów organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy organizowanych w dzielnicy, w której działa klub oraz na terenie całego miasta Katowice.

2.2.3. Moduł III – prowadzenie działań na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym

2.2.3.1. Prowadzenie działań przez 8 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 na rzecz około 20 osób dziennie z problemami pamięci oraz problemem otępiennym w lokalu przy ul. Głogowskiej 23, w którym mieści się Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2.

2.2.3.2. Działania pielęgnacyjne:
a) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych dostosowanych do aktualnego stanu osoby z problemami pamięci oraz problemem otępiennym, polegających w szczególności na:
- pomocy w zakresie higieny osobistej,
- pomocy w zakresie higieny intymnej,
- pomocy w przyjmowaniu leków oraz pomiar podstawowych parametrów życiowych,
- pomocy w zakładaniu podstawowego sprzętu medycznego,
- pomocy w przemieszczaniu się, przyjmowaniu posiłków,
b) realizacja opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej u osób z chorobą otępienną w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą w tym zakresie i współczesnymi standardami opieki pielęgnacyjnej.

2.2.3.3. Działania terapeutyczne:
a) podtrzymywanie sprawności i aktywności psychofizycznej osób z zespołem otępiennym, między innymi poprzez umożliwienie udziału w specjalnej terapii z wyodrębnioną grupą osób korzystającej z odrębnego pomieszczenia (salki terapeutycznej), polegającej na:
- stymulacji poznawczej,
- treningu pamięci,
- terapii ukierunkowanej na rzeczywistość,
- terapii zajęciowej,
- terapii reminiscencyjnej,
- terapii walidacyjnej,
- terapii usprawniającej ruch oraz fizjoterapii,
- muzykoterapii,
- stymulacji bazowej,
- innych podobnych działaniach terapeutycznych.

2.2.3.4. Działania psychologiczne:
a) opracowywanie dla rehabilitanta i pielęgniarki/opiekuna indywidualnych zaleceń i wskazówek dotyczących udziału i możliwości uczestnictwa w zajęciach podopiecznych ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym,
b) opracowywanie ogólnych zaleceń co do usprawniania i funkcjonowania w środowisku, wynikających z indywidualnej diagnozy choroby otępiennej osób z problemami pamięci oraz dotkniętych problemem otępiennym,
c) uświadomienie osobom, do których kierowane jest zadanie poczucia własnej wartości i możliwości oraz udzielenie pomocy w podtrzymywaniu więzi społecznych.

Udział w działaniach wymienionych w pkt. 2.2.3.1.-2.2.3.4. będzie możliwy dla osób, które posiadają wydaną decyzję administracyjną na świadczenia w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23.

2.3. Doświadczenie:
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia lub realizacji innych działań mających na celu wsparcie osób w wieku senioralnym, w tym osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, dotkniętych problemem otępiennym lub zaburzeniami pamięci.

2.4. Adresaci zadania:
-    w ramach modułu I: osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić,
-    w ramach modułu II: osoby w wieku senioralnym, bez względu na sytuację zdrowotną i bytową, zamieszkujące daną dzielnicę Katowic lub dzielnice ościenne oraz uczestnicy modułu I i III,
-    w ramach modułu III: osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, w szczególności osoby starsze z problemami pamięci, dotknięte problemem otępiennym, posiadające wydaną decyzję administracyjną przyznającą pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU WYNOSI: 3 637 655,00 zł, w tym:
na część 1: 835 700,00 zł
na część 2: 1 331 955,00 zł
na część 3: 1 137 000,00 zł
na część 4: 333 000,00 zł.

Kwota dotacji może zostać zmniejszona w przypadku:
1)    braku wydanych decyzji administracyjnych dla powyżej 10% miejsc przez okres powyżej 30 dni,
2)    braku zatrudnienia pracownika merytorycznego wymaganego przy realizacji zadania o kwotę wynagrodzenia tego pracownika proporcjonalnie do okresu jego niezatrudnienia.

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI ORAZ KONSTRUOWANIA KOSZTORYSU:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi”, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2.    Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
3.    Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
4.    W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r., z możliwością jego przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. w formie aneksu do umowy.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Standardy:
-    minimalne: oferta musi zawierać opis wszystkich rodzajów usług wymienionych
w rozdziale I, 2., 2.2.:
-    2.2.1., od 2.2.1.1. do 2.2.1.6.,
-    2.2.2. od 2.2.2.1. do 2.2.2.2.,
-    2.2.3. od 2.2.3.1. do 2.2.3.4.,
-    pożądane: dodatkowo oferta może zawierać opis działań, o których mowa w rozdziale I, 2., 2.2., 2.2.1., 2.2.1.7.
2.2. Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien statutowo działać na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców.

2.3. Kwalifikacje kadry:
2.3.1. Osoba kierująca Dziennym Domem Pomocy Społecznej powinna posiadać kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2.3.2. Oferrent zatrudnia kadrę o odpowiednim wykształceniu, której kwalifikacje zapewniają świadczenie usług odpowiedniej jakości.
2.3.3. Wymagana minimalna struktura zatrudnienia pracowników merytorycznych:
-    kierownik DDPS – 0,5 etatu/DDPS , ,
-    animator seniora - 1 etat/DDPS i klub społecznościowy łącznie ,
-    psycholog – 0,75 etatu tylko dla modułu III
-    pielęgniarka/opiekun medyczny/opiekun osoby starszej – 2 etat tylko dla modułu III,
-    terapeuta/rehabilitant – 1 etat tylko dla modułu III,
-    inny personel wymieniony w części III pkt 5b niniejszych warunków.

Dopuszcza się zatrudnienie personelu na podstawie stosunku cywilno-prawnego.
2.3.4.     Z dotacji mogą zostać pokryte jedynie koszty minimalnego zatrudnienia wymaganego w rozdziale IV,
2.3.5.    2.,2.3., 2.3.3. Wykonawca może zatrudnić personel na większą część etatu niż wymagają tego warunki, jednakże koszty zatrudnienia powyżej wymaganego minimalnego zatrudnienia pokrywa on ze środków własnych.
2.3.6.    Angażując personel na stanowisku animatora seniora oraz innych stanowiskach odpowiedzialnych za realizację form wsparcia w ramach zadania, Wykonawca powinien kierować się przede wszystkim kompetencjami i umiejętnościami kandydatów, do których można zaliczyć komunikatywność, bardzo dobrą organizację pracy, empatię, zadaniowość, kreatywność, elastyczność, asertywność, profesjonalizm itp. Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu kadry, jaką Wykonawca zamierza zaangażować do realizacji zadania powinny być zawarte w treści oferty.
2.3.6. Oferent może zatrudnić również inne osoby niezbędne do realizacji zadania
i świadczenia usług odpowiedniej jakości. Jeżeli do wykonania określonych czynności lub prowadzenia zajęć, zgodnie z aktualnym stanem prawnym wymagane będą określone kwalifikacje zawodowe lub kompetencje, Wykonawca ma obowiązek uwzględniać ten fakt przy angażowaniu personelu.

2.4. Warunki lokalowe:

2.4.1. W przypadku części 1 (DDPS nr 1 i DDPS nr 4) zadanie będzie realizowane w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, dodatkowo budynki będą wyposażone w mienie należące do ww. Ośrodka.

2.4.2. W przypadku części 2:
a) DDPS nr 3 – zadanie będzie realizowane w budynku, będącym w zarządzie Żłobka Miejskiego
w Katowicach, dodatkowo budynek jest wyposażony w mienie należące do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,
b) DDPS nr 6 i DDPS nr 7 – zadanie będzie realizowane w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, dodatkowo budynki będą wyposażone w mienie należące do ww. Ośrodka.

2.4.3. W przypadku części 3 (DDPS nr 2 i DDPS nr 5) zadanie będzie realizowane w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, dodatkowo budynki będą wyposażone w mienie należące do ww. Ośrodka.

2.4.4. W przypadku części 4 podmiot zainteresowany realizacją powyższego zadania powinien dysponować odpowiednim lokalem znajdującym się na jednej posesji usytuowanej w rejonie Katowice Dąb o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2 i dostosowanym do świadczenia tego rodzaju usług, tj. m.in.:
1) pomieszczenia ogólnodostępne:
a) jadania,
b) świetlica,
c) pokój wypoczynkowy,
2) pomieszczenia administracyjno-biurowe,
3) pomieszczenia gospodarcze:
a) kuchnia,
b) magazyn,
4) pomieszczenia sanitarne:
a) łazienka,
b) WC dla pensjonariuszy,
c) WC dla personelu.
Pomieszczenia muszą zostać dopuszczone do użytku przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Straż Pożarną.

Oferent zobowiązuje się do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w lokalu, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności do:
a)    określenia metod postępowania, zadań i obowiązków dla osób przebywających w lokalu w sytuacji wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
b)    wyposażenia lokalu w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego, a także zapewnienia jego przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)    zapewnienia osobom przebywającym w lokalu możliwości bezpiecznej ewakuacji, w szczególności poprzez zapewnienie drożności dróg ewakuacji oraz ich prawidłowego oznakowania.

Dom powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt umożliwiający realizację pełnego zakresu usług wymienionych w rozdziale I,2., 2.2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunków lokalowych na podstawie wizji lokalnej.
Do oferty należy przedstawić tytuł prawny bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.


V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs - nazwa konkursu i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pokój nr 1 (parter), w terminie do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach dzwoniąc pod numer (32) 25-11-970 wew. 173. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Barbara Rogóż.

3. Wzór oferty wraz z załącznikami jest dostępny:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Dziale Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pok. 13 (I piętro)
c) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – na tablicy ogłoszeń między drugim, a trzecim piętrem,
d) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
e) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
f) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a)    ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d)    analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
-    wyboru najkorzystniejszej oferty,
-    wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, pok. 12 (I piętro).

4.    Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 50% punktów.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.


VII.     INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PT. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”
WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZANA PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
W ROKU BIEŻĄCYM I ROKU POPRZEDNIM*
ROK  2021     KWOTA 3 683 545,60 ZŁ
ROK  2022    KWOTA 3 750 000,00 ZŁ*
*stan na 28 października 2022 r.

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1.    Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2.    Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3.    Przesunięcia terminu składania ofert.
4.    Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Plik do pobrania:
Warunki_konkursowe_DDPS_na_2023.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2023.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy na 2023.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."