Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-11-14

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Ochrona i promocja zdrowia"

ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

 

I. Rodzaj i cel zadania:

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Ochrona i promocja zdrowia"

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

Wsparcie na rzecz kampanii informacyjnej na temat podnoszenia świadomości dotyczącej szczepienia dzieci.


2.1. Cel zadania:

Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem epidemiologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych poprzez podniesienie świadomości dotyczącej szczepień obowiązkowych w Polsce (w szczególności przeciwko polio i odrze) wśród rodzin ukraińskich.


2.2. Odbiorcy:

Zadanie skierowane jest łącznie do co najmniej 4 000 osób przebywających w Katowicach, w tym:

- osób pochodzenia ukraińskiego (dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów prawnych),

- polskich rodzin goszczących uchodźców,

- społeczności lokalnej.

 

2.3. Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

Realizacja miejskiej kampanii na rzecz zwiększenia zaangażowania społecznego wśród rodzin ukraińskich, rodzin goszczących uchodźców i lokalnych społeczności w celu zwiększenia zapotrzebowania na szczepienia ochronne, w tym m.in. poprzez:

a) grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące szczepień obowiązkowych w Polsce dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci uchodźców z Ukrainy – w lokalizacjach wskazanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

b) spotkania edukacyjne dotyczące szczepień dla dzieci uchodźców z Ukrainy – w lokalizacjach wskazanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

c) indywidualne konsultacje i porady dotyczące kalendarza szczepień obowiązkowych i zalecanych prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny,

d) opracowanie ze specjalistami treści merytorycznych materiałów dotyczących szczepień,

e) reklamy w mediach (w tym: prasa lokalna, spoty radiowo-telewizyjne, Internet, media społecznościowe) oraz w innych środkach masowego przekazu,

f) reklamy zewnętrzne (billboardy, plakaty),

g) przygotowanie materiałów drukowanych (ulotek, broszur itp.),

h) gadżety reklamowe dla dzieci,

i) przygotowanie strony internetowej,

j) przygotowanie i dystrybucja książeczki edukacyjnej o szczepieniach dla dzieci,

k) opracowanie hasła kampanii społecznej,

l) tłumaczenie wszystkich przygotowanych materiałów (reklam, plakatów, książeczek, strony internetowej, filmów itd.) w języku polskim i ukraińskim,

ł) przygotowanie i opublikowanie w Internecie filmików promujących szczepienia wśród rodzin ukraińskich,

m) współpraca w zakresie prowadzenia kampanii z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

 

2.4. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

 

2.5. Wskaźnik realizacji zadania:

Liczba uchodźców z Ukrainy mających dostęp do podstawowych informacji na temat szczepień.

 

2.6. Sposoby monitorowania wskaźników:

 1.  Listy osób, korzystających z usług (z podziałem na grupy wiekowe i narodowość).
 2.  Dokumenty potwierdzające zakupy itp.
 3.  Sprawozdania/raporty od wykonawców i podwykonawców.
 4.  Dokumentacja fotograficzna, strona www, facebook itp.
 5.  Miesięczne raporty nt. sposobów relacjonowania wydarzenia przez media.

   

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.: 240 000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

 

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje do zakresu realizowanych usług, w tym również powinny być zatrudnione osoby o wykształceniu medycznym (lekarze, pielęgniarki posiadające kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o odbyciu kursu szczepień lub posiadające specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej) oraz absolwenci kierunku zdrowie publiczne.

 

2.2. Warunkiem realizacji zadania jest stosowanie zasad i warunków Partnerstwa stanowiącego załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.

 

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Ochrona i promocja zdrowia - UNICEF" oraz dane organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.

 

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 88 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca – Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
 5. uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
 7. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

 

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

 

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

 

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

 

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów.

Uzyskanie ww. minimum nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych z budżetu miasta Katowice.  

 

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

 

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII.         Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Ochrona i promocja zdrowia".

ROK 202165 785,07
ROK 202262 380,00 zł*

*Stan na dzień 14 października 2022 r.                              

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
 3. Przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Plik do pobrania:
Ogólne zasady i warunki partnerstwa - załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.doc    
Warunki konkursu - kampania unicef zdrowie 2023.pdf    
Wytyczne UNICEF dotyczące komunikacji i widoczności - załacznik nr 4 do warunków konkursowych.docx    
Wzór oferty - załącznik nr 1 do warunków konkursowych.doc    
Wzór oświadczeń - załacznik nr 2 do warunków konkursowych.doc    
Wzór umowy - załacznik nr 3 do warunków konkursowych.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."