Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-11-14

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania:

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zleca się w formie powierzenia realizację następującego zadania:
„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
UWAGA!
NA PROWADZENIE KAŻDEGO Z PONIŻSZYCH ZADAŃ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W KONKURSIE PODMIOT POWINIEN ZŁOŻYĆ ODDZIELNĄ OFERTĘ, W PRZECIWNYM WYPADKU, TJ. JEŚLI W JEDNEJ OFERCIE PODMIOT WSKAŻE CHĘĆ PROWADZENIA WIĘKSZEJ LICZBY ZADAŃ – OFERTA TAKA ZOSTANIE ROZPATRZONA NEGATYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ.

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

Zadania z obszaru ADAP (Rozwój i uczestnictwo młodzieży):

2.1. Zadanie nr 1: Budowanie zdolności pracy z młodzieżą zaangażowaną w wolontariat dla pracowników instytucji miasta.

Cel zadania:
Przeprowadzenie szkolenia z organizacji wolontariatu w sytuacjach kryzysowych dla pracowników Urzędu Miasta Katowice oraz podległych jednostek miejskich.

Odbiorcy:
Minimum 60 osób, w tym oprócz pracowników Urzędu Miasta Katowice/jednostek podległych, także osoby indywidualne np. cudzoziemcy/wcześniejsi uchodźcy z Ukrainy chętni do współpracy w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Zorganizowanie 6 szkoleń w grupach liczących minimum 10 osób, dotyczących następujących tematów:
a) jak koordynować działania z młodzieżą zaangażowaną w wolontariat?,
b) podstawy prawne wolontariatu,
c)  sposoby dobrej komunikacji,
d)  narzędzia dobrej komunikacji,
e)  pierwsza pomoc przedmedyczna.
2. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania:
1. Liczba osób przeszkolonych.
2. Liczba młodzieży zaangażowanej w wolontariat.

Sposoby monitorowania wskaźników:
1.  Listy osób, które wzięły udział w szkoleniu (z podziałem na płeć, wiek, narodowość).
2.  Inna dokumentacja np. raport, dokumentacja fotograficzna.

2.2. Zadanie nr 2: Promowanie i włączanie młodzieży polskiej i zagranicznej w akcje wolontariatu na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Cel zadania:
1. Organizacja wolontariatu dotyczącego bieżącego wsparcia, jak i wolontariatu o charakterze akcyjnym.
2. Pośrednictwo w poszukiwaniu młodych wolontariuszy dla podmiotów obejmujących wsparciem dzieci, młodzież i rodziny z Ukrainy.

Odbiorcy:
Minimum 1 000 osób, w tym 150 osób odnosi się do młodzieży z Ukrainy w wolontariacie bieżącym oraz akcyjnym.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Udział minimum 1 000 wolontariuszy w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, ekologicznych, edukacyjnych-miejskich, krajowych i międzynarodowych odbywających się w Katowicach.
2. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania:
1. Liczba zaangażowanych wolontariuszy z podziałem na młodzież z Ukrainy.
2. Liczba i rodzaj wydarzeń, w których zaangażowano wolontariuszy.

Sposoby monitorowania wskaźników:
1. Listy wolontariuszy, zaangażowanych w dane wydarzenie (z podziałem na płeć, wiek, narodowość).
2.  Inna dokumentacja np. raport, dokumentacja fotograficzna, informacja w mediach społecznościowych.

2.3. Zadanie nr 3: Działania na rzecz integracji cudzoziemców, zwłaszcza narażonych na dyskryminację.

Cel zadania:
1. Działania ukierunkowane na informowanie o usługach wsparcia uchodźców poprzez stworzenie przewodnika/broszury informacyjnej pt. „Witaj w otwartych Katowicach".
2. Działania zmierzające do wsparcia osób narażonych na dyskryminację w szczególności ze względu na narodowość.
3. Działania zapobiegające pojawiającym się konfliktom pomiędzy osobami z Ukrainy, a polskimi obywatelami poprzez działania integracyjne.

Odbiorcy:
1. Zasięg broszury/przewodnika pt. „Witaj w otwartych Katowicach” – 10 000 osób.
2. Działania na rzecz osób narażonych na dyskryminację - objęcie wsparciem 300 osób.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Opracowanie i wydanie w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) 10 000 sztuk egzemplarzy broszury informacyjnej pt. „Witaj w otwartych Katowicach".
2. Stworzenie w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) bardzo subiektywnego przewodnika po mieście Katowice, pokazującego jego wielokulturowość, różnorodność i miejsca szczególnie ważne. Proponowane szlaki: - trasa turystyczna oczami uchodźcy - obywatela Ukrainy, który szuka schronienia w Katowicach - pokazuje miejsca wsparcia dla obywateli Ukrainy, ale także miejsca podobne do tych, które zostawił w swoim kraju, - trasa turystyczna przedstawiona przez osobę w kryzysie bezdomności, która prezentowałaby miejsca, w których ta osoba znajduje wsparcie, ciepły posiłek, ale także miejsca, w których czuje się bezpiecznie lub lubi je odwiedzać.
3. Stworzenie ok. 10 alternatywnych tras turystycznych.
4. Pokazanie w publikacji, że w jednym mieście spotykają się potrzeby, oczekiwania i cele różnych grup społecznych.
5. Promocja publikacji w trakcie różnych wydarzeń organizowanych na terenie miasta Katowice, w tym np. pikników sąsiedzkich przy okazji stworzenia wielokulturowego stoiska.
6. Działania skierowane do co najmniej 300 osób narażonych na dyskryminację w szczególności ze względu na narodowość oraz wszelką inną dyskryminację, w tym: ze względu na płeć, orientację psychoseksulaną, niepełnosprawność poprzez:
a) poradnictwo prawne o charakterze nieodpłatnym, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: prawa człowieka, prawo medyczne, prawo pracy, prawo pobytowe, prawo spadkowe i prawo rodzinne,
b) grupa samopomocowa dla osób doświadczających dyskryminacji, moderowana przez specjalistę zdrowia psychicznego/psychologa,
c) cykl spotkań twórczych, w ramach których pretekstem do integracji będzie uczestnictwo we wspólnych zajęciach plastycznych/artystycznych pn. „Wychodzimy z ramy",
d) organizacja 12 wieczorów pn. „Zobacz moimi oczami", w trakcie których powinien być przedstawiony punkt widzenia i perspektywy osób należących do jednej z grup dyskryminowanych i/lub kulturowych.
7. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1. Liczba broszur/poradnika pt. „Witaj w otwartych Katowicach”.
2.  Liczba młodzieży i osób dorosłych, w tym osób młodych z Ukrainy i innych krajów narażonych na dyskryminację, w szczególności ze względu na: narodowość, płeć, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, które otrzymały wsparcie.

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Lista dystrybucji broszur/poradnika pt. „Witaj w otwartych Katowicach”.
2.  Wykaz miejsc, w których promowano ww. broszurę/poradnik.
3.  Dokumentacja finansowa wydruku broszury/poradnika pt. „Witaj w otwartych Katowicach”.
4.  Listy obecności uczestników poszczególnych działań skierowanych do osób narażonych na dyskryminację.
5.  Inna dokumentacja np. raport, dokumentacja fotograficzna, informacja w mediach społecznościowych.

2.4. Zadanie nr 4: Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez udział w cyklicznych wydarzeniach kulturalnych.

Cel zadania:
1. Integracja i adaptacja dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy ze społecznością lokalną.
2.  Wymiana doświadczeń.
3.  Wzrost poczucia bezpieczeństwa, pokonanie objawów stresu pourazowego.
4.  Rozwinięcie kreatywności i umiejętności twórczych uczestników zajęć.

Odbiorcy:
Zadanie skierowane jest łącznie do 400 osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców pochodzenia polskiego i ukraińskiego.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Zorganizowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych, tj. np.:
- 10 warsztatów malarskich z wystawą prac,
- 10 warsztatów arterapeutycznych,
- 3 dniowej integracji majówkowej połączonej z zawodami, konkursami, polsko-ukraińskim gotowaniem,
- 3 sesji fotograficznych wraz z wystawą prac,
- warsztatów mody wraz z pokazem mody – stroje inspirowane motywami z Ukrainy,
- inne wydarzenia kulturalne o charakterze integracyjnym.
2. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1. Liczba dzieci, młodzieży i ich rodziców korzystających z wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach zadania (z podziałem na płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
2.  Liczba dzieci, młodzieży i ich rodziców korzystających z poszczególnych wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach zadania (z podziałem na płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Lista osób korzystających z zadania (w tym np. warsztatów malarskich, arterapeutycznych, kulinarnych fotograficznych, mody).
2.  Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.
3.  Sprawozdania/raporty z działalności.
4.  Inne, w tym: strona www, zdjęcia.


2.5. Zadanie nr 5: Wsparcie we wprowadzaniu dzieci, młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych.

Cel zadania:
1.  Aktywna integracja dzieci/młodzieży polskiej i ukraińskiej.
2.  Zadbanie o zdrowie dzieci przybyłych z Ukrainy, polepszenia ich stanu psycho-fizycznego.
3.  Odkrywanie i rozwijanie talentów drzemiących w dzieciach i młodzieży.

Odbiorcy:
Zadanie skierowane jest łącznie do 150 dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat pochodzenia ukraińskiego.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Przygotowanie programu zajęć dla 150 dzieci, młodzieży dostosowanego do wieku, zainteresowań i sprawności fizycznej uczestników, uwzględniającego m.in. ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, taniec, akrobatykę.
2. Przeprowadzenie rekrutacji osób (dzieci i młodzieży) chętnych do udziału w zajęciach sportowych.
3. Zorganizowanie zajęć sportowych, w tym zajęć z akrobatyki sportowej na sali gimnastycznej, w podziale na grupy liczące maksymalnie po 25 osób.
4. Zatrudnienie do realizacji zadania trenera/-ów posługującego/-ych się językiem ukraińskim lub tłumacza/-y języka ukraińskiego.
5. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1. Liczba dzieci i młodzieży, korzystającej z zajęć sportowych.
2.  Liczba dzieci i młodzieży korzystającej z infrastruktury sportowej.
3.  Ilość zakupionego sprzętu sportowego.

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Listy obecności.
2.  Harmonogramy zajęć.
3.  Sprawozdanie z realizacji zajęć.
4.  Faktury/rachunki za wynagrodzenia prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego.
5.  Inne, w tym: zdjęcia, strona www, Facebook.

Zadania z obszaru CP (Ochrona dzieci):

2.6. Zadanie nr 6: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację, wsparcie psychologiczne i psychospołeczne.

Cel zadania:
Celem zadania jest poprawa dostępu do wsparcia psychologicznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego.

Odbiorcy:
Zadanie skierowane jest łącznie do 100 osób – dzieci, młodzieży pochodzenia ukraińskiego, w tym znajdujących się w poważnym stresie, dla których zakres wsparcia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Organizacja zajęć rehabilitacyjnych z wykorzystaniem ruchu i tańca, w tym m.in.: profilaktyki - zdrowy kręgosłup.
2. Pomoc psychologiczna, w tym: psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa/rodzinna.
3. Organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego, w tym dzieci i młodzieży z problemami psycho-społecznymi.
4. Zatrudnienie do realizacji zadania tłumacza/-y języka ukraińskiego.
5. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1. Liczba dzieci i osób dorosłych korzystających z usług (z podziałem na: płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
2.  Liczba dzieci, młodzieży korzystających z zajęć rehabilitacyjnych.
3.  Liczba dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z pomocy psychologicznej oraz pozostałych form wsparcia psychospołecznego.
4.  Liczba osób z bezpiecznymi i dostępnymi kanałami do raportowania nadużyć seksualnych dokonywanych przez pracowników opieki.

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Lista dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z usług (w tym: zajęć rehabilitacyjnych, pomocy psychologicznej oraz pozostałych form wsparcia psychospołecznego).
2.  Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.
3.  Sprawozdania/raporty z działalności.
4.  Inne, w tym: strona www, zdjęcia.

2.7. Zadanie nr 7: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez wsparcie psychologiczne, integrację z lokalną społecznością.

Cel zadania:
1.  Holistyczna pomoc w adaptacji ukraińskich dzieci, młodzieży i ich rodziców poprzez diagnozę i terapię stwierdzonych deficytów i tym samym poprawę jakości ich życia.
2.  Integracja ukraińskich dzieci, młodzieży i rodzin z lokalną społecznością.

Odbiorcy:
Zadanie skierowane jest łącznie do 300 osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców pochodzenia ukraińskiego, w tym znajdujących się w poważnym stresie, dla których zakres wsparcia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Udzielenie łącznie minimum 1 000 godzin wsparcia psychologicznego (diagnoza, terapia indywidualna, grupowa/rodzinna), socjoterapeutycznego, mającego wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa, pokonanie objawów stresu pourazowego, obniżenie poziomu lęku, poprawę samopoczucia.
2. Organizacja różnego rodzaju zajęć integracyjnych ze społecznością lokalną.
3. Zaspokojenie potrzeb społecznych oraz potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych mających wpływ na integrację z rówieśnikami, poprawę jakości uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności oraz poprawę zachowań społecznych.
4. Zatrudnienie do realizacji zadania tłumacza/-y języka ukraińskiego.
5. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1.  Liczba dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z usług (z podziałem na: płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
2.  Liczba dzieci, młodzieży i rodziców korzystających z pomocy psychologicznej oraz pozostałych form wsparcia psychospołecznego.
3.  Liczba osób z bezpiecznymi i dostępnymi kanałami do raportowania nadużyć seksualnych dokonywanych przez pracowników opieki.

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Lista osób korzystających z usług (w tym: pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, zajęć integracyjnych).
2.  Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.
3.  Sprawozdania/raporty z działalności.
4.  Inne, w tym: strona www, zdjęcia.

II.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2023 R.:
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 1: 21 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 2: 72 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 3: 240 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 4: 242 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 5: 170 256,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 6: 804 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 7: 288 000,00 zł.
Ww. zadania są finansowane w 100% ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek
na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. W wyniku postępowania konkursowego:
a) w przypadku realizacji zadań nr 1-3 - może być wybrana do realizacji tylko 1 oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
b) w przypadku realizacji zadań nr 4-7 - może być wybrana do realizacji więcej niż 1 oferta.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Osoby zatrudnione świadczące odpowiednie usługi w ramach zadań nr 1-7 powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

2.2. W przypadku realizacji zadań nr 4-7 po przyznaniu dotacji Oferent zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom zadania opieki kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z udziałem dzieci i młodzieży. Przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie tej działalności zobowiązani są do uzyskania pisemnej informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.).

2.3. Podmiot realizujący zadanie powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz posiadać zaplecze i sprzęt niezbędny dla właściwego realizowania zadania (wymóg ten nie dotyczy podmiotów planujących w ofercie realizację zadania poza ww. lokalem, np. w szkołach).

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.


2.4. Warunkiem realizacji zadania jest stosowanie zasad i warunków Partnerstwa stanowiącego załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” nr zadania i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć
do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numery (32) 259 31 18 – w przypadku zadań nr 1-3 lub (32) 259 34 72 – w przypadku zadań nr 4-7 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 803 i 808,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
d)  uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
e)  uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
g)  analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4.    Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów.
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII.    INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PT. „DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”
Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2021    150 373,77 zł
Rok 2022    74 600,00 zł*
* Stan na dzień 14 października 2022 r.

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1.    Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Załączniki:Plik do pobrania:
Ogólne zasady i warunki partnerstwa - załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.doc    
Warunki konkursu - UNICEF.pdf    
Wytyczne UNICEF dotyczące komunikacji i widoczności - załacznik nr 4 do warunków konkursowych.docx    
Wzór oferty - załącznik nr 1 do warunków konkursowych.doc    
Wzór oświadczeń - załacznik nr 2 do warunków konkursowych.doc    
Wzór umowy - załacznik nr 3 do warunków konkursowych.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."