Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2021-11-16

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów" w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok"

 

I. Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów"

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

2.1. Zadanie nr 1: Organizacja zabaw taneczno - biesiadnych dla seniorów.

 

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie naszego Miasta.

b) Przeciwdziałanie izolacji społecznej i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

 

Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

 1. Zorganizowanie w trakcie roku, w różnych dzielnicach Katowic (np. w Miejskich Domach Kultury, szkołach) co najmniej 10, 3-4 godzinnych zabaw taneczno – biesiadnych, z oprawą muzyczną imprezy zapewnioną przez zespół muzyczny lub DJ.
 2. Liczba osób biorących udział w każdej z zabaw powinna zostać dostosowana od aktualnych obostrzeń związanych z COVID-19 (do liczby tej nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych na COVID-19), przy czym w przypadku dużego zainteresowania udziałem w imprezach taneczno – biesiadnych pierwszeństwo udziału w zabawie organizowanej w danej dzielnicy będą mieli seniorzy z tej dzielnicy i osoby biorące udział 1-wszy raz.
 3. Zapewnienie dla każdego z uczestników zabawy: zimnych i gorących napojów oraz owoców/słodkiego poczęstunku.
 4. Bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń na zabawy pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu.
 5. Promocja wydarzenia - przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampania telewizyjna lub radiowa, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic.
   

Wskaźniki realizacji zadania:

a) liczba osób, do których skierowany jest projekt (ogółem oraz na każdą z zabaw),

b) liczba planowanych w trakcie realizacji projektu zabaw taneczno - biesiadnych,

c) czas trwania każdej z imprez taneczno - biesiadnych.

Sposoby monitorowania wskaźników:

a) listy osób, które biorą udział w projekcie (ogółem narastająco oraz w każdej z zabaw),

b) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.

 

2.2. Zadanie nr 2: Organizacja imprezy integracyjno – plenerowej dla seniorów miasta Katowice pn. „Dzień Seniora".

 

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym z okazji „Dnia Seniora".

b) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

Zadania obligatoryjne:

a) zorganizowanie wydarzenia – w okresie od września do października 2022 r. (pod warunkiem, że będzie to możliwe biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz obowiązujące przepisy prawne związane z zgromadzeniami na wolnym powietrzu),

b) przygotowanie scenariusza całej imprezy i jego realizacja,

c) zapewnienie wolontariuszy do obsługi imprezy,

d) zorganizowanie strefy artystycznej, poprzez:

- zapewnienie sceny z nagłośnieniem (wraz z obsługą sprzętu/sceny),

- zapewnienie konferansjera,

- przygotowanie programu występów artystycznych oraz jego realizacja,

e) promocja imprezy, w tym:

- opracowanie koncepcji promocji wydarzenia z uwzględnieniem celu wydarzenia i grupy docelowej,

- przygotowanie zaproszeń, materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampania telewizyjna lub radiowa, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic,

- wydruk materiałów promocyjnych,

- dystrybucja materiałów promocyjnych,

- promocja wydarzenia w lokalnych mediach,

- przygotowanie bezpłatnego poczęstunku dla seniorów w trakcie imprezy.

Zadania fakultatywne:

a) zorganizowanie wydarzeń towarzyszących, tj.: możliwość bezpłatnego udziału seniorów w seansach teatralnych, filmowych, zajęciach sportowych itp. w dniu imprezy lub w terminie realizacji zadania.

Wskaźniki realizacji zadania:

a) liczba osób, do których skierowane jest zadanie,

b) liczba działań planowanych w trakcie realizacji zadania,

c) czas trwania imprezy.

Sposoby monitorowania wskaźników:

a) scenariusz imprezy,

b) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.

 

2.3. Zadanie nr 3: Organizacja różnego rodzaju spotkań, seminariów, warsztatów, zajęć dla seniorów m.in.:

a) rozwijających ich różnego rodzaju pasje i zainteresowania,

b) zachęcających ich do aktywności i poprawy kondycji fizycznej,

c) zwiększających ich wiedzę na temat: bezpieczeństwa, nowych technologii, zdrowego odżywiania itp.,

d) integracji międzypokoleniowej dzieci, młodzieży i seniorów.

 

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w różnych dziedzinach życia społecznego.

b) Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do różnych form wsparcia.

c) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

 

Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

Zorganizowanie szerokiej oferty ciekawych spotkań, seminariów, warsztatów, zajęć (w tym: rekreacyjno-sportowych) odpowiadających na aktualne potrzeby seniorów oraz udział w nich jak największej liczby katowickich seniorów, jak również promocja organizowanych wydarzeń - przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampanie telewizyjne lub radiowe, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic.

 

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):

a) liczba osób, do których skierowany jest projekt,

b) liczba dni i godzin, w których realizowany będzie projekt,

c) liczba i rodzaje prowadzonych zajęć/świadczonych usług.

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):

a) listy osób, które biorą udział w projekcie,

b) harmonogram/-y zajęć,

c) dziennik/-i zajęć,

d) rejestr zatrudnionej kadry/wolontariuszy,

e) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 1: 50 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 2: 50 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 3: 247 840,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek

na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1. Termin realizacji zadań nr:

a) 1 i 3: od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2022 r.,

b) 2: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 października 2022 r.

 

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione lub wolontariusze świadczący odpowiednie usługi na rzecz osób starszych, biorące udział przy realizacji zadań powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

 

2.2. Podmiot realizujący zadanie powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz posiadać zaplecze i sprzęt niezbędny dla właściwego realizowania zadania (wymóg ten nie dotyczy podmiotów planujących w ofercie realizację zadania poza ww. lokalem, np. w szkołach).

 

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

 

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów" i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 34 62 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca – Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
 5. uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
 7. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

 

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

 

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

 

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

 

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.

Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

 

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

 

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych":

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2020

766 074,99 zł

(rozdz. 85395 568 594,99 zł + rozdz. 85295 197 480,00 zł WG)

Rok 2021759 431,00 zł*

* Stan na dzień 31 października 2021 r.

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 


Plik do pobrania:
Warunki konkursu - jednoroczne.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."