Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2021-08-02

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi(-om) uprawnionemu(-ym) w formie wspierania realizacji zadania:

„Działalność charytatywna – prowadzenie sklepu socjalnego w Katowicach-Ligocie"

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025"

 

I. Rodzaj i cel zadania:

1. Podmiotowi uprawnionemu określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: „Działalność charytatywna – prowadzenie sklepu socjalnego w Katowicach-Ligocie".

 

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

2.1. Cel zadania:

Celem zadania jest wyjście naprzeciw osobom doświadczających stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa i kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. epidemia, utrata pracy, niepełnosprawność, nagła choroba własna lub osoby bliskiej poprzez prowadzenie sklepu socjalnego.

 

2.2. Miejsce realizacji zadania:

Zadanie ma być realizowane w lokalu użytkowym przy ul. Świdnickiej 25 w Katowicach, przekazanym na potrzeby realizacji zadania z zasobów miasta Katowice, spełniającym wszystkie wymagania związane z prowadzeniem w tym miejscu tego typu działalności handlowej.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 73,23 m2.

 

Lokal wymaga ewentualnego remontu oraz wyposażenia.

 

Przeprowadzenie prac remontowych oraz wyposażenie sklepu m.in. w regały ekspozycyjne, lady chłodnicze, lodówki, zakup komputerów, kas fiskalnych i oprogramowania, leżeć będzie po stronie podmiotu(-ów), któremu/którym zlecone zostanie zadanie.

 

2.3. Adresaci zadania:

Głównymi adresatami zadania uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym są osoby i rodziny zamieszkałe w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Z zakupów w sklepie socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające kryteria ustalone ze Zleceniodawcą, na podstawie specjalnych skierowań lub list osób uprawnionych do dokonywania zakupów w sklepie, wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Zakłada się możliwość wprowadzenia miesięcznego limitu wartości zakupów dla 1 osoby.

 

Dodatkowo, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zleceniobiorca sam może kierować osoby do dokonywania zakupów w sklepie socjalnym.

 

2.4. Zakres świadczonych usług:

a) udzielenie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie placówki handlu detalicznego zajmującego się w szczególności sprzedażą artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i chemii domowej sprzedawanymi w cenach poniżej ich wartości rynkowej;

b) prowadzenie sklepu socjalnego przez co najmniej 5 dni w tygodniu, przez minimum 5 godzin dziennie;

c) propagowanie pozytywnych zachowań konsumenckich oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności;

d) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami, w tym m.in. z:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie dotarcia do potencjalnych beneficjentów mogących skorzystać z oferty sklepu socjalnego, przechodząc wcześniej proces określonej weryfikacji formalnej,

- ogólnopolskimi i lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, hurtowniami, producentami, hodowcami i sklepami detalicznymi w celu zapewnienia stałego łańcucha dostaw towarów, których termin przydatności dobiega końca, ale są nadal pełnowartościowe i mogą być pozyskiwane bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w 2021 r.: 74 399,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotowi(-om) uprawnionemu(-ym): organizacji(-om) pozarządowej(-ym) w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) lub podmiotowi(-om) wymienionemu(-ym) w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy zwanym(-i) dalej „organizacją(-ami) pozarządową(-ymi)", jeżeli:

a) jej/ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmiot(-y) nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

5. W wyniku postępowania konkursowego może zostać wybrana do realizacji tylko jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r., z możliwością jego przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. w formie aneksu do umowy.

 

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, doświadczenie pracy w handlu oraz umiejętności dostosowane do wykonywanego zakresu obowiązków, w tym: umiejętność nawiązywania kontaktów ze środowiskiem osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

2.2. Realizator zadania zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w odrębnych przepisach żywieniowo - higieniczno – zdrowotnych.


V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Działalność charytatywna – prowadzenie sklepu socjalnego w Katowicach-Ligocie" i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

 

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 33 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca – Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1.  ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
 4. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
  • wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 


2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

 4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.

W wyniku postępowania konkursowego do realizacji może zostać wybrana tylko jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy, któremu planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

 

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.


VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Działalność charytatywna – prowadzenie sklepu socjalnego"

Rok 202020 000,00 zł
Rok 202180 000,00 zł*

* Stan na dzień 22.07.2021 r.                         

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Przesunięcia terminu składania ofert.
 3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

   

 


Plik do pobrania:
Warunki konkursu -Sklep socjalny w Ligocie v.2.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - Sklep socjalny w Ligocie v.2.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych -Sklep socjalny w Ligocie v.2.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia Sklep socjalny w Ligocie v.2.doc    
Załacznik nr 4 do warunków konkursowych - wzór umowy Sklep socjlany w Ligocie v.2.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."