Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2021-06-07

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

 

XI Festiwal Organizacji Pozarządowych

 

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

I. Rodzaj i cel zadania.

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) zleca się w formie wsparcia realizację zadania: XI Festiwal Organizacji Pozarządowych

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

1) Zadanie polega na organizacji XI Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP) w Katowicach w ramach zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" wynikającego z ww. Programu.

2)  Cel Festiwalu Organizacji Pozarządowych to między innymi:

a) integracja lokalnie działających organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów do podejmowania wspólnych działań miedzy organizacjami,

b) promocja organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców Katowic,

c) okazja, by mieszkańcy Katowic mogli się spotkać i poznać działalność organizacji pozarządowych, ludzi działających w podmiotach trzeciego sektora, którzy wspólnie kształtują wizerunek miasta, uczestniczą w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

3)  Odbiorcy zadania:

a) organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców,

b) mieszkańcy miasta Katowice. 


4)   Szczegółowy zakres zadania:

Zadania obligatoryjne:

a) Zorganizowanie miasteczka organizacji pozarządowych w dniu 11 września (sobota), pod warunkiem, że będzie to możliwe biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz obowiązujące przepisy prawne związane ze zgromadzeniami na wolnym powietrzu, w tym:

 • przygotowanie scenariusza wydarzenia i jego realizacji,
 • organizacja stoisk organizacji pozarządowych,
 • organizacja strefy aktywności i zabawy,
 • organizacja strefy artystycznej (np. scena z nagłośnieniem wraz z obsługą),
 • zapewnienie wolontariuszy,

b)  promocja XI Festiwalu Organizacji Pozarządowych i podmiotów trzeciego sektora, w tym:

 • opracowanie koncepcji promocji XI Festiwalu Organizacji Pozarządowych wraz z uwzględnieniem celu wydarzenia i grup docelowych,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących lokalnie działających organizacji pozarządowych oraz XI Festiwalu Organizacji Pozarządowych, np.: artykuły prasowe, komunikaty, ogłoszenia, zaproszenia w lokalnych mediach, w tym w mediach społecznościowych,
 • przygotowanie plakatów, ulotek lub innych materiałów graficznych przygotowanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic (może być tylko wersja elektroniczna tych materiałów).

Zadanie fakultatywne:

c) zorganizowanie wydarzenia towarzyszącego XI FOP – np. spotkania osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, warsztaty, szkolenia dla członków organizacji, pracowników, wolontariuszy).

 

5)  Oczekiwane rezultaty wydarzenia:

 • przygotowanie miasteczka organizacji pozarządowych dla co najmniej 50 lokalnie działających organizacji pozarządowych,
 • promocja podmiotów trzeciego sektora
   

6)  Ryzyko realizacji wydarzenia:

a) dopuszcza się z przyczyn niezależnych od oferenta tj.: wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, nałożenia ograniczeń/obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną w kraju -  niezorganizowanie w dniu 11 września miasteczka organizacji pozarządowych, co skutkować będzie zwrotem części otrzymanej dotacji,

 

7)   Wskaźniki realizacji zadania, m.in:

a) liczba organizacji, do których skierowane jest zadanie,

b) liczba działań planowanych w trakcie realizacji zadania

c) formy promocji podmiotów trzeciego sektora.


8)  Sposoby monitorowania wskaźników:

a) scenariusz wydarzenia,

b) inna dokumentacja np. lista uczestników FOP, kronika, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/ w mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.


UWAGA! Organizator konkursu zapewnia:

1) wsparcie organizacyjne w zakresie uzgodnionym z realizatorem zadania, np.: powiadomienie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice, jednostek organizacyjnych miasta Katowice o planowanym przedsięwzięciu, w tym m.in. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Promocji, Wydział Komunikacji Społecznej, Wydział Kształtowania Środowiska,

2) promocję wydarzenia z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji, o których mowa w rocznym programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.


1. Zadanie powinno być realizowane:

1) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,

2) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 60 000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:

 

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2021 r., w tym:

11 września 2021 r. – organizacja miasteczka organizacji pozarządowych w ramach XI Festiwalu Organizacji Pozarządowych, pod warunkiem, że będzie to możliwe biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz obowiązujące przepisy prawne związane ze zgromadzeniami na wolnym powietrzu.

2. Termin poniesienia wydatków zarówno dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

3. Warunki realizacji zadania - osoby zatrudnione lub wolontariusze świadczący odpowiednie usługi na rzecz osób starszych, biorące udział przy realizacji zadań powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

 

V. Termin składania ofert:

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „XI Festiwal Organizacji Pozarządowych" i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 28.06.2021 r. do godz. 15.00

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 31 18 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. o godz. 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4.  Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 30 punktów.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert na każde z zadań wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII.  Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Festiwal organizacji Pozarządowych" w ramach DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI  LOKALNYCH:

 

Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2020na zadanie DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH przekazano kwotę 101 463,65 zł, w tym na pokrycie tzw. „wkładu własnego" w ramach zadania - 84 400 zł, natomiast na Festiwal organizacji Pozarządowych – O zł - Zadanie nie było Zrealizowane ze względu na obostrzenia związane z epidemia COVID-19.
Rok 2021na zadanie DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI  LOKALNYCH – zaplanowano kwotę wg stanu na dzień 1.01.2021r. - 70 000 zł, w tym na Festiwal Organizacji Pozarządowych – 60 000 zł.

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1.  Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2.  Przesunięcia terminu składania ofert.
 3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. Plik do pobrania:
warunki konkursowe XI KDOP.doc    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."