Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-12-02

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

 

PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW"

w ramach realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

 

I. Rodzaj i cel zadania:

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców"

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

2.1. Cel zadania:

Celem głównym zadania jest wsparcie zamieszkałych na terenie Miasta Katowice cudzoziemców w postaci udzielania bezpłatnej informacji oraz poradnictwa w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

 

2.2. Miejsce realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w lokalu miejskim udostępnionym w ramach umowy użyczenia przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach.

 

2.3. Adresaci zadania: cudzoziemcy zamieszkali na terenie Miasta Katowice.

 

2.4. Zakres świadczonych usług:

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców, dostępnego przez 5 dni w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie.

 

Podstawowa działalność merytoryczna Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców obejmuje prowadzenie działalności informacyjnej i doradztwa:

 1. w obszarze społecznym, w zakresie:
 1. dostępu do edukacji, w tym szkoleń językowych;
 2. dostępu do służby zdrowia;
 3. dostępu do kultury;
 4. pomocy społecznej oraz dostępu do świadczeń oferowanych przez Miasto Katowice;
 5. pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy;
 6. polityki mieszkaniowej Miasto Katowice, wynajmu lokali mieszkalnych;
 7. obowiązujących procedur w sprawach urzędowych,
 8. uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa,
 1. w obszarze zawodowym, w zakresie:
 1. zatrudniania cudzoziemców, mechanizmów funkcjonowania lokalnego rynku pracy;
 2. obowiązujących procedur w sprawach urzędowych związanych, między innymi z legalnością zatrudnienia

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.: 60 000 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
 1. ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
 2. ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
 1. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
 2. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
 3. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1.  Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Warunki realizacji zadania:

 1. W ofercie należy opisać realizację wszystkich usług wymienionych w pkt I.3.
 2. Planując sposób realizacji poszczególnych usług/form wsparcia należy uwzględnić zarówno wsparcie stacjonarne (prowadzone w lokalu na ul. Młyńskiej 5), jak i w formie zdalnej (on line, telefoniczne) oraz dostosować mierniki do proponowanych sposobów realizacji tych zadań.

V. Termin składania ofert:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do godz. 14.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 31 18 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

 1. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
 1. w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
 2. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
 5. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
 1. ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
 4. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
  • wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

    
 1. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).
 3. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.
 4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 5. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.
 6. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
 7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII.         Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców".

 

Zadanie nie było wcześniej realizowane.

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
 3. Przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Plik do pobrania:
warunki konkursowe dla zadania punkt informacyjny dla cudzoziemców.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2021.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."