Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-23

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udzielenie schronienia
oraz prowadzenie telefonu zaufania"

 

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z  organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025" i „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok"

 

I. RODZAJ I CEL ZADANIA:

 1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania".
 2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

  2.1 Miejsce realizacji zadania:

  Zadanie ma być realizowane na terenie miasta Katowice.

2.2 Adresaci zadania:

Część 1:

Kobiety i kobiety z dziećmi, zamieszkujące na terenie miasta Katowice, doświadczające przemocy
w szczególności w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych zagrażających ich bezpieczeństwu, zdrowiu, bądź życiu.

 

Część 2: Mieszkańcy miasta Katowice.

2.3 Cel główny:

Zwiększenie dostępności oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy domowej.

2.4 Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

Przedmiotowy konkurs składa się z dwóch części tj.:

Część 1:

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

 

Część 2:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

2.5. Szczegółowy zakres przedmiotowy zadania:

Część 1:

2.5.1 Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla 8 kobiet i kobiet z dziećmi, w tym dla kobiet w ciąży, będących mieszkańcami Katowic, bez względu na posiadany dochód.

2.5.2 Udzielenie schronienia odbywać się będzie bez skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ale kierowanie następować będzie za pośrednictwem Terenowego Punktu Pomocy Społecznej, na okres do trzech miesięcy. W przypadkach uzasadnionych sytuacją w rodzinie, za pośrednictwem Terenowego Punktu Pomocy Społecznej, istnieje możliwość wystąpienia przez Wykonawcę z prośbą o przedłużenie pobytu do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.5.3 Zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie w szczególności:

a) schronienia z możliwością przyjęć przez całą dobę,

b) samodzielnego miejsca do spania,

c) wyposażenia w niezbędne meble,

d) pościeli i bielizny pościelowej,

e) możliwości korzystania z usług sanitarnych,

f) miejsca do zajęć grupowych dla kobiet i dzieci,

g) możliwości prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego,

h) możliwości samodzielnego przygotowania posiłków z produktów zakupionych przez placówkę.

2.5.4 Wysokość miesięcznej stawki żywieniowej ustala się na kwotę nie mniejszą niż: 10,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się do stałej kontroli zachowania wysokości miesięcznej stawki żywieniowej.

2.5.5 Udzielanie specjalistycznej pomocy, w zależności od potrzeb – poradnictwa psychologicznego, socjalnego lub prawnego, w ramach którego kobiety mogą skorzystać z:

a) pomocy w pokonaniu trudności oraz zmniejszeniu najdotkliwszych objawów reakcji kryzysowej (lęk, napięcie, utrata poczucia bezpieczeństwa),

b) informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,

c) wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,

d) pomocy psychologicznej, terapeutycznej w formie indywidualnej i grupowej,

e) porad prawnych.

 

2.6 Szczegółowy zakres przedmiotowy zadania:

Część 2:

2.6.1 Prowadzenie telefonu zaufania, w szczególności z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej, co najmniej 12 godz./dobę, głównie w porze nocnej.

2.6.2 Prowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia działań terapeutycznych.

2.6.3 Zapewnienie rozmówcom poczucia bezpieczeństwa psychicznego, zainteresowania i pomocy w rozwiązaniu problemu.

2.6.4 Udzielanie informacji o miejscach i formach pomocy specjalistycznej osobom doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 

2.6.5 Posiadanie odrębnego numeru telefonu.

Oczekiwane rezultaty i wskaźniki dostępne są w warunkach konkursowych.

 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi  łącznie
w 2021 roku  265 055,00 zł.

Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych do realizacji ofert.
Wysokość środków finansowych może ulec zmniejszeniu w danym roku budżetowym, jeżeli zmniejszeniu uległy założone w ofercie rezultaty i działania Zleceniobiorcy. W przypadku zagrożenia wystąpienia takiej sytuacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy w tym zakresie w trakcie realizacji zleconego zadania (w trakcie realizacji umowy).


III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
 1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 1. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
 2. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
 3. Dotacja  nie  może  zostać  udzielona   na   dotowanie   zadania,   które   jest   już  dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
 4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferent zobowiązany jest do złożenia odrębnej oferty na część I oraz odrębnej na część II.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW:

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.,
z możliwością jego przedłużenia na następne lata, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
w formie aneksu do umowy.

Termin ponoszenia wydatków: do 31 grudnia danego roku.

Warunki realizacji zadania:

3.1 Standardy dotyczące wymagań związanych z realizacją zadań zostały określone w „Rekomendacjach do realizacji i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", które dostępne są na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl).

3.2 Podmiot uprawniony zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług. Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu/-ów, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie. 


Dodatkowo dla części 1:

Dysponowanie lokalem w dobrym punkcie komunikacyjnym oraz:

a) dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym:

 • dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lokalu i budynku wynikającymi m. in. z art. 62 ustawy Prawo budowlane,
 • o ochronie przeciwpożarowej dla budynków,
 • higieniczno-sanitarnych.

b) wyposażonym w:
- pokoje 1-4 osobowe, zapewniające samodzielne miejsca do spania,
- odrębne pomieszczenie do zajęć grupowych,
- pomieszczenie biurowe dla kadry,
- ogólnodostępną kuchnię umożliwiająca przygotowanie posiłków,
- WC, stanowiska prysznicowe dostosowane do liczby osób określonych w konkursie,
- miejsce do spożywania posiłków.


3.3 Zapewnienie właściwej organizacji pracy kadry merytorycznej, gwarantującej prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, a dodatkowo dla części 1 współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, instytucjami wspomagającymi oraz społecznością lokalną.


3.4 Kwalifikacje kadry: zatrudnione osoby lub wolontariusze, świadczące odpowiednie usługi merytoryczne, powinny posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do świadczonego rodzaju usług np. prawnik, psycholog, terapeuta itp. oraz doświadczenie niezbędne do realizacji tego typu usług.


3.5 Realizowane zadania powinny zawierać działania promocyjne np. w formie ulotek i plakatów lub innych publikacji z podaniem informacji, że zadanie jest dotowane z budżetu miasta Katowice.


3.6 Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 - 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


3.7 Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania lub jego części wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie będącymi stronami umowy.


3.8 Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, jeśli wszystkie działania oraz rezultaty określone w ofercie, w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na tym samym poziomie jaki planowano.


3.9 Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia określonej dokumentacji działalności merytorycznej:


Część 1:
a). rejestru podopiecznych,
b). kartotek podopiecznych, zawierających m. in. dane osobowe, zapoznanie się z regulaminem Ośrodka oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu pobytu w Ośrodku,
c). dokumentacji współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Policją

i innymi instytucjami, do zadań których należy podejmowanie działań na rzecz osób pozostających w kryzysie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

d). wysokości miesięcznej stawki żywieniowej.


Część 2:

a). rejestru prowadzonych rozmów telefonicznych wraz z opisem problemu.


V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania – część 1/2" i organizacji składającej ofertę) do kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 17 pok. 1, w terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku do godz. 15.00

 
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do   pisma   ogólnego  podpisanego  podpisem  zaufanym  przy  użyciu  profilu  zaufanego  ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

ul. Jagiellońska 17, dzwoniąc pod numer (32) 251 00 87 wew. 168 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)


3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a). w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b). w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pok. 3,
c). w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń - na tablicy ogłoszeń między drugim, a trzecim piętrem,
d). na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (www.mops.katowice.pl ), w zakładce: ogłoszenia - konkursy - dotacje,
e). na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy –Konkursy- Wydział Polityki Społecznej,
f). w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
g). na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

     a). ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

  b). ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  c). ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

  d). analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
  - wyboru najkorzystniejszej oferty,
  - wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 grudnia o godz. 13.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. 12 (I piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej/-ych oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PN. „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM POPRZEZ UDZIELENIE SCHRONIENIA ORAZ PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA"*

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku poprzednim i kwota zaangażowana w roku bieżącym
Rok  2019238 693,41 zł
Rok  2020

205 392,00

-stan na dzień 05.11.2020 r.

* w roku 2019 i 2020 zadanie realizowane było pod nazwą:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego  telefonu   zaufania   i   punktu   informacyjno  -  konsultacyjnego"    oraz    „Przeciwdziałanie   uzależnieniom i   patologiom   społecznym  poprzez  prowadzenie   ośrodka    interwencji   kryzysowej   w formie  schronienia   wraz z   wyżywieniem  dla  kobiet i  kobiet  z  dziećmi, będących mieszkańcami Katowic"

 

VIII. Prezydent miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta
 3. Przesunięcia terminu składania ofert.

 Plik do pobrania:
Przeciwdziałanie uzależnieniom - TELEFON I SCHRONIENIE Warunki konkursowe 2021.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2021.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."