Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-20

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”

I. Rodzaj i cel zadania.

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania:

Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”.

UWAGA!

Na prowadzenie każdego z poniższych zadań zainteresowany udziałem w konkursie podmiot powinien złożyć oddzielną ofertę, w przeciwnym wypadku, tj. jeśli w jednej ofercie podmiot wskaże chęć prowadzenia 2 lub więcej zadań – oferta taka zostanie rozpatrzona negatywnie pod względem formalnym przez komisję konkursową.


2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.2.1. Zadanie nr 1: Organizacja różnego rodzaju zajęć sportowych zachęcających do aktywności i poprawy kondycji fizycznej seniorów.

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności i poprawa kondycji fizycznej mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.

b) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.


Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.


Miejsce realizacji zadania:

Zadanie ma być realizowane na terenie Katowic.


Oczekiwane rezultaty:

Zorganizowanie szerokiej oferty zajęć rekreacyjno-sportowych odpowiadających na aktualne potrzeby seniorów oraz udział w niej jak największej liczby katowickich seniorów, jak również promocja organizowanych wydarzeń - przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampanie telewizyjne lub radiowe, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic.


Przykładowe wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):

a) liczba osób, do których skierowany jest projekt,

b) liczba dni i godzin, w których realizowany będzie projekt,

c) liczba i rodzaje świadczonych usług.


Przykładowe sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):

a) listy osób, które biorą udział w projekcie,

b) harmonogram/-y zajęć,

c) dziennik/-i zajęć,

d) rejestr zatrudnionej kadry/wolontariuszy,

e) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/ mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.


2.2.2. Zadanie nr 2: Prowadzenie projektu pn. „Złota rączka”


Cel zadania:

Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych.


Odbiorcy:

Z usług mogą korzystać seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 65 rok życia (osoby samotne, gospodarstwa 2 osobowe), i którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.


Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy seniorom, w zakresie drobnych napraw domowych* np. wymiany żarówek, uszczelek, naprawy przeciekającego kranu i innych drobnych napraw, niewymagających natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, i niepociągających za sobą dużych nakładów finansowych.

 2. Naprawy wykonywane mają być tylko w lokalu zamieszkiwanym przez osobę, która ubiega się o pomoc i która jest jego głównym najemcą lub właścicielem.

 3. W ramach zadania mają zostać przeprowadzone naprawy o łącznym koszcie nieprzekraczającym: 100,00 zł (robocizna + drobne materiały), natomiast w przypadku droższych materiałów (baterii łazienkowych, karniszy, lamp itp.) obowiązuje zasada, że materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza osoba, której udzielana jest pomoc.

 4. Podstawowy zestaw narzędzi do realizacji zadania i podstawowe materiały zapewni Zleceniodawca.

 5. Realizowane mają być tylko usterki zgłoszone przez telefon i wpisane do karty zgłoszenia przez Przyjmującego.


*Przez drobne naprawy rozumie się:

- usługi nie wymagające dużych nakładów finansowych,

- usługi nie wymagające specjalistycznych uprawnień,

- usługi nie wymagające natychmiastowej interwencji.


Katalog napraw świadczonych w ramach usługi obejmuje m.in.:

 1. wymianę/naprawę kranów w kuchni i łazience,

 2. udrażnianie zatkanych odpływów,

 3. naprawę nieszczelnych rur,

 4. naprawę spłuczki,

 5. montaż/wymianę deski sedesowej,

 6. podłączenie pralki/zmywarki,

 7. wymianę żarówki,

 8. naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego,

 9. regulację/uszczelnienie drzwi i okien,

 10. naprawę klamek/zamków w drzwiach i oknach,

 11. naprawę listew przypodłogowych,

 12. inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez Realizatorów.


Projekt nie może obejmować:

 1. napraw, które powinny zostać wykonane na rzecz mieszkańca na podstawie umów ze wspólnotą mieszkaniową lub administracją,

 2. usług sprzątających (przypinanie firan/zasłon, mycie okien, odgrzybianie ścian itp.),

 3. usług wymagających specjalnych uprawnień (w tym naprawy związane z instalacją gazową) - osoba wykonująca usługę ma prawo odmówić jej wykonania ze względu na brak specjalnych uprawnień,

 4. kompleksowych usług remontowych (odmalowywania ścian, drzwi, kładzenia paneli, kładzenia gładzi itp.).


W ramach projektu zgłaszający usterkę senior będzie mógł skorzystać z usługi w ramach programu pn. „Złota rączka” maksymalnie raz w miesiącu (12 razy w roku). W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie skorzystanie przez seniora z dodatkowej liczby usług, po analizie przypadku dokonanej przez Zleceniobiorcę.


Każdy senior, u którego zostanie przeprowadzona naprawa musi podpisać formularz zgłoszenia usterki, w którym oprócz opisu usterki i jej naprawy znaleźć powinna się też zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Zgłoszenia napraw przyjmowane będą pod specjalnie do tego celu utworzonym numerem infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00, obsługiwanej przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, który po przyjęciu zgłoszenia będzie je przekazywał Zleceniobiorcy, jako zlecającego bezpośrednią usługę.


Dodatkowo podmiotowi, któremu zlecone zostanie zadanie na potrzeby jego realizacji udostępniony zostanie przez Zlecającego (Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice) na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia nowy samochód.


Wskaźniki realizacji zadania:

a) liczba zgłoszonych/zrealizowanych napraw,

b) liczba seniorów objętych programem pn. „Złota rączka”,

c) średni koszt wykonania 1 usługi.


Sposoby monitorowania wskaźników:

a) wykaz przyjętych zleceń,

b) wykaz zrealizowanych zleceń/napraw potwierdzonych odpowiednią dokumentacją,

c) inna dokumentacja np. plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/ mediach społecznościowych.


2.2.3. Zadanie nr 3: Prowadzenie Klubów Seniora

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w różnych dziedzinach życia społecznego.

b) Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do różnych form wsparcia.

c) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.


Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.


Miejsce realizacji zadania:

Miasto Katowice, w tym w szczególności następujące dzielnice: Koszutka, Panewniki, Stara Ligota, Wełnowiec-Józefowiec, os. Witosa.

Szczegółowy zakres świadczonych usług/oczekiwane rezultaty:

a) Przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych.

b) Zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. poprzez: rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań).

c) Zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym.

d) Działalność prozdrowotna (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu).

e) Tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.

f) Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – aerobik itp.


Wskaźniki realizacji zadania:

a) liczba osób, do których skierowane jest zadanie,

b) liczba działań planowanych w trakcie realizacji zadania,

c) dni i godziny realizacji zadania.


Sposoby monitorowania wskaźników:

a) listy osób biorących udział w zadaniu,

b) harmonogram/-y zajęć,

c) dziennik/-i zajęć,

d) rejestr pracy zatrudnionej kadry/wolontariuszy,

e) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/ mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona w 2021 r. na realizację zadań nr 1-3: 422 980,00 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.


2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.


3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.


4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:

1. Termin realizacji zadań nr 1-3: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r., z możliwością jego przedłużenia na następne lata, nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. w formie aneksu do umowy.


2. Termin poniesienia wydatków zarówno dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.


3. Warunki realizacji zadania:

3.1. Osoby zatrudnione lub wolontariusze świadczący odpowiednie usługi na rzecz osób starszych, biorące udział przy realizacji zadań powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

W przypadku realizacji programu pn. „Złota rączka” osoba zatrudniona przy realizacji projektu powinna posiadać:

  1. prawo jazdy kat. B,

  2. uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,

  3. znajomość i umiejętność wykonania podstawowych prac ślusarskich i hydraulicznych,

  4. badania wysokościowe.


3.2. Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania nr 1 i 3 powinien dysponować lokalem/-ami usytuowanym/-ymi w Katowicach, znajdującym/-ymi się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług.


Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu/-ów, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.


3.3. Podmiot zainteresowany realizacją zadania nr 3 powinien przedstawić szczegółowy harmonogram zajęć dla seniorów uwzględniając dni, godziny oraz tematykę spotkań.V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów” i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).


2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 80 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).


3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).


VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

 4. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

  • wyboru najkorzystniejszej oferty,

  • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).


4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.


5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.


6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.


7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.


6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty na każde z zadań wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.


VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”:


Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.

Rok 2019

740 693,77zł

Rok 2020

794 233,00*

(rozdz. 85395 596 753,00 zł + rozdz. 85295 197 480,00 zł)

* Stan na dzień 31 października 2020 r.VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.

 3. Przesunięcia terminu składania ofert.

 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."