Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-20

Prezydent Miasta Katowice
ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: 

„KATOWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”
w ramach realizacji „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”

I. RODZAJ I CEL ZADANIA:
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:
„KATOWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”
2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
2.1. Cel zadania:
Celem zadania jest zapewnienie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działającym na terenie miasta Katowice, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi” oraz współpraca z lokalnie działającymi grupami nieformalnymi/mieszkańcami Katowic zainteresowanych działalnością ww. podmiotów.
2.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane w lokalu miejskim udostępnionym w ramach umowy użyczenia przy ul. Kopernika 14 w Katowicach.
2.3. Adresaci zadania:
1) organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Katowice lub jego mieszkańców,
2) grupy nieformalne zainteresowane prowadzeniem działalności pożytku publicznego,
3) osoby fizyczne zainteresowane założeniem podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnieniem w ekonomii społecznej,
4) mieszkańcy Katowic.
2.4.  Zakres świadczonych usług:
Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Zakres świadczonych usług obejmuje:
1) podstawowa działalność merytoryczna Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych:
a) prowadzenie działalności informacyjnej i doradztwa – dostępne przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin, co najmniej dwa dni w tygodniu do godziny 19.00, z możliwością udostępnienia sal szkoleniowych/strefy animacji w weekendy,
b) organizacja szkoleń i spotkań zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji, w tym:
 prowadzenie szkoleń dla organizacji (np. prawne aspekty funkcjonowania organizacji, zmiany w przepisach prawnych, źródła pozyskiwania środków na działalność organizacji, organizowa-nie wolontariatu),
 prowadzenie spotkań informacyjnych,
 prowadzenie spotkań konsultacyjnych,
c) wsparcie doradcze dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym:
 doradztwo ogólne: zakładanie organizacji, współpraca z administracją publiczną, przygotowa-nie wniosków o dofinansowanie,
 doradztwo specjalistyczne, w tym formalno-prawne, marketingowe, kadrowe itp.
 wsparcie księgowe organizacji pozarządowych,
d) wsparcie da NGO w zakresie promocji i PR, w tym wparcie w zakresie przygotowania pakietów promocyjnych,
e) wsparcie w zakresie wolontariatu,
2) bezpłatne udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym oraz lokalnie działającym gru-pom nieformalnym, sprzętu i wyposażenia, w tym między innymi:
a) na działania eventowe, szkoleniowe,
b) spotkania branżowe i robocze zespołów,
c) na prowadzenie działalności biurowej – zapewnienie przestrzeni i sprzętu do cooworkingu,
d) użyczanie adresu Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla rejestracji siedziby nowych organizacji pozarządowych,
3) d) prowadzenie działań integracyjnych i animacyjnych na rzecz organizacji pozarządowych /grup nieformalnych/ mieszkańców Katowic, w tym między innymi:
a) integracja organizacji pozarządowych poprzez wsparcie podejmowania wspólnych działań na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców,
b) animacja społeczności lokalnej,
c) promowanie aktywności społecznej i wolontariatu,
d) organizacja spotkań branżowych  oraz wizyt studyjnych (np. celem wymiany wiedzy, doświad-czeń, wspólnych działań) inicjowanie i organizacja spotkań z przedstawicielami Miasta Katowi-ce.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.: 250 000,00 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
1) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
2) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r., z możliwością jego przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. w formie aneksu do umowy.
2. Warunki realizacji zadania:
1) W ofercie należy opisać realizację wszystkich podpunktów wymienionych w pkt I.2.3 planowanych w lokalu na ul. Kopernika 14.
2) Planując sposób realizacji poszczególnych usług/form wsparcia należy uwzględnić zarówno wsparcie stacjonarne (prowadzone w lokalu na ul. Kopernika 14), jak i w formie zdalnej (on line, telefoniczne) oraz dostosować mierniki do proponowanych sposobów realizacji tych zadań.
3) Kwalifikacje kadry: zatrudnione osoby, świadczące odpowiednie usługi merytoryczne lub specjalistyczne, powinny wykazywać się 2 letnim doświadczeniem w danym zakresie.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.00.
 Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 31 18 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).
3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
 wyboru najkorzystniejszej oferty,
 wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).
4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.
7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU pt. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych”.

WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZANA PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM W ROKU BIEŻĄCYM I ROKU POPRZEDNIM W TRYBIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT I MAŁYCH GRANTÓW
ROK 2019
252 145,00 ZŁ
ROK 2020 
252 145,00 ZŁ

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Plik do pobrania:
warunki konkursu 2021-2022 COP.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2020.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Załącznik nr 4 - wzór kalkulacji.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."