Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-19

Prezydent Miasta Katowice
ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: 
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”
w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”

I. Rodzaj i cel zadania:
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”.

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
2.1. Cel zadania:
Celem zadania jest udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom w trzech noclegowniach działających na terenie miasta Katowice.

2.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie nr 1:
Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom w dwóch noclegowniach zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 134 (budynek A i B), czynnych przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ww. budynki są własnością miasta Katowice i są dostosowane do standardów określonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). Posiadają także niezbędne do funkcjonowania noclegowni wyposażenie: meble - łóżka, materace, szafki, stoły, krzesła itp.; wyposażenie AGD - lodówki, pralki, telewizory, czajniki itp.; wyposażenie sanitarne - dozowniki mydła, podajniki ręczników papierowych i papieru toaletowego, lustra, kosze na śmieci itp.; pościel - kołdry, poduszki, koce, pościel; zestawy komputerowe - komputery, monitory, drukarki.
Każdy z ww. budynków z wyposażeniem, udostępniony zostanie oferentowi, któremu zlecone zostanie zadanie na podstawie odrębnych umów użyczenia zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Wzory umów, o których mowa powyżej stanowią załączniki nr 1 i 2.

Zadanie nr 2:
Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom w noclegowni zlokalizowanej w dowolnej dzielnicy na terenie miasta Katowice, czynnej przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do standardów określonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). i spełniającym wymogi sanepidu, straży pożarnej, BHP.
Do oferty należy przedstawić tytuł prawny do lokalu (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie. 
W przypadku nie spełniania wszystkich standardów usług określonych ww. rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferent zobowiązany jest do przedłożenia odrębnym oświadczeniem zobowiązania się do osiągnięcia tych standardów do dnia 31 grudnia 2022 r.

2.3. Adresaci zadania:
Mężczyźni - mieszkańcy Katowic, będący osobami: ubogimi, bezdomnymi, bezrobotnymi i niezaradnymi życiowo.

2.4. Zakres świadczonych usług:
a)  udzielenie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20C;
b)  umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju;
c)  umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży;
d)  zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany;
e)  współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami/specjalistami, w tym pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. 

2.5. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
Prowadzenie trzech noclegowni dla osób, o których mowa w pkt. 2.3., zapewniających po 40 miejsc każda z placówek.

2.6. Wskaźniki realizacji zadania:
a) liczba miejsc w każdej z trzech noclegowni;
b) liczba osób korzystających z każdej z trzech noclegowni;
c) liczba nawiązanych kontaktów z innymi podmiotami/specjalistami w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

2.7. Sposób monitorowania wskaźników:
a)  regulamin noclegowni;
b)  rejestr osób korzystających z noclegowni;
c)  dokumentacja dotycząca współpracy z innymi podmiotami/specjalistami;
d)  inna dokumentacja np. kronika, dokumentacja fotograficzna.

2.8. Zadanie powinno być realizowane:
a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,
b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Warunki wymienione w pkt. 2.1. oraz 2.3. – 2.8. są wspólne dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

UWAGA! 
Na prowadzenie każdej z trzech noclegowni zainteresowany udziałem w konkursie podmiot powinien złożyć oddzielną ofertę, w przeciwnym wypadku, tj. jeśli w jednej ofercie podmiot wskaże chęć prowadzenia 2 lub więcej noclegowni – oferta taka zostanie rozpatrzona negatywnie pod względem formalnym przez komisję konkursową.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.: 3 664 154,00 zł, w tym:
- w 2021 r. – 1 195 199,00 zł, 
- w 2022 r. - 1 228 311,00 zł, 
- w 2023 r. - 1 240 644,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów. 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać umiejętności dostosowane do wykonywanego zakresu obowiązków, w tym: umiejętność nawiązywania kontaktów ze środowiskiem osób bezdomnych – wskazane referencje oraz w przypadku żywienia posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych.
2.2. Realizator zadania zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w odrębnych przepisach żywieniowo - higieniczno – zdrowotnych (dot. zadania nr 1 i zadania nr 2).

V. Termin składania ofert:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn” i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
Katowice.

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 34 51 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00). 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 804, 
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: 
        ◦ wyboru najkorzystniejszej oferty, 
        ◦ wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. 
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice. 

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”.
Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2019 - 390 803,00 zł (noclegownie)
Rok 2020 - 600 194,60* (noclegownie)
* Stan na dzień 31 października 2020 r.

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie. 
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

Załączniki trwale usunięte


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."