Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-19

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

w ramach realizacji

Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

___________________________________________________________________________

I. Rodzaj i cel zadania:

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 1. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

Celem działalności placówki wsparcia dziennego jest przede wszystkim wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z tych rodzin, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym.


Formy placówek wsparcia dziennego:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego może odbywać się w jednej z wybranych form:

 1. specjalistycznej: świetlicy specjalistycznej lub specjalistycznego klubu młodzieżowego,

 2. opiekuńczej: świetlicy opiekuńczej, ogniska wychowawczego lub koła zainteresowań,

 3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.


Miejsce realizacji zadania:

Placówka wsparcia dziennego powinna być prowadzona w jednej z dzielnic Katowic.


Wymagania dotyczące prowadzenia placówki wsparcia dziennego:

Oferent chcący prowadzić placówkę wsparcia dziennego powinien zagwarantować w szczególności:

 1. objęcie dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 2. współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi,

 3. bezpłatne uczestnictwo w zajęciach,

 4. dobrowolne uczestnictwo w zajęciach, chyba, że do placówki skieruje dziecko sąd,

 5. odpowiednią kadrę posiadającą kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 25-27,

 6. odpowiedni lokal, w którym mieścić się będzie placówka wsparcia dziennego, do którego Oferent posiada tytuł prawny (nie dotyczy placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę). Ponadto placówki wsparcia dziennego, które powstały po dniu 5 września 2015 roku, spełniać muszą standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. 2015.1630). Spełnienie wymagań potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej. Kopie ww. dokumentów należy złożyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku kiedy placówka powstała po dniu 5 września 2015 roku, do dokumentacji konkursowej dołączyć należy zobowiązanie do złożenia kopii ww. decyzji w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy).

 7. złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (dotyczy placówek, które nie posiadają wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice zezwolenia) zgodnie z art. 19-22 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania (do dokumentacji konkursowej dołączyć należy pisemne zobowiązanie się do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy).

Standardy dla poszczególnych form placówek wsparcia dziennego określone zostały w warunkach konkursu.


Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

Prowadzenie na terenie miasta Katowice kilkunastu placówek wsparcia dziennego typu:

- opiekuńczego (świetlic opiekuńczych, ognisk wychowawczych lub kół zainteresowań) poprzez uczestnictwo w zajęciach których, dzieci otrzymają wsparcie w prawidłowym rozwoju, nabędą umiejętności pokonywania codziennych trudności, niwelować będą trudności w nauce, jak również uczyć się będą poprzez zabawę;

- specjalistycznej (świetlicy opiekuńczej lub specjalistycznego klubu młodzieżowego) poprzez uczestnictwo w zajęciach których, dzieci i młodzież będzie miała możliwość udziału w zajęciach socjoterapeutycznych, terapeutycznych (zajęciach z psychologiem, terapii pedagogicznej), muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych, zajęciach: korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych;

- pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę poprzez stosowanie działań animacyjnych, które wyposażą dzieci w umiejętności łatwiejszego porozumiewania się z innymi, sprawią że życie dzieci stanie się bardziej aktywne i twórcze;

oraz zapewniających łącznie nie mniej niż 400 miejsc.


Wskaźniki realizacji zadania:

a) prowadzenie 1 placówki wsparcia dziennego;

b) liczba miejsc w każdej z placówek wsparcia dziennego;


Sposób monitorowania wskaźników:

a) dzienne/miesięczne listy obecności dzieci (młodzieży) na zajęciach;

b) listy obecności zatrudnionej kadry i wolontariuszy;

c) regulamin placówki wsparcia dziennego;

d) dzienniki zajęć;

e) harmonogramy i plany pracy;

f) karty dziecka.


Zadanie powinno być realizowane:

a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,

b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Kwota przeznaczona w 2021 r. na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 3 732 526,00 zł.

Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od liczby wybranych do realizacji ofert.


III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.


2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.


3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.


4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:

1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

(w ramach zadania istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania na następne lata, nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku, w formie aneksów do umowy).


 1. Warunki realizacji zadania:

2.1.Kwalifikacje kadry:

Kwalifikacje kadry określone zostały w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 25-27:

1. Osoba kierująca placówką wsparcia dziennego powinna posiadać ukończone studia wyższe na kierunku:

  1. pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą

  2. lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

2. Osoba pracująca na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego powinna mieć ukończone studia wyższe na kierunku:

  1. pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą

  2. lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

  3. wychowawcą może być również osoba posiadająca, co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3. Osoba pracująca na stanowisku pedagoga w placówce wsparcia dziennego powinna posiadać tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;

4. Osoba pracująca na stanowisku psychologa w placówce wsparcia dziennego powinna posiadać prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001, nr 73, poz. 763 z późn.zm.)

5. Osoba prowadząca terapię powinna posiadać udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną

6. Osoba pracująca na stanowisku opiekuna dziecięcego powinna mieć ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.

7. Ponadto każda osoba zatrudniona do pracy z dziećmi/młodzieżą w placówce wsparcia dziennego powinna spełniać następujące warunki:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.


  1. Warunki lokalowe i posiadany sprzęt:

Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować odpowiednim lokalem dostosowanym do świadczenia tego rodzaju usług, usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic. Lokal powinien być w odpowiednim stanie technicznym oraz sanitarnym oraz posiadać wyposażenie umożliwiające realizację zadania w postaci prowadzenia placówki wsparcia dziennego. Wymóg ten nie dotyczy placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę.

Ponadto placówki wsparcia dziennego, które powstały po dniu 5 września 2015 roku, spełniać muszą standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U.2015.1630).V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajacehttp://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.00.


Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).


2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 39 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).


3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 804,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).


VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

 4. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

  • wyboru najkorzystniejszej oferty,

  • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).


4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.


5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.


6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.


7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.


6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.


VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży”


Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.

Rok 2019

3 370 488,95 zł

Rok 2020

3 512 953,00 zł *

* Stan na dzień 31 października 2020 r.


VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.

 3. Przesunięcia terminu składania ofert.

 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. Załączniki:

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."