Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-19

UWAGA! Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert  w otwartym konkursie ofert

 

Wiceprezydent Miasta Katowice informuje o przedłużeniu terminu końcowego składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych  w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego"

 

 

W treści ogłoszenia oraz warunkach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych  w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego", zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu końcowego składania ofert oraz terminu końcowego otwarcia ofert:

 

Następne terminy składania ofert mijają 5-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż do 6 września 2021 r., bądź do wyczerpania środków finansowych na niniejszy konkurs.

Ostatnie otwarcie ofert odbędzie się 7 września 2021 r.

 

Jeśli dzień składania i otwarcia ofert wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania i otwarcia ofert nastąpi w pierwszy roboczy dzień następujący po nim.

 

Otwarcie ofert każdorazowo odbędzie się w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro).

 

Pozostałe warunki dotyczące konkursu nie ulegają zmianie.........................................................................................................................................................................................................


Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych 
w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego". 


I. RODZAJ ZADANIA:

Konkurs dotyczy udzielenia dotacji podmiotom uprawnionym na sfinansowanie tzw. „wkładu własnego" na zadania publiczne dofinansowane ze środków spoza budżetu miasta Katowice.
Konkurs obejmuje realizację priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 8 ust. 4 „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" przez organizacje pozarządowe.
Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice lub organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice.
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
W 2021 r. kwota przeznaczona na powyższe zadanie wynosi 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Zastrzega się prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie.

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Zadanie musi być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
W przypadku projektów wieloletnich realizowanych spoza budżetu miasta Katowice dofinansowanie z budżetu miasta Katowice jest możliwe tylko na bieżący rok budżetowy.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Postępowanie konkursowe odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej "ustawą".
2. Środki finansowe z budżetu Miasta Katowice mogą być przyznane na sfinansowanie tzw.: „wkładu własnego" do projektu realizowanego ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Katowice.
3. O przyznanie „wkładu własnego" na pokrycie brakującej części budżetu projektu dofinansowanego ze środków spoza budżetu miasta Katowice na działania skierowane do mieszkańców Katowic lub organizacji pozarządowych może ubiegać się:
Oferent, który otrzymał już dofinansowanie na realizację projektu ze środków pozabudżetowych,
Oferent, który dopiero stara się o takie wsparcie ze środków pozabudżetowych (warunkiem jest złożona oferta oraz pisemne potwierdzenie przyznania środków spoza budżetu Miasta Katowice wydane przez grantodawcę zewnętrznego).
4. Wysokość wnioskowanej dotacji na pokrycie „wkładu własnego" oraz deklarowany udział środków zewnętrznych powinny być proporcjonalnie przeliczone do terminu realizacji zadania wskazanego w ofercie składanej w odpowiedzi na niniejszy konkurs. Kwota wnioskowanej dotacji należy podać w pełnych złotych.
5. Wysokości przyznanej dotacji na pokrycie „wkładu własnego" może być niższa niż wnioskowana w złożonej ofercie w przypadku gdy:
wysokość otrzymanych środków ze źródeł spoza budżetu Miasta Katowice została obniżona,
w ocenie komisji konkursowej zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
suma wnioskowanych dofinansowań wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu,
wnioskowany wkład własny został zwiększony powyżej 50% względem pierwotnie złożonej oferty w projekcie dofinansowanym spoza budżetu miasta Katowice,
ze zaktualizowanych dokumentów wynika, że rzeczywisty zakres rzeczowy i kosztorys  zadania znacząco odbiega od zakresu opisanego w ofercie.
6. Oferent może zrezygnować z przyznanej kwoty dotacji na „wkład własny" – wymagane jest oświadczenie w formie pisemnej.
7. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).
8. Dotacja na „wkład własny" może być przyznana podmiotom uprawnionym, jeżeli podmioty nie zalegają z opłaceniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
9. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku zadania muszą być wydatkowane na zadanie.
10. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
Uwaga!
Jeśli organizacji pozarządowej zostały przyznane środki finansowe z budżetu Miasta Katowice na realizację danego zadania publicznego, ale organizacja nie podpisała umowy to musi w pierwszej kolejności pisemnie złożyć rezygnację z wcześniej przyznanej dotacji, by móc złożyć ofertę w niniejszym konkursie. Jeśli organizacja pozarządowa nie złoży takiej rezygnacji, jej oferta  zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej.
W przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie, organizacja pozarządowa nie może się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie z budżetu Miasta Katowice na to samo zadanie.
11.  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania,
budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
wydatki związane z działalnością gospodarczą i polityczną,
odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień,
opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.
12.  Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania wskazanym w umowie.
13.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym podmiotem a Miastem Katowice.
14.  Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy.
15. Zleceniobiorca, realizując zadanie, na które otrzymał dotację zobowiązany jest do informowania o fakcie współfinansowania zadania z budżetu miasta Katowice, dobierając sposób komunikowania stosownie do charakteru zadania, w tym m.in. poprzez umieszczenie tej informacji:
we wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, w informacjach dla mediów, w ogłoszeniach, w publikacjach,
jak również poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców przed wydarzeniem organizowanym w ramach danego zadania czy podczas wystąpień publicznych.
16. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do umieszczenia w widocznym miejscu, gdzie realizowane jest zadanie, tablicy z informacją o współfinansowaniu zadania z budżetu miasta Katowice.
17.  Zadanie powinno być realizowane: z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych, zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
18. Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminach określonych w punkcie 5.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej, jak i ta przesłana elektronicznie muszą posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.
Pierwszy termin składania ofert upływa 10 grudnia 2020 r., godz. 15.00. Następne terminy składania ofert mijają 5-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż do 5 lipca 2021 r., bądź do wyczerpania środków finansowych na niniejszy konkurs.
Jeśli 5 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.
W przypadku wcześniejszego wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie przed terminami wskazanymi w punkcie V.5 informacja o wstrzymaniu naboru ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.katowice.eu w zakładce NGO.
Jeśli środki finansowe przeznaczone na powyższy konkurs zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym lub kolejnych terminach, zastrzega się możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w następnych terminach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 25-93-746 lub (32) 25-93-118. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Agnieszka Lis oraz Pani Natalia Bajorek.
Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,
na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1.  Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Otwarcie ofert odbędzie się do 11 grudnia 2020 r., kolejne do 6 dnia każdego miesiąca po terminie składania ofert. Ostatnie otwarcie ofert odbędzie się do 6 lipca 2021 r. Jeśli dzień otwarcia ofert wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin otwarcia ofert nastąpi w pierwszy roboczy dzień następujący po nim. Otwarcie ofert każdorazowo odbędzie się w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro).
4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH
W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU TEGO SAMEGO RODZAJU:

Rok
Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim w trybie otwartego konkursu ofert
2019
218 427 zł w zaokrągleniu do pełnych złotych – środki rozdysponowane w ramach 4 naborów w 2019 roku
2020
413 989 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych) – środki rozdysponowane w ramach 5 naborów w 2020 roku

XI. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO:
Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
Przesunięcia terminu składania ofert.
Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Plik do pobrania:
Warunki konkursowe - wkład własny 2021.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2021.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."