Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-19
Prezydent Miasta Katowice
ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: 
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”

I. Rodzaj i cel zadania
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: 
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego”
 
2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania: 
        2.1. Cel zadania:
Zapewnienie całodobowej opieki i wychowywania dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców oraz gotowość do świadczenia tej opieki.

        2.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Katowice.

        2.3. Adresaci zadania:
Dzieci, mieszkańcy Katowic, pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodziców. Umieszczenie 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie skierowania wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów. W takich przypadkach miasto Katowice podpisze porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków 
z powiatem właściwym do ponoszenia wydatków.

        2.4. Zakres świadczonych usług:
Prowadzenie na terenie miasta Katowice 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców oraz świadczenie na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowanych przez gminę Katowice usług bytowych, opiekuńczych i wspierających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zadami wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r, nr 292, poz.1720) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2020 r, poz.821). Planowane jest zlecenie zadania na 42 miejsca, dla dzieci mieszkańców Katowic.
2.4.1 Zakres świadczonych na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych usług obejmuje: 
1) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia;
2) dostęp do opieki zdrowotnej;
3) zaopatrzenie w produkty lecznicze;
4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka- do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych;
5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, 
i ile takie są wskazane dla dziecka;
6) wyposażenie w:
a. odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosowanie do wieku 
i indywidualnych potrzeb;
b. zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego;
c. środki higieny osobistej;
7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art.80 ust 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej;
9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;
10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:
a) w szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą;
b) w systemie nauczania indywidualnego;
11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;
12) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;
13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza;
14) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą;
15) pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia;
16) łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny;
17) miejsce do nauki;
18) miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności;
19) wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań 
i wypoczynku;
20) wypoczynek letni oraz zimowy.

2.4.2. Decyzję o odpłatności będzie wydawał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach, dochód z tego tytułu będzie dochodem budżetu miasta Katowice.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od 01.01.2021 r do dnia 31.12.2023 r. wynosi  5 443 200,00 zł,  w tym:
w tym:
- w roku 2021  - 1 814 400,00 zł,
- w roku 2022  - 1 814 400,00 zł,
- w roku 2023 – 1 814 400,00 zł.    

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów. 
4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2023 r.
2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Kwalifikacje kadry:
    • Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej obowiązany jest posiadać wykształcenie, o którym mowa w art.97 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz.821). 
    • Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje i wykształcenie określone w art.98 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2020 r., poz.821) oraz § 10 ust. 2, § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r, nr 292, poz.1720).

    • Warunkiem efektywnej realizacji usług na rzecz dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest:
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu wychowawców tak, aby zapewnić dzieciom całodobową opiekę;
- zatrudnienie psychologa, 
- zatrudnienie pedagoga,
- zatrudnienie pracownika socjalnego
    • preferowane jest posiadanie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. 

2.2. Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem usytuowanym w Katowicach, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług (wymóg ten nie dotyczy podmiotów planujących w ofercie realizację zadania poza ww. lokalem, np. w szkołach). Lokal powinien być dostosowany do świadczenia usług bytowych, posiadać pomieszczenia pokoje mieszkalne i warunki sanitarne określone w § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r, nr 292, poz.1720).
Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

2.3. Podmiot realizujący zadanie powinien spełniać następujące warunki:
    1) Prowadzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą na podstawie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wydanego przez Wojewodę Śląskiego.
    2) Posiadać koncepcję realizacji zadania oraz doświadczenie w realizowaniu podobnych lub takich samych zadań.
    3) Posiadać zaplecze i sprzęt dla nieprzerwanego i właściwego przebiegi realizowanego zadania.
    4) Dysponować odpowiednim budynkiem usytuowanym w Katowicach dostosowanym do świadczenia usług bytowych, posiadającym pomieszczenia, pokoje mieszkalne i warunki sanitarne określone w par. 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r, nr 292, poz.1720). Do oferty należy przedstawić tytuł prawny bądź oświadczenie dotyczące tytułu prawnego.

2.4. Podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą zobowiązany będzie do:    
    1) prowadzenia dokumentacji (dla każdego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej odrębnie), o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
       2) prowadzenia dziennika dyżurów;
   3)prowadzenia współpracy z rodzicami dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

V. Termin składania ofert:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego” i organizacji składającej ofertę) do Punktu Podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.00
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 45 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00). 
3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 804, 
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
    a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
    b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
    c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
    d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: 
        ◦ wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).
4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. 
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice. 
7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej/-ych oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.
VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt.
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”


Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim, w trybie otwartego konkursu ofert i małych grantów
Rok 2019
1 612 800,00 ZŁ
Rok 2020
1 344 000,00 ZŁ**

*w latach 2019-2020 nazwa zadania brzmiała „Prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego” 
** stan na dzień 30 września 2020 r.

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
  1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie. 
  2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych
      w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
  3. Przesunięcia terminu składania ofert.
  4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

Załączniki:


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."