Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-19

Prezydent Miasta Katowice
ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: 
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej” 

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

I. Rodzaj i cel zadania:
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: 
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania: 
Prowadzenie na terenie miasta Katowice domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym na 97 miejsc, dla osób w podeszłym wieku ze specjalistycznym programem dla osób z demencją i otępieniem starczym. Planowane jest zlecenie zadania na szacunkowo  83 miejsc dla mieszkańców Katowic.
2.1. Cel zadania:
Zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom Katowic poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspierających na poziomie obowiązujących standardów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

2.2. Miejsce realizacji zadania:
Świadczenie na rzecz mieszkańców Domu skierowanych przez gminę Katowice usług bytowych, opiekuńczych i wspierających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w Domu, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej oraz ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

2.2.1 Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb:
    1) bytowych zapewniając:
    a) miejsce zamieszkania,
    b) wyżywienie,
    c) odzież i obuwie,
    d) utrzymanie czystości;
    2) opiekuńczych, polegających na:
    a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
    b) pielęgnacji,
    c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
    3) wspomagających, polegających na:
    a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
    b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
    c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
    d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
  e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
    f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
    g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
 h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”,
    j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
    k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

2.2.2 Podmiot realizujący zadanie powinien spełniać następujące warunki:
1) prowadzić placówkę całodobowej opieki na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej wydanego przez Wojewodę Śląskiego,
2) posiadać koncepcję realizacji zadania oraz doświadczenie w realizowaniu podobnych lub takich samych zadań,
3) posiadać zaplecze i sprzęt dla nieprzerwanego i właściwego przebiegu realizowanego zadania.
4) dysponować odpowiednim budynkiem usytuowanym w Katowicach dostosowanym do świadczenia usług bytowych, posiadającym pomieszczenia, pokoje mieszkalne i warunki sanitarne określone w § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.
Do oferty należy przedstawić tytuł prawny bądź oświadczenie dotyczące tytułu prawnego.

2.3. Adresaci zadania:
Osoby posiadające skierowanie do domu pomocy społecznej dla osób  w podeszłym wieku oraz decyzję o odpłatności wydaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Umieszczenie w domu pomocy społecznej następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

2.4. Zakres szczegółowy realizowanego zadania:
a) Prowadzenie na terenie miasta Katowice domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku;
b) Planowane jest zlecenie 83 miejsc dla mieszkańców Katowic;
c) Wysokość dotacji, jak również liczba dotowanych miejsc, może ulec zmianie. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od wysokości odpłatności mieszkańca domu oraz wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. 
Dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Domu skierowanych przez gminę Katowice będzie obliczana jako różnica między wysokością kosztu ustalonego w wyniku przedmiotowego konkursu a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców. W pierwszym i ostatnim miesiącu pobytu w domu dotacja będzie naliczana z uwzględnieniem liczby dni pobytu w tych miesiącach, ustalonej jako iloczyn ilości dni pobytu w domu pomocy społecznej i 1/30 ustalonego miesięcznego dofinansowania z budżetu miasta Katowice.

2.5. Oczekiwane rezultaty:
Zapewnienie na terenie miasta Katowice całodobowej opieki mieszkańcom Katowic poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspierających na poziomie obowiązujących standardów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.
        
2.6. Wskaźniki realizacji zadania:
a) liczba miejsc w domu pomocy społecznej;
b) liczba osób mieszkańców Katowic, które korzystają z opieki domu pomocy społecznej.
        
2.7 Sposób monitorowania wskaźników:
a) lista pensjonariuszy domu pomocy społecznej,
b) listy zatrudnionych pracowników,
c) dokumentacja wymagana przepisami prawa dotycząca realizacji zadania, w tym dokumenty mieszkańców domu,
d) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, broszury informacyjne, informacje zamieszczone na portalach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.

2.8. Zadanie powinno być realizowane:
a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych;
b) zgodnie  z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062).

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.: 2 778 800,00 zł. 

Liczba miejsc będzie zależna od wysokości posiadanych w budżecie miasta środków. 
1. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi:
Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu - do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Różnicę pomiędzy odpłatnością mieszkańca domu, a wysokością kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej ustalonego w wyniku przedmiotowego konkursu wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
2. Wysokość dotacji zostanie wynegocjowana podczas konkursu.
Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców zostanie wynegocjowany podczas konkursu ofert.
3. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od wysokości odpłatności mieszkańca domu oraz ustalonego w wyniku konkursu miesięcznego kosztu  utrzymania świadczeniobiorcy.
4. Kwota dotacji na jednego mieszkańca będzie stanowić różnicę między ustalonym w wyniku konkursu miesięcznym kosztem utrzymania świadczeniobiorców, a jego odpłatnością.
5. Kwota dotacji w przypadku zgonu, rezygnacji mieszkańca lub jego zamieszkania w innym domu pomocy społecznej pomniejszana będzie o kwotę odpłatności gminy przypadającą na daną osobę. W przypadku pobytu mieszkańca niepełny miesiąc, wysokość dofinansowania z budżetu Miasta Katowice, ustala się jako iloczyn ilości dni pobytu w Domu pomocy społecznej i 1/30 ustalonego miesięcznego dofinansowania z budżetu miasta Katowice.
W pierwszym i ostatnim miesiącu pobytu w domu dotacja będzie naliczana 
z uwzględnieniem liczby dni pobytu w tych miesiącach, ustalonej się jako iloczyn ilości dni pobytu w domu pomocy społecznej i 1/30 ustalonego miesięcznego dofinansowania 
z budżetu miasta Katowice.
6. Całkowita kwota dotacji uzależniona będzie od ilości zleconych do prowadzenia miejsc.
7. Kwota dotacji nie będzie pomniejszana w przypadku urlopowania mieszkańca na podstawie art. 63 ustawy o pomocy społecznej.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów. 
4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Kwalifikacje kadry: preferowane doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. 
2.2. Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem usytuowanym w Katowicach, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług (wymóg ten nie dotyczy podmiotów planujących w ofercie realizację zadania poza ww. lokalem, np. w szkołach). 
Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

V. Termin składania ofert:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej” i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 45 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00). 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 804, 
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: 
◦ wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 8.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).
4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. 
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice. 
7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej/-ych oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Prowadzenie domów pomocy społecznej” 

Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim, w trybie otwartego konkursu ofert i małych grantów:
Rok 2019: 2 305 978,40 zł
Rok 2020: 1 942 717,86 zł*

* stan na dzień 30 września 2020 r.

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie. 
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. Załącznik trwale usunięty.


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."