Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-23

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego"

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

 

I. Rodzaj i cel zadania:

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego"

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1. Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Katowic dostępu do różnorodnych form poradnictwa i wyposażenie w wiedzę niezbędną do rozwiązania ich problemów życiowych.

 

2.2. Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic.

 

2.3. Adresaci zadania:

Mieszkańcy Katowic, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód oraz w przypadku poradnictwa prawnego dodatkowo z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

 

2.4. Zakres świadczonych usług:

a) poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii;

b) poradnictwo rodzinne obejmujące problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną;

c) poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2021 r.: 140 000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 15 grudnia 2021 r.

 

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione lub wolontariusze świadczący odpowiednie usługi merytoryczne, powinny posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do rodzaju świadczonych usług np. prawnik, psycholog, pedagog itp., preferowane jest również doświadczenie w realizacji tego typu usług.

2.2. Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem usytuowanym w jednym z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług (wymóg ten nie dotyczy podmiotów planujących w ofercie realizację zadań poza ww. lokalem np.: w szkołach).

 

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

 

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego" i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 33 88 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
 4. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
 5. wyboru najkorzystniejszej oferty,

  wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

   2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

   3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

  4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

   5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

   6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.

  Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

   7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

   8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego".

ROK 2018187 710,15 zł
ROK 2019162 197,94 zł*

*Stan na dzień 31 października 2020 r.                         

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
 3. Przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. Plik do pobrania:
Warunki konkursu PPS- poradnictwo specjalistyczne 2021.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na rok 2021 PPS.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia PPS.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy 2021 PPS.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."