Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-06-03

O G Ł O S Z E N I E

P R E Z Y D E N T A   M I A S T A   K A T O W I C E

z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazwą:

AKCJA LATO 2020" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - 40.000,00 zł

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na powyższe zadania, do odwołania lub unieważnienia konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2020 r. lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadań publicznych, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Termin realizacji zadania:   od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2020 r.

Celem realizacji zadań jest:   Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w trakcie wakacji letnich w 2020 roku.

Przy realizacja zadania publicznego, będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia realizatorzy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym z zajęć sportowych, objętych przedmiotowym zadaniem publicznym w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości 35 % pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zakresu zadania i poinformowania Zleceniodawcy na piśmie. Przesunięcia do 35 % pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami liczone są od wysokości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu.

W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowej, dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami powyżej 35 % liczonej od wartości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody dysponenta środków.

Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią ZAŁĄCZNIK do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższych zadań mogą również zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, pok. 403, IV piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. (032) 2593-732, 2593-720, w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy  ul. Młyńskiej 4.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Kancelarii podawczej Rynek 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 24 czerwca 2020 r. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

Oferty mogą być składane przez następujące podmioty:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688  z późn. zm.),
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r,. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

    W roku 2018  na realizację przedmiotowego zadania Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło łączną  kwotę  40.000,00

    W roku 2019  na realizację przedmiotowego zadania Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło łączną  kwotę  40.000,00

 

 Plik do pobrania:
2020 - OGŁOSZENIE KONKURSU - Akcja LATO.docx    
2020 -OFERTA -AKCJA LATO 2020.docx    
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE.doc    
wzór umowy AL 2020.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."