Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-03-03

Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40 – 098 Katowice,

 

na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),
 • art. 7 pkt. 1, art. 8 pkt. 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.),
 • art 114 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.),
 • uchwały nr XLIII/1015/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020",
 • uchwały nr XVII/319/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020",
 • zarządzenia nr 1916/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020,

   

w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice" w 2020 roku ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację następujących programów:

 

 1. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice,
 2. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice.

   

  Kwota przeznaczona na realizację zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie w 2020 roku wynosi: 504 014,00 zł.

  Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 24 listopada 2020 r.

   

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji ww. programów mogą zapoznać się z warunkami, przedmiotem konkursu ofert i szczegółowymi opisami poszczególnych programów oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Pocztowa 7, pok. 215, od poniedziałku do środy w godz. 7:30–15:30, w czwartki w godz. 7:30-17:00 oraz w piątki w godz. 7:30-14:00, tel. (32) 259 37 88 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu (w zakładce Urząd Miasta: Komunikaty) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń urzędu - Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych).  

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy oraz pieczątką oferenta, na obowiązującym formularzu oferty pod rygorem nieważności
w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 809, VIII piętro, od poniedziałku do środy w godz. 7:30–15:30, w czwartki w godz. 7:30-17:00 oraz w piątki w godz. 7:30-14:00.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2020 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego,
Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice , ul. Rynek 1, pok. 809, VIII piętro.

 

Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Na realizację zadań będących świadczeniami zdrowotnymi z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy.

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert.

 

Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 


Plik do pobrania:
Formularz oferty na 2020_Profilaktyka.doc    
Projekt umowy na 2020_Profilaktyka.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe - HPV 2020.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe - pneumokoki 2020.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."