Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-02-28

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych  w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego"

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 500 000 zł    

W 2019 roku na realizacje zadania przeznaczono 250 000 zł, gdzie w ramach 4 naborów ofert rozdysponowano kwotę 218 425,35 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych kwota 218 427,00 zł).

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020r.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie https://katowice.engo.org.pl, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert  w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 746, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca › Zaangażuj się › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.                

 

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

 

Oferty złożone w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej muszą posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

 

Oferty złożone po terminie lub sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

Pierwszy termin składania ofert upływa 20 marca 2020 r. Następne terminy składania ofert mijają 10-tego dnia każdego miesiąca jednak nie później niż do 10 września 2020 r. Jeśli 10 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.

Oferty, które wpłyną po dniu 10 września 2020 r. nie będą objęte procedurą konkursową

 

 II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie konkursowe odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.


2. Środki finansowe z budżetu Miasta Katowice mogą być przyznane na sfinansowanie tzw.: „wkładu własnego" do projektu realizowanego ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Katowice.


3. O przyznanie „wkładu własnego" na pokrycie brakującej części budżetu projektu dofinansowanego ze środków spoza budżetu miasta Katowice na działania skierowane do mieszkańców Katowic lub organizacji pozarządowych może ubiegać się:

a) Oferent, który otrzymał już dofinansowanie na realizację projektu ze środków pozabudżetowych,

b) Oferent, który dopiero stara się o takie wsparcie ze środków pozabudżetowych (warunkiem jest złożona oferta oraz pisemne potwierdzenie przyznania środków spoza budżetu Miasta Katowice wydane przez grantodawcę zewnętrznego).


4. Wysokość wnioskowanej dotacji na pokrycie „wkładu własnego" oraz deklarowany udział środków zewnętrznych powinny być proporcjonalnie przeliczone do terminu realizacji zadania wskazanego w ofercie składanej w odpowiedzi na niniejszy konkurs.


5. Wysokość przyznanej dotacji na pokrycie „wkładu własnego" może być niższa niż wnioskowana w złożonej ofercie w przypadku gdy:

a) wysokość otrzymanych środków ze źródeł spoza budżetu Miasta Katowice została obniżona,

b) w ocenie komisji konkursowej zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,

c) suma wnioskowanych dofinansowań wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu,

d) wkład własny w projekcie dofinansowanym spoza budżetu miasta Katowice został zwiększony powyżej 50% względem pierwotnie złożonej oferty.


6. Oferent może zrezygnować z przyznanej kwoty dotacji na „wkład własny" – wymagane jest oświadczenie w formie pisemnej.


7. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).


8. Dotacja na „wkład własny" może być przyznana podmiotom uprawnionym, jeżeli podmioty nie zalegają z  opłaceniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.


9. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku zadania muszą być wydatkowane na zadanie.


10. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.


11.  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności: 

a) zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania,

b) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

c) wydatki związane z działalnością gospodarczą i polityczną,

d) odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,

e) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień,

f) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.


12. Za koszty kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania wskazanym w umowie.


13. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym podmiotem a Miastem Katowice.


14. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy.


15. Zleceniobiorca, realizując zadanie, na które otrzymał dotację zobowiązany jest do informowania o fakcie współfinansowania zadania z budżetu miasta Katowice, dobierając sposób komunikowania stosownie do charakteru zadania, w tym m.in. poprzez umieszczenie tej informacji: 

a) we wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych,

b) w informacjach dla mediów, w ogłoszeniach, w publikacjach,

c) jak również poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców przed wydarzeniem organizowanym w ramach danego zadania czy podczas wystąpień publicznych.


16. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do umieszczenia w widocznym miejscu, gdzie realizowane jest zadanie, tablicy z informacją o współfinansowaniu zadania z budżetu miasta Katowice.
 
III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadaństanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania do oferty należy załączyć umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
W przypadku oferty wspólnej do oferty należy załączyć umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą za zgodność z oryginałem" lub w przypadku dokumentów powyżej 20 stron na pierwszej stronie z adnotacją za zgodność z oryginałem" od strony 1 do strony … oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu). 
W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów.


2.  Do oferty należy dołączyć:

a) W przypadku, gdy Oferent otrzymał już środki spoza budżetu miasta Katowice na realizację projektu – kserokopię oferty wraz z aktualizacjami oraz kserokopię umowy wraz z jej aneksami opatrzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem",

b) W przypadku, gdy Oferent dopiero stara się o takie wsparcie ze środków spoza budżetu miasta Katowice – kserokopię oferty opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz pisemne potwierdzenie przyznania środków spoza budżetu Miasta Katowice wydane przez grantodawcę zewnętrznego.

c) Statut organizacji

d) Oświadczenie informujące o numerze konta bankowego Oferenta.


3. Oferty będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w pkt. III.1 warunków konkursowych


4.  Do zaopiniowania złożonych ofert Prezydent Miasta Katowice powoła komisję konkursową.
Jej skład oraz regulamin pracy określi odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.


5. Postępowanie konkursowe będzie się odbywać na podstawie kart oceny, których wzór określi Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.


6.   Wybór ofert nastąpi w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.


7. Komisja konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe:


8.  Kryteria oceny formalnej:

  • Oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
  • Oferta została złożona w terminie, miejscu i w formach wskazanych w ogłoszeniu,
  • Cele statutowe Oferenta są zgodne z rodzajem proponowanych zadań,
  • Zadania w Ofercie dotyczą Miasta Katowice lub jego mieszkańców,
  • Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji,
  • Suma kontrolna oferty jest zgodna względem oferty złożonej w formie papierowej,
  • Złożona oferta zawiera niezbędne załączniki wskazane w ogłoszeniu.


9.  W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Oferent zostanie poinformowany o tym pisemnie.


10.  Kryteria oceny merytorycznej:

Kryteria merytorycznej ocenyPunktacja

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym:

1) zgodność wewnętrzna oferty wraz z ofertą spoza budżetu miasta Katowice,

2) spójność oferty w obrębie planowanych celów, działań i rezultatów,

3) pełna informacja o zadaniu (na jaki problem odpowiada zadanie, jakie jest miejsce realizacji zadania, wskazanie grupy odbiorców zadania, dostosowanie oferty do potrzeb grupy docelowej)

0-10 pkt


0-2 pkt

 

0-6 pkt


0-2 pkt


2. Budżet:

1) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania jest spójna z kalkulacją ujętą w ofercie dofinansowanej ze środków spoza budżetu Miasta Katowice (w tym przeliczona proporcjonalnie do terminu realizacji zadania w UM Katowice),

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania jest spójna w  odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowane wydatki są zasadne w stosunku do zakresu działań i planowanych rezultatów,

3) przedstawiona kalkulacja kosztów kieruje się zasadą wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

0-10 pkt

0-2 pkt

 

 

 


0-6 pkt

 
0-2 pkt

4. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne, w tym: zakładane rezultaty realizacji zadania, opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych działań i adekwatność działań w stosunku do rezultatów, kwalifikacje osób zaangażowanych przy realizacji zadania

0-10 pkt

4. Wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 4 pkt;

0-4 pkt, w tym:

od 60 % do 69% - 1 pkt

od 70% do 79% - 2 pkt

od 80% do 89% - 3 pkt

od 90% do 99 % - 4 pkt

5. Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań

Brak dotychczasowej współpracy z Urzędem Miasta Katowice przy realizacji zadań publicznych – 1 pkt

od -2 pkt do 3 pkt

6. Zgodność projektu z przyjętymi programami / strategiami uchwalonymi przez Radę Miasta Katowice

0-3 pkt
SUMA40 pkt

11. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.


12. Otwarcie ofert odbędzie się 23 marca 2020 r., kolejne 11 dnia każdego miesiąca po terminie składania ofert. Ostatnie otwarcie ofert odbędzie się 11 września 2020 r. Jeśli dzień otwarcia ofert wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin otwarcia ofert nastąpi
w pierwszy roboczy dzień następujący po nim. Otwarcie ofert każdorazowo odbędzie się
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro )


13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert,  o którym mowa w pkt. V.4 warunków konkursowych. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Katowic lub organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.


Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  • do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie,
  • przesunięcia terminu składania ofert,
  • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.Plik do pobrania:
warunki konkursowe- wkład własny 2020.doc    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2020.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."