Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-02-03

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:


,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.


w ramach ,,Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

I. Rodzaj i cel zadania.


1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania:


,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.


2. Cel zadania:


- zorganizowanie zajęć w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, itp., skierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, mających na celu:

- przekazanie wiedzy na temat dyskryminacji i wykluczenia oraz instrumentów przeciwdziałania tym zjawiskom,

- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, ukierunkowanych na budowanie szacunku dla różnorodności osób i grup społecznych,

- kształtowanie postaw poszanowania, otwartości i zrozumienia wobec przedstawicieli mniejszości religijnych, narodowych, etnicznych i seksualnych.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:


Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:

18 000,00 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji:


1. Dotacja z budżetu miasta może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań objętych niniejszym postępowaniem konkursowym,

- posiadają doświadczenie, niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

- nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.


W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:


1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.

2. Termin poniesienia wydatków zarówno dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r.

3. Osoby zatrudnione lub wolontariusze biorące udział w ramach realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie dostosowane do wykonywanych usług.


V. Termin i sposób składania ofert:


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu w następujących miejscach:


  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu w zakładce: Urząd Miasta - komunikaty,

  2. na portalu www.ngo.katowice.eu,

  3. w Generatorze eNGO dostępnym na stronie www.katowice.engo.pl/konkursy,

  4. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: ogłoszenia i aktualności – tablica ogłoszeń- dział ogłoszeń Urzędu – konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

  5. w siedzibie Urzędu Miasta Katowice(Wydział Edukacji i Sportu), w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

  6. w Wydziale Edukacji i Sportu UM Katowice, ul. 3 Maja 7, III p., pok. 306 , tel. (32) 705-41-84, od poniedziałku do środy w godz. od 7.30 do 15.30, w czwartki w godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątki w godz. 7.30-14.00 ( osobą wyznaczoną do kontaktu jest Agnieszka Frejno III piętro pokój 306 ).


 

Oferty należy składać na za pomocą Generatora eNGO, dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) wraz z wymaganymi załącznikami do sekretariatu Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice ul. 3 Maja 7, III piętro pok. 311, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu, ul. 3 Maja 7, III piętro, pok. 311, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14.00.

 

Oferty które zostaną złożone w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie nie będą rozpatrywane.


O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Edukacji i Sportu, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Oferty przesłane wyłącznie drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.


Oferty przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO nie będą brane pod uwagę.


VI. Tryb i kryteria oceny ofert:


1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku, w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), stanowiącym
załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.


Do oferty należy załączyć:


 1. Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu, odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

 2. Statut organizacji.

 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

 4. Kopię sprawozdania merytorycznego za ostatni rok.

 5. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

 6. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dołączone do oferty załączniki, mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” i potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/uprawnionych (wskazanej/wskazanych m. in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej, każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – 4.


 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

 1. ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

 2. ocenia kalkulację kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

 4. uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

 6. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 1. wyboru najkorzystniejszej oferty,

 2. wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


VII. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 marca 2020 r. w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, pokój 305, III piętro o godz. 9.00.

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.


Składane oferty muszą być skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice.

VIII. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

- ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

- analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

5. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 30 punktów.

6. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej/-ych oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

IX. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym
i  w roku poprzednim zadaniu pt.
,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji
i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.


w roku 2019 - 30 000,00 zł.

w roku 2020 - 0,00 zł.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

 2. Odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu Miasta na 2020 r.

 3. Przesunięcia terminu składania ofert.

 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.Załączniki:

warunki konkursu-edukacja antydyskryminacyjna.doc

Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2020.doc

Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc

Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."