Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-11-21

O G Ł O S Z E N I E

P R E Z Y D E N T A   M I A S T A   K A T O W I C E

z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazwą:

 1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki"  w 2020 r. - 1.450.000,00 zł
 2. „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych", realizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2020 r.  – 800.000,00 zł
 3. „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do           30 czerwca 2020 r." - 60.000,00 zł
 4.  „AKCJA ZIMA  2020" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży -  30.000,00   

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na powyższe zadania, do odwołania lub unieważnienia konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2020 r. lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadań publicznych, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Termin realizacji zadań:

 1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki"  w 2020 r. - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
 2. „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych", realizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2020 r.  - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
 3. „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r." - od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.
 4. „AKCJA ZIMA 2020" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - od dnia podpisania umowy do 26 stycznia 2020 r.

  Celem realizacji zadań jest:
 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2020 roku poprzez przeprowadzenie przez uprawnione podmioty profesjonalnych treningów w różnych dyscyplinach sportu,
 2. Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2020 roku poprzez przeprowadzenie przez Uczniowskie Kluby Sportowe profesjonalnych treningów w różnych dyscyplinach sportu,
 3. Organizacja imprez sportowych i turystycznych przez uprawnione podmioty  w I połowie 2020 roku w celu zapewnienia szerokiej oferty imprez dostępnych dla mieszkańców miasta Katowice,
 4. „AKCJA ZIMA 2020" - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w trakcie ferii zimowych w 2020 roku.

Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości 35 % pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zakresu zadania i poinformowania Zleceniodawcy na piśmie. Przesunięcia do 35 % pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami liczone są od wysokości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu.

W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowej, dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami powyżej 35 % liczonej od wartości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody dysponenta środków.

Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią ZAŁĄCZNIK do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, pok. 403, IV piętro, w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki od godz. 7.30 – 17.00, w piątki od godz. 7.30 – 14.00, pod numerami telefonu (032) 2593-732, 2593-720, oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu                                    i Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Kancelarii podawczej Rynek 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO 12 GRUDNIA 2019 ROKU

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

Oferty mogą być składane przez następujące podmioty:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 r poz. 688 z późn. zm.)
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. spółdzielnie socjalne
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r,. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W roku 2018 na realizację powyższych zadań w zakresie upowszechniania sportu    i turystyki Miasto Katowice  w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło kwotę  2.340.000,00 zł

W roku 2019 na realizację powyższych zadań w zakresie upowszechniania sportu  i turystyki Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło kwotę  2.340.000,00 zł

 


Plik do pobrania:
2020 - OFERTA - PROWADZENIE - Nowe.docx    
2020 - OFERTA - SZKOLENIE - Nowe.docx    
2020 - OFERTA-IMPREZY I POŁ 2020.docx    
2020 - OGŁOSZENIE KONKURSU - NOWE.docx    
2020 - sprawozdanie nowe.doc    
2020 -OFERTA -AKCJA ZIMA 2020 (1).docx    
2020 -wzór umowy AZ i impr I do ogłoszenia.odt    
2020-wzór umowy prow. szkol. do ogłoszenia.odt    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."