Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-11-20

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania:

„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA:

1.    Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zleca się realizację zadania pn. „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.    Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny rewitalizowane i będących uczestnikami projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego, poprzez realizację usług aktywnej integracji wspierających reintegrację zawodową.

3.    Zakres przedmiotowy realizowanego zadania.

Przedmiotowy konkurs składa się z 4 części, tj.:

Część 1. Wsparcie reintegracji zawodowej mieszkańców dzielnicy Szopienice – Burowiec.

Część 2. Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice.

Część 3. Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże.

Część 4. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego”.


Przedmiotem konkursu jest kompleksowa realizacja programu reintegracji zawodowej dla uczestników niżej wymienionych projektów Miasta Katowice, dla których realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.


Szczegółowy zakres przedmiotowy wszystkich czterech części zadania oraz wymagane rezultaty opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Kwota przeznaczona na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu: 588 220,00 PLN, tj.:

1.    na część nr 1: 53 650,00 PLN,

2.    na część nr 2: 326 680,00 PLN,

3.    na część nr 3: 163 340,00 PLN,

4.    na część nr 4: 44 550 PLN.


III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

1.    Dotacja ze środków projektu może być przyznana podmiotom uprawnionym tj. organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

•    ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań na rzecz integracji I reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

•    ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2.    Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które przyznano środki finansowe w formie powierzania.

3.    Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4.    W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych  opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1.    Termin realizacji zadania:
-    od dnia 2.01.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. (dot. części 1),
-    od dnia 2.01.2020 r. do dnia 15.12.2020 r. (dot. części 2),
-    od dnia 2.01.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. (dot. części 3),
-    od dnia 2.01.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. (dot. części 4).

2.    Termin poniesienia wydatków: do 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

3.    W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości 35%, pod warunkiem zachowania wysokości przyznanej kwoty dotacji oraz wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice (złożenie aktualnego kosztorysu wraz z uzasadnieniem dokonania zmian) i pełnej realizacji określonego w ofercie zakresu zadania. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji nie ujętej w kosztorysie pierwotnym. W tym przypadku oferent zobligowany jest po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian przedstawić aktualizację oferty. Zmiany w ofercie wymagają aneksu do umowy.


V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania powinny złożyć ofertę za pośrednictwem Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Francuska 70, pok. 1312, tel. (32) 416-22-73 lub -77, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach www.mops.katowice.pl w zakładce: Konkursy – dotacje lub na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1) lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych.


Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu tj. >>Oferta na konkurs „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego - część 1/2/3/4”<< i nazwy organizacji składającej ofertę) w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 pokój nr 1 (parter), do dnia 11 grudnia 2019 r. do godziny 12.00 (decyduje moment wpływu do kancelarii Ośrodka).VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

-    ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

-    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

-    analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

a)    wyboru najkorzystniejszej oferty,

b)    wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


VII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT I ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

1.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 o godzinie 9.00 w siedzibie Działu Projektów i Inicjatyw MOPS Katowice, ul. Francuska 70, pokój 1313 (XIII piętro).

2.    Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Dyrektor MOPS w drodze zarządzenia.

3.    Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

4.    Opinia komisji konkursowej zawierająca listę ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji wraz z uzasadnieniem oraz propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice, który wyda zarządzenie w sprawie dokonanego wyboru ofert oraz warunków ich realizacji.

5.    Termin dokonania wyboru ofert nie może być niż do 31 grudnia 2019 r. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

6.    Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.


VIII.    INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU:

Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym na realizację  zadania tego samego rodzaju w roku: - 2018 wyniosła: 0,00 PLN,

- 2019 wyniosła: 0,00 PLN.


IX.    PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO:

1.    Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2.    Do przesunięcia terminu składania ofert.

3.    Do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Warunki konkursowe - aktywizacja zawodowa 2020.doc

Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty realizacji zadania publicznego 2020.docx

Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc

Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy o realizację zadania publicznego 2020.docx

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."