Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-11-20

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

 „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów"

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

I. Rodzaj i cel zadania.

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania:

Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych - wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów".

UWAGA!

Na prowadzenie każdego z poniższych zadań zainteresowany udziałem w konkursie podmiot powinien złożyć oddzielną ofertę, w przeciwnym wypadku, tj. jeśli w jednej ofercie podmiot wskaże chęć prowadzenia 2 lub więcej zadań – oferta taka zostanie rozpatrzona negatywnie pod względem formalnym przez komisję konkursową.

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.2.1. Zadanie nr 1: Organizacja różnego rodzaju spotkań, seminariów, warsztatów, zajęć dla seniorów m.in.:

a) rozwijających ich różnego rodzaju pasje i zainteresowania,

b) zachęcających ich do aktywności i poprawy kondycji fizycznej,

c) zwiększających ich wiedzę na temat: bezpieczeństwa, nowych technologii, zdrowego odżywiania itp.,

d) integracji międzypokoleniowej dzieci, młodzieży i seniorów.

 

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w różnych dziedzinach życia społecznego.

b) Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do różnych form wsparcia.

c) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

 

Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

Oczekiwane rezultaty:

Zorganizowanie szerokiej oferty ciekawych spotkań, seminariów, warsztatów, zajęć (w tym: rekreacyjno-sportowych) odpowiadających na aktualne potrzeby seniorów oraz udział w niej jak największej liczby katowickich seniorów, jak również promocja organizowanych wydarzeń - przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampanie telewizyjne lub radiowe, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic.

 

2.2.2. Zadanie nr 2: Organizacja zabaw taneczno - biesiadnych dla seniorów.

 

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie naszego Miasta.

b) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

 

Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

 1. Zorganizowanie w trakcie roku, w różnych dzielnicach Katowic (np. w Miejskich Domach Kultury, szkołach) co najmniej 20 3-4 godzinnych zabaw taneczno – biesiadnych, z oprawą muzyczną imprezy zapewnioną przez DJ.
 2. Udział w każdej z zabaw grupy co najmniej 100 osób, przy czym w przypadku dużego zainteresowania udziałem w imprezach taneczno - biesiadnych pierwszeństwo udziału w zabawie organizowanej w danej dzielnicy będą mieli seniorzy z tej dzielnicy i osoby biorące udział 1-wszy raz.
 3. Zapewnienie dla każdego z uczestników zabawy: zimnych i gorących napojów oraz słodkiego poczęstunku.
 4. Bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń na zabawy pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu.
 5. Promocja wydarzenia - przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampania telewizyjna lub radiowa, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic.

2.2.3. Zadanie nr 3: Organizacja imprezy integracyjno – plenerowej dla seniorów miasta Katowice pn. „Dzień Seniora".

 

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym z okazji „Dnia Seniora".

b) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

 

Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

Zadania obligatoryjne:

a) zorganizowanie wydarzenia – czerwiec 2020 r. (sobota),

b) przygotowanie scenariusza całej imprezy i jego realizacja,

c) zapewnienie wolontariuszy do obsługi imprezy,

d) zorganizowanie stoisk Partnerów programu „Aktywni Seniorzy", w tym wynajem dla nich namiotów i innego sprzętu plenerowego – stołów, krzeseł, ławostołów itp., przyjmowanie zgłoszeń od Partnerów ww. programu,

e) zorganizowanie strefy artystycznej, poprzez:

- zapewnienie sceny z nagłośnieniem (wraz z obsługą sprzętu/sceny),

- zapewnienie konferansjera,

- przygotowanie programu występów artystycznych oraz jego realizacja,

f) promocja imprezy, w tym:

- opracowanie koncepcji promocji wydarzenia z uwzględnieniem celu wydarzenia i grupy docelowej,

- przygotowanie zaproszeń, materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampania telewizyjna lub radiowa, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic,

- wydruk materiałów promocyjnych,

- dystrybucja materiałów promocyjnych,

- promocja wydarzenia w lokalnych mediach,

- przygotowanie bezpłatnego poczęstunku dla seniorów w trakcie imprezy.

 

Zadania fakultatywne:

a) zorganizowanie wydarzeń towarzyszących, tj.: możliwość bezpłatnego udziału seniorów w seansach teatralnych, filmowych, zajęciach sportowych itp. w dniu imprezy lub w terminie realizacji zadania.

 

2.2.4. Zadanie nr 4: Prowadzenie projektu pn. „Złota rączka dla Seniorów"

 

Cel zadania:

Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych.

 

Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, samotni, gospodarstwa 2 osobowe, którzy ukończyli 65 rok życia, i którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

 

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

 1.  Udzielanie nieodpłatnej pomocy seniorom, w zakresie drobnych napraw domowych* np. wymiany żarówek, uszczelek, naprawy przeciekającego kranu i innych drobnych napraw, niewymagających natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, i niepociągających za sobą dużych nakładów finansowych.
 2.  Naprawy wykonywane mają być tylko w lokalu zamieszkiwanym przez osobę, która ubiega się o pomoc i która jest jego głównym najemcą lub właścicielem.
 3.  W ramach zadania mają zostać przeprowadzone naprawy o łącznym koszcie nieprzekraczającym: 100,00 zł (robocizna + drobne materiały), natomiast w przypadku droższych materiałów (baterii łazienkowych, karniszy, lamp itp.) obowiązuje zasada, że materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza osoba, której udzielana jest pomoc.
 4. Podstawowy zestaw narzędzi do realizacji zadania i podstawowe materiały zapewni Zleceniodawca.
 5.  Realizowane mają być tylko usterki zgłoszone przez telefon i wpisane do karty zgłoszenia przez Przyjmującego.

 

W ramach projektu zgłaszający usterkę senior będzie mógł skorzystać usługi w ramach programu pn. „Złota rączka" maksymalnie raz w miesiącu (12 razy w roku). W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie skorzystanie przez seniora z dodatkowej liczby usług, po analizie przypadku dokonanej przez Zleceniobiorcę.

 

Każdy senior, u którego zostanie przeprowadzona naprawa musi podpisać formularz zgłoszenia usterki, w którym oprócz opisu usterki i jej naprawy znaleźć powinna się też zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgłoszenia napraw przyjmowane będą pod specjalnie do tego celu utworzonym numerem infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00, obsługiwanej przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, który po przyjęciu zgłoszenia będzie je przekazywał Zleceniobiorcy, jako zlecającego bezpośrednią usługę.

 

Dodatkowo podmiotowi, któremu zlecone zostanie zadanie na potrzeby jego realizacji udostępniony zostanie przez Zlecającego (Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice) na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia nowy samochód.

2.2.5. Zadanie nr 5: Prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+" przy ul. Słowackiego 27 w Katowicach, w którym znajdować się będzie także siedziba Rady Seniorów Miasta Katowice.

 

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w różnych dziedzinach życia społecznego.

b) Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do różnych form wsparcia.

c) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

 

Odbiorcy:

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.

Szczegółowy zakres świadczonych usług/oczekiwane rezultaty:

a) Prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+", zgodnie z założeniami określonymi w „Programie Wieloletnim „SENIOR+" na lata 2015 – 2020 jako miejsca przyjaznego dla katowickich seniorów, w którym będą oni mogli spędzić swój wolny czas na różnego rodzaju warsztatach (np. rękodzieło, kulinaria) oraz szkoleniach, dostępnego 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym: przynajmniej 2 dni w tygodniu czynnego do godziny 18:00. Organizacja zajęć dla seniorów w tym: wyjścia do kina, teatru, porady specjalistyczne w tym: zdrowotne, prawne, warsztaty, pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

b) Prowadzenie punktu informacyjnego dla katowickich seniorów, gdzie będzie można uzyskać ważne informacje z życia Miasta, tj.: na temat wydarzeń kulturalnych, sportowych, akcji skierowanych do seniorów.

c) Motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontaryjnych na rzecz innych osób (realizacja np. tzw. „Banku czasu").

d) Udostępnianie pomieszczenia dla Rady Seniorów Miasta Katowice jako siedziby Rady poza godzinami urzędowania Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+".

e) Zatrudnienie w Katowickim Centrum Seniora – Klubie „Senior+": minimum 1 pracownika –koordynatora oraz specjalisty do zajęć z seniorami o kwalifikacjach i doświadczeniu opisanym w pkt. IV, 3, 3.1.

f) Zakup na potrzeby Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+" komputera wraz z monitorem, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego.

 

Na potrzeby realizacji zadania zostanie udostępniony lokal w Katowicach przy ul. Słowackiego 27 o łącznej powierzchni 100 m2, na podstawie umowy użyczenia

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania:

1. Na zadania nr 1-3  – kwota: 565 885,00 zł.

 

2. Na zadania nr 4-5 – kwota: 290 012,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:

 

1. Termin realizacji zadania:

a) w przypadku realizacji projektów z zakresu zadań nr 1, 2, 4 (opisanych szczegółowo w pkt. I, 2) – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r.,

 

b) w przypadku realizacji projektu z zakresu zadania nr 3 (opisanego szczegółowo w pkt. I, 2) - od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2020 r.,

 

c) w przypadku realizacji projektu z zakresu zadania nr 5 (opisanego szczegółowo w pkt. I, 2) - od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.

 

2. Termin poniesienia wydatków zarówno dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

 

3. Warunki realizacji zadania:

3.1. Osoby zatrudnione lub wolontariusze świadczący odpowiednie usługi na rzecz osób starszych, biorące udział przy realizacji zadań powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości,
tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

W przypadku realizacji programu pn. „Złota rączka" osoba zatrudniona przy realizacji projektu powinna posiadać:

  1. prawo jazdy kat. B,
  2. uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
  3. znajomość i umiejętność wykonania podstawowych prac ślusarskich i hydraulicznych,
  4. badania wysokościowe.

 

3.2. Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania nr 1 (opisanego szczegółowo w pkt. I, 2), powinien dysponować lokalem usytuowanym w Katowicach, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług, jeśli rodzaj zadania wymaga posiadania lokalu.

 

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

 

3.3. Podmiot zainteresowany realizacją zadania nr 5 powinien opracować i przedstawić koncepcję prowadzenia Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+" wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć dla seniorów. Planowana liczba uczestników  - jednocześnie nie więcej niż 18 seniorów.


V. Termin składania ofert:

 

1. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania powinny złożyć ofertę za pośrednictwem Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 807, tel. (32) 25 93 788, od poniedziałku do środy w godz. od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 14.00.

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
 4. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
  • wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

    

   2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

   3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

    

   4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

    

   5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

    

   6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.

   Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice.

    

   7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

    

   8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej/-ych oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych."

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2018674 759,14 zł
Rok 2019714 489,98 zł*

* Stan na dzień 31 października 2019 r.

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
 3. Przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

   

   

   

   

Plik do pobrania:
Warunki konkursu - seniorzy 2020 r.docx    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2020.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."