Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-10-07

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania na realizację zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania"

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 rok"

 

I. Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotowi uprawnionemu określonemu w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania"

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1 Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic.

 

2.2 Adresaci zadania:

Mieszkańcy Katowic, będący osobami ubogimi, bezdomnymi, bezrobotnymi i niezaradnymi życiowo.

 

2.3 Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie gorącego posiłku osobom ubogim, bezdomnym, bezrobotnym i niezaradnym życiowo, będącymi mieszkańcami Katowic, co najmniej 5 razy w tygodniu, minimum przez 2 godziny dziennie pomiędzy godziną 11.00, a 17.00 (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przerwy w wydawaniu posiłków w okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień), w tym:

- zapewnienie wydatków na wsad do kotła w wysokości nie niższej niż 2,00 zł. za 1 gorący posiłek;

- zapewnienie sali do wydawania posiłków wyposażonej w miejsca siedzące do spożywania posiłków;

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, w tym pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Podmiot wykorzystując własne środki finansowe/rzeczowe może zwiększyć liczbę wydawanych posiłków dziennie, pod warunkiem utrzymania prawidłowej jakości posiłków dofinansowanych przez miasto Katowice.

Oczekiwane rezultaty zadania, wskaźniki oraz sposób ich monitorowania- dostępne są w  warunkach konkursowych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia zawarcia umowy
do 31 grudnia 2020 roku: 37 500,00 zł, w tym:

- w roku 2019 (od dnia zawarcia umowy) – 7 500,00 zł,

- w roku 2020 – 30 000,00 zł.

 

 

 

III. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania"

 

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 20181 037 376,00 zł, w tym na prowadzenie jadłodajni: 227 376,00 zł
Rok 20191 131 563,00 zł, w tym na prowadzenie jadłodajni: 227 376,00 zł*

* Stan na dzień   31 sierpnia 2019 r.                             

 

IV. Zasady przyznania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotowi uprawnionemu: organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) jej/jego cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmiot nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono dofinansowania.

3. W przypadku ofert na wsparcie wymagany jest minimalny wkład własny (finansowy, osobowy lub rzeczowy) po stronie oferenta w realizację projektu.

4. Punkt III.6 oferty „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obligatoryjny do wypełnienia.

5. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

6. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

Wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych dostępny jest w warunkach konkursowych.

7. Przesunięcia w kosztorysie mogą być dokonywane przez wszystkie lata obowiązywania umowy do 25 % w każdym roku, zawsze jednak w oparciu o pierwotną kalkulację,
tj. w oparciu o wysokość danych pozycji ujętych w pierwotnym kosztorysie przyjętym
do umowy, pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zadania oraz za zgodą Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy
do 31 grudnia 2020 r.

 

2. Termin poniesienia wydatków zarówno dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych do dnia 31 grudnia 2020r.

 

3. Warunki realizacji zadania:

3.1 Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zapewniające prawidłową realizację zadania (kucharz, pomoc kuchenna, osoba wydająca posiłki, w tym umiejętność nawiązywania kontaktów ze środowiskiem osób bezdomnych – wskazane referencje oraz posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno – edpidemiologicznych.

3.2 Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług, (sala do wydawania i spożywania posiłków, zaplecze kuchenne, toaleta wraz z umywalką), spełniającym wymogi sanepidu, straży pożarnej, BHP.

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

Realizator zadania zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w odrębnych przepisach żywieniowo - higieniczno – zdrowotnych.

Więcej informacji na temat warunków realizacji zadania dostępnych jest w szczegółowych warunkach konkursowych.

 

VI. Termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 29.10.2019 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

2. Oferty złożone:

a) wyłącznie w Generatorze eNGO, tj. bez złożenia w terminie i miejscu, o którym mowa w pkt. 1 ich wygenerowanej papierowej wersji,

b) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 5 warunków konkursowych

nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

3. Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert oraz termin dokonania wyboru

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.10.2019 r. o godz. 10:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

2. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

4. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.

Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice. W przypadku ww. konkursu wybrany zostanie tylko
1 Wykonawca, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

5. Opinia Komisji Konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru 1 Wykonawcy, któremu planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

7. Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny merytorycznej ofert na realizację zadania:

Lp.Szczegółowe kryteria wyboru ofertyMaksymalna liczba punktów
1Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, kwalifikacji osób przy udziale których będzie realizowane zadanie:

 

54

1.1Ocena syntetycznego opisu zadania, w tym: informacji o miejscu realizacji zadania, grupie docelowej, sposobie rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarności z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.

 

12

1.2Ocena planu i harmonogramu działań8
1.3 Ocena zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: bezpośrednich efektów realizacji oferty; zmian społecznych, które zostaną osiągnięte poprzez realizację zadania; trwałości realizacji zadania; planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów; adekwatności sposobu monitorowania rezultatów.

 

 

12

1.4

Doświadczenie w realizacji zadań w obszarze konkursowym

(1 rok – 2 pkt., 2 lata - 3 pkt., 3 lata – 4 pkt., 4 lata – 5 pkt., 5 lat – 6 pkt., więcej niż 5 lat – 7 pkt.)

 

7

 

1.5Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania 6
1.6

Sposób udokumentowania kwalifikacji i doświadczenia osób odpowiedzialnych za realizację zadania:

(wyłącznie oświadczenie – 1 pkt., kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie – 2 pkt. (w przypadku dołączenia do oferty kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie co najmniej połowy osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania), 3 pkt. (w przypadku dołączenia do oferty kserokopii dokumentów wszystkich osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania)

 

 

 

 

3

1.7Zasoby lokalowe i rzeczowe (m.in. dostępność dla osób niepełnosprawnych max. 6 pkt)6
2Ocena kalkulacji kosztów 22
2.1Zgodność budżetu z planowanymi działaniami oraz realność kosztów10
2.2

Wkład finansowy:

(0 zł – 0 pkt., 1 zł do 500 zł – 1 pkt., 500,01 zł do 1 000 zł - 2 pkt., 1 000,01 zł do 3 000 zł – 3 pkt, 3 000,01 zł do 5 000 zł -  4 pkt. ,
od 5 000,01 zł – 5-6 pkt.)

 

6

2.3

Wkład osobowy i rzeczowy:

(0 zł – 0 pkt., 1 zł do 500 zł – 1 pkt., 500,01 zł do 1 000 zł - 2 pkt.,
1 000,01 zł do 3 000 zł – 3 pkt, 3 000,01 zł do 5 000 zł -  4 pkt. ,
od 5 000,01 zł – 5-6 pkt.)

 

6

3Ocena pozostałych informacji 14
3.1

Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie współpracy pozafinansowej, w tym: m.in. udział w zespołach doradczych, konsultacji Programu współpracy, szkoleniach, Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

(0 pkt. – brak udziału; 1 pkt. – dla nowych organizacji, które powstały
w ciągu ostatniego roku, 2 pkt. – sporadyczny udział w ww. formach współpracy w okresie ostatniego roku; 3 - 4 pkt. – regularny udział organizacji w co najmniej dwóch działaniach prowadzonych przez miasto Katowice w okresie ostatniego roku).

 

 

 

 

4

3.2

Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie współpracy finansowej, tj. wywiązywania się w całości
z zawartych umów, prawidłowego i terminowego wywiązywania
się z otrzymanej dotacji:

(od - 1 do - 4 pkt. – nieterminowe składanie sprawozdań, błędy merytoryczne i rachunkowe; 1 pkt. - dla nowych organizacji, które dotychczas nie otrzymywały środków z budżetu miasta Katowice, 2 pkt. – terminowe składanie sprawozdań, nieliczne błędy merytoryczne i rachunkowe; 3-4 pkt. - terminowe składanie sprawozdań, brak błędów merytorycznych i rachunkowych).

 

 

 

 

4

 

4.

Atrakcyjność form promocji projektu:

(0 pkt. – brak w ofercie informacji o jakiejkolwiek promocji projektu; 1-2 pkt. – ulotki, plakaty; 3 pkt. – ulotki, plakaty, strona internetowa.)

 

3

5.

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej:

(0 pkt. – oferta wymaga  3 i więcej drobnych poprawek;

1 pkt. – oferta  wymaga 2 drobnych poprawek merytorycznych; 2 pkt. – oferta wymaga 1 drobnej  poprawki;  3 pkt. – oferta nie wymaga poprawek).

 

 

3

 RAZEM 90

 

8. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 90 pkt. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. W przypadku ww. konkursu wybrany zostanie tylko 1 Wykonawca, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

9. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 25-93-780. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Gizela Przeor.
 2. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

  a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy,

  b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807,

  c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

  d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

  e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1),

   

  IX. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  1.    zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

  2.    przesunięcia terminu składania ofert.

  3.    zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

               

 

 

                                                                              Wiceprezydent Miasta Katowice

                                                                                              Jerzy Woźniak


Plik do pobrania:
Warunki konkursu.pdf    
Załacznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."