Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-07-11

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania na realizację zadania:

„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów"

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

I. Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotowi uprawnionemu określonemu w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów"

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

Cel zadania:

Stworzenie miejsca spotkań dla seniorów w dzielnicy Katowice – os. Tysiąclecie, w którym prowadzone będą działania ukierunkowane na poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życia osób starszych.

Prowadzone działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, zorganizowanych zajęć np. z zakresu: edukacji, kultury fizycznej.

Cele szczegółowe zadania – zgodne z Miejskim Programem „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2016 – 2021, tj.:

Cel 1.

Przygotowanie do okresu własnej starości pod względem wiedzy na temat zmian fizycznych i psychicznych zachodzących podczas procesów starzenia się oraz konsekwencji określonych zachowań.

Cel 2.

Zmiana stylu życia w sferze zdrowia psychicznego, aktywności intelektualnej, odżywiania, rytmu dnia, rekreacji, higieny ciała i unikania zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym.

Cel 3.

Poprawa kondycji fizycznej i zwiększenie aktywności fizycznej seniorów.

Cel 4.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych i przeciwdziałanie stosowanym wobec nich nadużyciom.

Cel 5.

Rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych w obszarach zgodnych z ich potrzebami.

 

Szczegółowy zakres, kierunki i sposoby działania znajdują się w Uchwale XXIV/482/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2016 – 2021, Rozdział I strona 6-10, który stanowi załącznik nr 1 do warunków konkursowych.

 

Oczekiwane rezultaty, wskaźniki - dostępne są w  warunkach konkursowych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2019 roku: 23 000,00 zł.

 

III.          Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych."

 

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2018674 759,14 zł
ROK 2019493 921,10 zł*

* Stan na dzień   30 czerwca 2019 r.                             

 

IV. Zasady przyznania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotowi uprawnionemu: organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań na rzecz osób starszych,

b) ww. podmiot nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono dofinansowania.

3. W przypadku ofert złożonych w niniejszym konkursie na wsparcie realizacji zadania wymagany jest co najmniej minimalny wkład własny (finansowy i/lub wyceniony wkład: osobowy, rzeczowy) po stronie oferenta w realizację projektu.

4. Dopuszcza się pobieranie opłat od odbiorców zadania, pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, z której przychód przeznaczy na działalność statutową w ramach realizowanego zadania publicznego.

5. Punkt III.6 oferty „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obligatoryjny do wypełnienia.

6. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

7. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

Wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych dostępny jest w warunkach konkursowych.

8. Przesunięcia w kosztorysie mogą być dokonywane przez wszystkie lata obowiązywania umowy do 25 % w każdym roku, zawsze jednak w oparciu o pierwotną kalkulację,
tj. w oparciu o wysokość danych pozycji ujętych w pierwotnym kosztorysie przyjętym
do umowy, pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zadania oraz za zgodą Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2019 r.

 

2. Termin poniesienia wydatków zarówno dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

3. Warunki realizacji zadania:

3.1. Osoby zatrudnione lub wolontariusze świadczący odpowiednie usługi na rzecz osób starszych, biorące udział przy realizacji projektu powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości,
tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

3.2. Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem usytuowanym w dzielnicy Katowice – os. Tysiąclecia, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania.

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny, bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

Więcej informacji na temat warunków realizacji zadania dostępnych jest w szczegółowych warunkach konkursowych.

 

VI. Termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w warunkach konkursowych należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 5.08.2019r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

2. Oferty złożone:

a) wyłącznie w Generatorze eNGO, tj. bez złożenia w terminie i miejscu, o którym mowa w pkt. 1 ich wygenerowanej papierowej wersji,

b) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 5 warunków konkursowych

nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

3. Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert oraz termin dokonania wyboru

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.08.2019r. o godz. 11:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

2. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

4. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice. W przypadku ww. konkursu wybrany zostanie tylko 1 Wykonawca, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

5. Opinia Komisji Konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru 1 Wykonawcy, któremu planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

7. Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny merytorycznej ofert na realizację zadania:

 

Lp.Szczegółowe kryteria wyboru ofertyMaksymalna liczba punktów
1Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, kwalifikacji osób przy udziale których będzie realizowane zadanie:54
1.1Ocena syntetycznego opisu zadania, w tym: informacji
o miejscu realizacji zadania, grupie docelowej, sposobie rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarności z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty*.

 

 

12

1.2Ocena planu i harmonogramu działań*.8
1.3 Ocena zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: bezpośrednich efektów realizacji oferty; zmian społecznych, które zostaną osiągnięte poprzez realizację zadania; trwałości realizacji zadania; planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów; adekwatności sposobu monitorowania rezultatów*.

 

 

12

1.4Doświadczenie w realizacji zadań w obszarze konkursowym*.

7

 

1.5Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania*. 6
1.6Sposób udokumentowania kwalifikacji i doświadczenia osób odpowiedzialnych za realizację zadania*.

 

3

1.7Zasoby lokalowe i rzeczowe (m.in. dostępność dla osób niepełnosprawnych max. 6 pkt)*.

 

6

2Ocena kalkulacji kosztów 22
2.1Zgodność budżetu z planowanymi działaniami oraz realność kosztów*.10
2.2

Wkład finansowy*.

 

6
2.3

Wkład osobowy i rzeczowy*.

 

6
3Ocena pozostałych informacji 14
3.1Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie współpracy pozafinansowej, w tym: m.in. udział w zespołach doradczych, konsultacji Programu współpracy, szkoleniach, Festiwalu Organizacji Pozarządowych*.

 

4

3.2Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie współpracy finansowej, tj. wywiązywania się w całości
z zawartych umów, prawidłowego i terminowego wywiązywania się z otrzymanej dotacji*.

 

4

 

4.

Atrakcyjność form promocji projektu*.

 

3
5.Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej*. 3
 RAZEM 90

* szczegółowe kryteria oceny ofert zawarte są w warunkach konkursowych.

 

 

8. Termin dokonania wyboru oferty nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w pkt. IX niniejszych warunków konkursowych.

9. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 25-93-780. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Gizela Przeor.
 2. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

  a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy,

  b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807,

  c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

  d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

  e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1),

   

  IX. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  1.    zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

  2.    przesunięcia terminu składania ofert.

  3.    zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

               

 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice

Jerzy Woźniak


Plik do pobrania:
Warunki konkursu - 26.06.docx    
Załącznik nr 1 Program Senioralny.pdf    
Załacznik nr 2 do warunków konkursowych - oferta.docx    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 4 do warunków konkursowych - wzór umowy.docx    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."