Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-07-11

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania na realizację zadania:

„Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną "

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020"


I. Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotowi uprawnionemu określonemu w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1 „Organizacja dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych w dzielnicy Dąbrówka Mała, które ukończyły 24 rok życia lub ukończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych i nie kwalifikują się do innej formy opieki."

2.2 Cel zadania:

Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin poprzez zapewnienie właściwej rehabilitacji, terapii, stymulowanie dalszego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego osób niepełnosprawnych określonych w punkcie 2.1 i 2.7a) niniejszych warunków konkursowych.

Szczegółowy zakres świadczonych usług, oczekiwane rezultaty, wskaźniki - dostępne są w  warunkach konkursowych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku: 481 771,00 zł, w tym:

- w roku 2019 – 120 600,00 zł,

- w roku 2020 – 361 171,00 zł.

 

III. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną."

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2018    1 219 477,88 zł
ROK 2019    769 797,30 zł*

  * Stan na dzień 30 czerwca 2019 r.            

 

IV. Zasady przyznania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotowi uprawnionemu: organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) ww. podmiot nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono dofinansowania.

3. W przypadku ofert na wsparcie wymagany jest minimalny wkład własny (finansowy, osobowy lub rzeczowy) po stronie oferenta w realizację projektu.

4. Dopuszcza się pobieranie opłat od odbiorców zadania, pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, z której przychód przeznaczy na działalność statutową w ramach realizowanego zadania publicznego.

5. Punkt III.6 oferty „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obligatoryjny do wypełnienia.

6. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

7. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

Wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych dostępny jest w szczegółowych warunkach konkursowych.

8. Przesunięcia w kosztorysie mogą być dokonywane przez wszystkie lata obowiązywania umowy do 25 % w każdym roku, zawsze jednak w oparciu o pierwotną kalkulację,
tj. w oparciu o wysokość danych pozycji ujętych w pierwotnym kosztorysie przyjętym
do umowy, pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zadania oraz za zgodą Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków

1. Termin realizacji zadania oraz termin ponoszenia wydatków: od dnia 1 września 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r.

2. Warunki realizacji zadania:

2.1 Osoby zatrudnione lub wolontariusze świadczący odpowiednie usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, biorące udział przy realizacji projektu powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do świadczonych usług, np. lekarz, psycholog, terapeuta zajęciowy.

2.2 Podmiot realizujący projekt powinien dysponować lokalem usytuowanym w dzielnicy Dąbrówka Mała, do którego posiada tytuł prawny, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać zaplecze i sprzęt niezbędny dla właściwego realizowania zadania. Do oferty należy przedstawić tytuł prawny, bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

Więcej informacji na temat warunków realizacji zadania dostępnych jest w szczegółowych warunkach konkursowych.

 

VI. Termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w warunkach konkursowych należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy do dnia 1 sierpnia 2019 r. do godz.15.00, jak również wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w ww. terminie, w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro).

2. Oferty złożone:

a) wyłącznie w Generatorze eNGO, tj. bez złożenia w terminie i miejscu, o którym mowa w pkt. 1 ich wygenerowanej papierowej wersji,

b) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 5 warunków konkursowych nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

3. Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert oraz termin dokonania wyboru

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

2. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

4. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice. W przypadku ww. konkursu wybrany zostanie tylko 1 Wykonawca, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

5. Opinia Komisji Konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru 1 Wykonawcy, któremu planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

7. Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny merytorycznej ofert na realizację zadania:

Lp.Szczegółowe kryteria wyboru ofertyMaksymalna liczba punktów
1Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, kwalifikacji osób przy udziale których będzie realizowane zadanie:54
1.1Ocena syntetycznego opisu zadania, w tym: informacji
o miejscu realizacji zadania, grupie docelowej, sposobie rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarności z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty*.

 

 

12

1.2Ocena planu i harmonogramu działań*.8
1.3 Ocena zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: bezpośrednich efektów realizacji oferty; zmian społecznych, które zostaną osiągnięte poprzez realizację zadania; trwałości realizacji zadania; planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów; adekwatności sposobu monitorowania rezultatów*.

 

 

12

1.4Doświadczenie w realizacji zadań w obszarze konkursowym*.

7

 

1.5Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania*. 6
1.6Sposób udokumentowania kwalifikacji i doświadczenia osób odpowiedzialnych za realizację zadania*.

 

3

1.7Zasoby lokalowe i rzeczowe (m.in. dostępność dla osób niepełnosprawnych max. 6 pkt)*.

 

6

2Ocena kalkulacji kosztów 22
2.1Zgodność budżetu z planowanymi działaniami oraz realność kosztów*.10
2.2

Wkład finansowy*.

 

6
2.3

Wkład osobowy i rzeczowy*.

 

6
3Ocena pozostałych informacji 14
3.1Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie współpracy pozafinansowej, w tym: m.in. udział w zespołach doradczych, konsultacji Programu współpracy, szkoleniach, Festiwalu Organizacji Pozarządowych*.

 

4

3.2Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie współpracy finansowej, tj. wywiązywania się w całości
z zawartych umów, prawidłowego i terminowego wywiązywania się z otrzymanej dotacji*.

 

4

 

4.

Atrakcyjność form promocji projektu*.

 

3
5.Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej*. 3
 RAZEM 90

* szczegółowe kryteria oceny ofert zawarte są w warunkach konkursowych.

 

8. Termin dokonania wyboru oferty nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w pkt. IX niniejszych warunków konkursowych.

9. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

VIII. Dodatkowe informacje:

1.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 25-93-462. Osobą uprawnioną do kontaktu jest inspektor Pani Marta Białowąs.

2.    Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

IX. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1.    zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2.    przesunięcia terminu składania ofert.

3.    zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

              

 

                                                                                                       Wiceprezydent Miasta Katowice

                                                                                                                      Jerzy Woźniak
Plik do pobrania:
Warunki konkursu - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2019 - 27.06.docx    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta.docx    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."