Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-05-13

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice.

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 250 000,00 zł    

 

Urząd Miasta Katowice w 2018 r. nie realizował konkursu ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Katowice.

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31grudnia 2019 r.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert  w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 118, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.                

 

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

 

Oferty złożone w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej muszą posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

 

Oferty złożone po terminie lub sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

Pierwszy termin składania ofert upływa 15 czerwca 2019 r. Następne terminy składania ofert mijają 15-tego dnia każdego miesiąca jednak nie później niż do 15 września 2019 r. Jeśli 15 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert mija            w pierwszy dzień roboczy następujący po nim

 

Oferty, które wpłyną po dniu 15 września 2019 r. nie będą objęte procedurą konkursową

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie,
 2. Środki finansowe z budżetu Miasta Katowice mogą być przyznane na sfinansowanie tzw.: „wkładu własnego" organizacji do projektu realizowanego ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Katowice,
 3. O przyznanie „wkładu własnego" na pokrycie brakującej części budżetu projektu dofinansowanego ze środków pozabudżetowych na działania skierowane do mieszkańców Katowic lub organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy może ubiegać się:
 1. Oferent, który otrzymał już dofinansowanie na realizację projektu ze środków pozabudżetowych,
 2. Oferent, który dopiero stara się o takie wsparcie ze środków pozabudżetowych (warunkiem jest złożony wniosek oraz dostarczenie do dnia oceny merytorycznej potwierdzenia otrzymania środków ze źródeł spoza budżetu Miasta Katowice). 

4.  Wysokość przyznanej dotacji na pokrycie „wkładu własnego" może być niższa niż wnioskowana w złożonej ofercie w przypadku gdy:

 1. wysokość otrzymanych środków ze źródeł spoza budżetu Miasta Katowice została obniżona,
 2. w ocenie komisji konkursowej zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
 3. suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu.

5.  Oferent może zrezygnować z przyznanej kwoty dotacji na „wkład własny", wymaga to oświadczenia w formie pisemnej,

6.  Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty projekt wniosku o dotacje ze środków pozabudżetowych. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz

z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe),

7.  Dotacja na „wkład własny" może być przyznana podmiotom uprawnionym, jeżeli podmioty nie zalegają z  opłaceniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice,

8.  Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku zadania muszą być wydatkowane na zadanie,

9.  Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów,

10. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania,
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą i polityczną,
 4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
 5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień,
 6. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.

11. Za koszty kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania wskazanym w umowie,

12. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym podmiotem a Miastem Katowice,

13. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy,

14. Zleceniobiorca, realizując zadanie, na które otrzymał dotację zobowiązany jest do informowania o fakcie współfinansowania zadania z budżetu miasta Katowice, dobierając sposób komunikowania stosownie do charakteru zadania, w tym m.in. poprzez umieszczenie tej informacji:

 1. we wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych,
 2. w informacjach dla mediów, w ogłoszeniach, w publikacjach,
 3. jak również poprzez ustną informację kierowana do odbiorców przed wydarzeniem organizowanych w ramach danego zadania czy podczas wystąpień publicznych.

Zleceniobiorca zobowiązany jest również do umieszczenia w widocznym miejscu, gdzie realizowane jest zadanie, tablicy z informacją o współfinansowaniu zadania z budżetu miasta Katowice.


III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w rozporządzeniu stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania do oferty należy załączyć umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

W przypadku oferty wspólnej do oferty należy załączyć umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).  

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów.

2. Do oferty należy dołączyć:

 1) W przypadku gdy Oferent otrzymał już dotację na realizacje projektu ze środków pozabudżetowych – kserokopię umowy oraz wniosku opatrzonych klauzulą „za zgodność

z oryginałem",

 2) W przypadku gdy Oferent dopiero stara się o takie wsparcie ze środków pozabudżetowych – kserokopię wniosku opatrzonego klauzulą „za zgodność z oryginałem",

3. Statut organizacji

4. Oferty będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w pierwszej części ogłoszenia.

5. Do zaopiniowania złożonych ofert Prezydent Miasta Katowice powoła komisję konkursową.

Jej skład oraz regulamin pracy określi odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.

6. Postępowanie konkursowe będzie się odbywać na podstawie kart oceny, których wzór określi Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

7. Wybór ofert nastąpi w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.

8. Komisja konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe:

9. Kryteria oceny formalnej:

 • Oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
 • Oferta została złożona w terminie, miejscu i w formach wskazanych w ogłoszeniu,
 • Cele statutowe Oferenta są zgodne z rodzajem proponowanych zadań,
 • Zadania w Ofercie dotyczą Miasta Katowice lub jego mieszkańców,
 • Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji,
 • Suma kontrolna oferty jest zgodna względem oferty złożonej w formie papierowej,
 • Złożona oferta zawiera niezbędne załączniki wskazane w ogłoszeniu.

10. Kryteria oceny merytorycznej:

 

Kryteria merytorycznej ocenyPunktacja

1. Zawartość merytoryczna:

A. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

B. jakość działań przewidzianych we wniosku,

 1. spójność wewnętrzną wniosku,
 2. zgodność w obrębie planowanych celów,

0-15 pkt

0-9 pkt

 

0-3 pkt

0-3 pkt

2. Budżet:

A. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania jest spójna

w  odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

B. przedstawiona kalkulacja kosztów kieruje się zasadami:

- wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

0-14 pkt

 

0-7 pkt

 

0-7 pkt

3. Efekty, charakter i zasięg oddziaływania:

A. zakładane rezultaty realizacji zadania

B. działania prowadzone do osiągnięcia rezultatów

C. opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych działań,

D. jakość wykonania zadania np.: kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne

0-14 pkt

0-4 pkt

0-5 pkt

0-3 pkt

0-3 pkt

4. Potencjał finansowy

• planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji,

0-5 pkt

w tym:

do 10% -1 pkt

do 20% - 2 pkt

do 50% - 3 pkt

pow. 50% - 5 pkt

5. Prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanych w ostatnich 2 latach (nierozliczenie dotacji – 0 pkt, brak realizacji zadań publicznych – 1 pkt,

prawidłowe rozliczenie dotacji – 2 pkt).

0-2 pkt

6. Zgodność projektu z przyjętymi programami / strategiami uchwalonymi przez Radę Miasta Katowice

0-4 pkt
SUMA

55 pkt

 

11. Otwarcie ofert odbędzie się 18 czerwca 2019 r., kolejne 16 dnia każdego miesiąca po terminie składania ofert. Ostatnie otwarcie ofert odbędzie się 16 września 2019 r. Jeśli 16 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin otwarcia ofert nastąpi w pierwszy roboczy dzień następujący po nim. Otwarcie ofert każdorazowo odbędzie się w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro).

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 60 dni po upływie terminu składania ofert,      o którym mowa w pkt. V.4 warunków konkursowych. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.


Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Katowic lub organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 • do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie,
 • przesunięcia terminu składania ofert,
 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

warunki konkursowe.doc 

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

umowa na realizację zadania - załacznik nr 2.docx

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."