Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-04-25

O G Ł O S Z E N I E

P R E Z Y D E N T A   M I A S T A   K A T O W I C E

z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazwą:

 1. „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r." - 60.000,00 zł
 2. AKCJA LATO 2019" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - 40.000,00 zł

  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na powyższe zadania, do odwołania lub unieważnienia konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2019 r. lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadań publicznych, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Termin realizacji zadań:
 1. Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r." - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
 2. AKCJA LATO 2019" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2019 r.

  Celem realizacji zadań jest:
 1. Organizacja imprez sportowych i turystycznych przez uprawnione podmioty  w II połowie 2019 roku w celu zapewnienia szerokiej oferty imprez dostępnych dla mieszkańców miasta Katowice,
 2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w trakcie wakacji letnich w 2019 roku.

Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu do wysokości 25 % liczonej od wartości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zakresu zadania. Informację o przesunięciach pomiędzy pozycjami należy wpisać w sprawozdaniu końcowym w części III. Dodatkowe informacje. 

W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowej, dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu powyżej 25 % liczonej od wartości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody dysponenta środków.

Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią ZAŁĄCZNIK do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższych zadań mogą również zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, pok. 403, IV piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. (032) 2593-732, 2593-720, w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Kancelarii podawczej Rynek 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - DO 16 MAJA 2019 R. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

Oferty mogą być składane przez następujące podmioty:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r poz. 450 z późn. zm.)
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. spółdzielnie socjalne
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r,. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  W roku 2017  na realizację  zadań będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło łączną kwotę 100.000,00 

  W roku 2018  na realizację  zadań będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło łączną  kwotę  100.000,00Plik do pobrania:
2019 - OGŁOSZENIE KONKURSU - AL + IMP II.docx    
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-AKCJA LATO 2019.docx    
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-IMPREZY II POŁOWA 2019.docx    
sprawozdanie nowe 2019.doc    
WZÓR UMOWY 2019 do AL i Impr II.odt    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."