Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-03-27

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”


Zakres działań obejmuje

 organizację X Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP) w Katowicach


Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 50 000,00 zł    

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyniosły:

w roku 2018 -  128 013,46 zł, w tym na Festiwal Organizacji Pozarządowych – 49 731,36 zł,

w roku 2019 -  3 750,00 zł, w tym na Festiwal Organizacji Pozarządowych – 0,00 zł*

*stan na 01.03.2019 r.

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2019 r., w tym:

• 13 września 2019 r. - spotkanie organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora,

• 14 września 2019 r. – miasteczko organizacji pozarządowych na katowickim Rynku od strony Rawy.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 118, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.                

 

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie do dnia  23.04.2019 r. do godziny 15.00., (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

 
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie polegające na organizacji X Jubileuszowego Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP) w Katowicach powinno się odbyć w ciągu dwóch dni, w tym:

• spotkanie organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora w dniu 13 września 2019 r. (miejsce dowolne),

• miasteczko organizacji pozarządowych na katowickim Rynku (Plac przy Rawie) w dniu

14 września 2019 r.).

2. Adresaci zadania: mieszkańcy miasta Katowice, organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców.

3. Zakres działań objętych realizacją zadania:

1) przygotowanie spotkania organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora (np. konferencja, warsztaty, spotkanie nieformalne), w tym m.in.:

• przygotowanie koncepcji spotkania,

• wynajem sali,

• przygotowanie/zakup poczęstunku,

• rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu,

• prowadzenie i obsługa spotkania.

2) zorganizowanie miasteczka organizacji pozarządowych (np. w formie pikniku), w tym m. in.:

a) przygotowanie scenariusza wydarzenia i jego realizacji,

b) zapewnienie wolontariuszy,

c) organizacja stoisk organizacji pozarządowych, w tym:

• opracowanie koncepcji organizacji stoisk, przy których prezentować się będą organizacje pozarządowe,

• wynajem namiotów i innego sprzętu plenerowego - stoły, krzesła, ławostoły, itp.),

• przygotowanie karty zgłoszeniowej na FOP,

• przyjmowanie zgłoszeń od organizacji pozarządowych,

• organizację stoisk według zgłoszeń zainteresowanych organizacji pozarządowych,

• zapewnienie ochrony.

d) organizacja strefy aktywności i zabawy, poprzez:

• zebranie propozycji/pomysłów od organizacji pozarządowych,

• przygotowanie scenariusza,

• koordynację zabaw i aktywności w trakcie ich realizacji,

e)  organizacja strefy artystycznej, poprzez:

• zapewnienie małej sceny z nagłośnieniem (wraz z obsługą sprzętu/sceny),

• zapewnienie konferansjera,

• przygotowanie programu występów artystycznych,

• opłacenie wynagrodzeń autorskich za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych (opłata ZAIKS),

f) zapewnienie miejsca na organizację strefy Budżetu Obywatelskiego we współpracy

z Wydziałem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

3) promocję FOP, w tym m. in.:

• opracowanie koncepcji promocji 10-go jubileuszowego Festiwalu Organizacji Pozarządowych wraz z uwzględnieniem celu wydarzenia i grup docelowych,

• przygotowanie zaproszeń, materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np.: artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic,

• wydruk materiałów promocyjnych,

• dystrybucja materiałów promocyjnych,

• promocja wydarzenia w lokalnych mediach.

4) opracowanie i przeprowadzenie ankiety podsumowującej festiwal oraz przekazania jej wyników w formie raportu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz innych dowodów potwierdzających osiągnięcie założonych rezultatów.

UWAGA! Organizator konkursu zapewnia:

 • wsparcie organizacyjne w zakresie uzgodnionym ze Zleceniobiorcą np.: powiadomienie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice, jednostek organizacyjnych miasta Katowice o planowanym przedsięwzięciu, w tym m.in. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Promocji, Wydział Komunikacji Społecznej, Wydział Kształtowania Środowiska, Zakład Zieleni Miejskiej,
 • wsparcie organizacyjne w otrzymaniu wszelkich zwolnień dotyczących m.in.  sprzedaży na terenie Festiwalu Organizacji Pozarządowych, czasowego wjazdu aut należących do firmy rozstawiającej namioty oraz wszelkie procedury związane z organizacja imprezy na katowickim Rynku,
 • dostarczenie prądu do stoisk i obsługę energetyczną,
 • promocję wydarzenia, w tym w szczególności na:  stronie internetowej www.katowice.eu, w miesięczniku „Nasze Katowice”,
 • dostęp do pojemników na odpady oraz sprzątanie terenu przed i po imprezie,
 • kurtyny wodne w przypadku upalnego dnia,
 • zapewnienie nagród na konkursy dla NGO,
 • organizacja strefy Budżetu Obywatelskiego


4. Cel wydarzenia:
Festiwal Organizacji Pozarządowych:

 • to wspólna inicjatywa organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Katowice, łącząca zarówno element dyskusji o miejscu i roli organizacji pozarządowych, jak i przedsięwzięcie promujące organizacje i oferujące mieszkańcom naszego miasta pożyteczne, ciekawe i aktywne spędzenie czasu wolnego, a także edukację w różnych sferach życia publicznego,
 • to przestrzeń, w której mieszkańcy Katowic mogą się spotkać i poznać ludzi działających w organizacjach pozarządowych, którzy wspólnie kształtują wizerunek miasta, uczestniczą w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
 • to miejsce na promowanie inicjatyw obywatelskich wśród Katowiczan,
 • to okazja do pogłębiania integracji organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań,


5. Oczekiwane rezultaty wydarzenia:

 • zorganizowanie spotkania nieformalnego w dniu 13 września dla co najmniej 50 przedstawicieli  katowickich NGO,
 • przygotowanie miasteczka festiwalowego dla co najmniej 50 katowickich organizacji pozarządowych,
 • integracja co najmniej 50 katowickich NGO podczas X jubileuszowego Festiwalu Organizacji pozarządowych,


6. Ryzyko realizacji wydarzenia:

a) dopuszcza się w dniu 13 września zmniejszenie ilości katowickich NGO o 20%, bez konieczności proporcjonalnego zwrotu środków,

b) dopuszcza się z przyczyn niezależnych od oferenta tj.: wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej - niezorganizowanie w dniu 14 września miasteczka festiwalowego, co skutkować będzie zwrotem części otrzymanej dotacji,

c) dopuszcza się w dniu 14 września zmniejszenie ilości katowickich NGO o 20% bez konieczności proporcjonalnego zwrotu środków,

d) w przypadku zmniejszenia o więcej niż dopuszczalne 20% w przypadku pkt a) i c) rodzić będzie konsekwencje proporcjonalnego zwrotu otrzymanych środków na realizację ww. zadania.

7. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym:              

organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

8. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku zadania muszą być wydatkowane na    X Jubileuszowy Festiwal Organizacji Pozarządowych.

9. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

10. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym: komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.


III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania do oferty należy załączyć umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

W przypadku oferty wspólnej do oferty należy załączyć umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu). 

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów.

2. Kryteria oceny ofert.

Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

• ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

• ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

• ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne,

• ocenia rezultaty realizacji zadania, w tym rezultaty określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,

• uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania,

• uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji,

• uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

• analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami  budżetowymi, kierując się zasadami:

- wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


Kryteria merytorycznej ocenyPunktacja

1. Zawartość merytoryczna:

A. Kompleksowość i atrakcyjność proponowanych działań, ich adekwatność do założonych celów oraz spójność ich opisu z harmonogramem.

B. Udział partnerów w realizacji zadania (liczba, różnorodność partnerów, zakres współpracy).

0-15 pkt

0-9 pkt

 

0-6 pkt.

2. Budżet:

A. Rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów (szczegółowość kalkulacji kosztów, jej przejrzystość i dostateczny opis poszczególnych pozycji budżetu, spójność z planowanymi działaniami, realność).

B. Efektywność ekonomiczna zadania (niezbędność i kwalifikowalność wydatków, adekwatność kosztów do planowanych działań i założonych rezultatów).

0-14 pkt

 

0-7 pkt

 

0-7 pkt

3. Efekty, charakter i zasięg oddziaływania:

A. Zasięg i sposób rozpowszechniania informacji oraz promocji Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

B. Zakładane rezultaty ilościowe.

C. Zakładane efekty jakościowe (opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej).

0-13 pkt

0-4 pkt

0-4 pkt

 

0-5 pkt

4. Potencjał finansowy

Wysokość wkładu własnego finansowego

0-5 pkt

w tym:

do 10% -1 pkt

do 20% - 2 pkt

do 50% - 3 pkt

pow. 50% - 5 pkt

5. Potencjał organizacyjny:

A. Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje realizatorów zadania.

B. Posiadane zasoby osobowe i rzeczowe.

0-6 pkt

0-3 pkt

0-3 pkt

6. Prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanych w ostatnich 2 latach (nierozliczenie dotacji – 0 pkt, brak realizacji zadań publicznych – 1 pkt,

prawidłowe rozliczenie dotacji – 2 pkt).

0-2 pkt
SUMA55 pkt

Oferty wybrane do realizacji muszą uzyskać minimum 30 punktów.


IV. Otwarcie ofert odbędzie się 24.04.2019 r. o godz. 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój 808 (VIII piętro).

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice oraz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz Miasta Katowice lub jego mieszkańców.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie,

2. przesunięcia terminu składania ofert,

3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."