Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-02-27

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:

3 631 881,00 ZŁ, w tym:

w 2019 r. - 1 204 493,25 zł:

- na zadania zlecone gminie: 844 880,25 zł  (trzy domy o zasięgu lokalnym)

- na zadania zlecone powiatu: 359 613,00 zł (jeden dom o zasięgu ponadlokalnym)

w 2020 r. – 2 427 387,75 zł

*Kwota dotacji zaplanowana została na podstawie planu finansowego na 2019 r. oraz planu finansowego na 2020 r. ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF),

kwota ta uzależniona będzie od średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji przypadającej na 1 uczestnika ŚDS w 2019 r. i 2020 r. oraz kwoty podwyższonej dotacji „Za życiem”

w 2019 r. i 2020 r.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:
w roku 2018 -  2 073 635,90 zł
w roku 2019 -  199 259,25 zł*
*kwota wykonania na dzień 15 lutego 2019 r.

I. Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu w następujących miejscach:

a) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 804,

b) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

d) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1),

e) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę)  wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro) w ww. terminie (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice).


Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną:

a) złożone w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie,

b) złożone wyłącznie w formie papierowej,
c) przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,
d) przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,
e) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych.

Dopuszcza się możliwość dokonania drobnych poprawek w złożonej ofercie, na wezwanie Komisji Konkursowej, w terminie 3 dni roboczych.


II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych ich rodzin w szczególności dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz przewlekle psychicznie chorych,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z adaptacją pomieszczeń, zakupami inwestycyjnymi oraz zakupem środków trwałych.

5. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki związane z realizacją zadania w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, tj. w szczególności z:  wynagrodzeniami, opłatami stałymi, zakupem żywności na posiłki przygotowywane w ramach treningów kulinarnych, drobnymi remontami.


III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.


Do oferty należy załączyć:

1. Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2. Statut organizacji.

3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry itp.). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych  w warunkach konkursowych.

5. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

6. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

    

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-4) oraz 6), dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność  z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 6).


2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:
  

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs: 
2.1 ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:
1. do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest projekt?,

2. zakres usług np. jakie standardy minimalne określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione oferty?,

3. czy podmiot realizujący zadanie posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju placówki?

4. w przypadku dzielnic Janów i Śródmieście: czy podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania dysponuje lokalem usytuowanym w tej dzielnicy Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług?

5. atrakcyjność projektu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców Katowic.


2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
a) liczby osób – mieszkańców, do których skierowany jest projekt,
b) liczby godzin usług,
c) standardów zakresu świadczonych usług.

2.3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

a) kwalifikacje kadry, tj. zapewnienie kadry gwarantującej realizację zadania
b) wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji.

2.4. Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać     przeznaczona na realizację zadania.

2.5. Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

2.6. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób    rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.7. Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

a) wyboru najkorzystniejszej oferty,

b) wynikającymi  z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady  uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godzinie 09.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój 809 (VIII piętro).

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice. W przypadku placówki o zasięgu ponadlokalnym, odbiorcami zadania mogą być również osoby niebędące mieszkańcami Katowic.


Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Odwołania konkursu.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. ​


Wiceprezydent Miasta Katowice

Marzena Szuba


Załączniki:

Warunki konkursowe.doc

Załącznik nr 1 Wzór oferty.doc

Zał. nr 2 - wzór umowy do warunków konkursowych ŚDS.docKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."