Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-02-21

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu

na realizację zadania:

 

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym"

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:                               237 600,00 zł, w tym na 2019 rok – 118 800,00 zł oraz na 2020 rok – 118 800,00 zł

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

w roku 2018 – 4 369 584,00 zł, w tym 0,00 zł na realizację usług będących przedmiotem ww. konkursu

w roku 2019 – 0,00 zł*

*stan na dzień 1 lutego 2019 r.

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy w 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą złożyć ofertę za pośrednictwem Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, pok. 13, tel. 32 251-19-70 wew. 173, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach www.mops.katowice.pl w zakładce: Konkursy – dotacje lub na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1) lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych.

 

Oferty wraz z załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. 1 (parter), w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godziny 15.00.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. 1 (parter),  w ww. terminie.

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotowi uprawnionemu: organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

 • jej/jego cele statutowe obejmują prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym,
 • ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
 1. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, w ramach powierzania.
 2. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
 3. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami (za wyjątkiem drobnych napraw i konserwacji), zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne niezwiązane z zakresem merytorycznym zadania.
 4. Preferowana kalkulacja kosztów powinna w szczególności zawierać wynagrodzenia pracowników merytorycznych oraz kierownika placówki wynikających z wykonywania dodatkowych zadań, jak również wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

  III. Tryb i kryteria oceny ofert:

  Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie zgodnie z obowiązującym wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

  Do oferty należy załączyć:
 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl )
 2. Statut organizacji.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. kwalifikacje kadry; dokument/y potwierdzające co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia; rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach; dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem ww. konkursu; tytuł prawny do zajmowanego lokalu). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.
 5. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
 6. Kalkulację kosztów i harmonogram w przeliczeniu na każdy rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się o realizację zadań długoterminowych – załącznik 1.2 do oferty realizacji zadania publicznego. Kosztorys na 2019 r. należy sporządzić w punkcie IV.8 oferty realizacji zadania.
 7. Opracowaną koncepcję realizacji zadania obejmującą szczegółowy opis: celów, zasad, środków, metod i potencjału użytego przy realizacji zadania.

   Dołączone do oferty załączniki mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/uprawnionych (wskazanej/wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

  W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 4).

   
 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

         Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
     

1)      Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:
a) zakres usług, opis poszczególnych działań,

b) czy podmiot realizujący zadanie posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia?,

c) atrakcyjność projektu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców Katowic,

d) zgodność projektu ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016 – 2020.

2)      Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
a) standardów zakresu świadczonych usług,

b) koszt realizacji projektu.

3)      Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

a) Kwalifikacje kadry oraz strukturę zatrudnienia zgodnie z rozdziałem IV ust. 2 ppkt 2.2.1 – 2.2.3. warunków konkursowych,

b) wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji.

4)      Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

5)      Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:.

a) wyboru najkorzystniejszej oferty,

b) wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 1. IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.03.2019 r. o godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. 12 (I piętro).

  Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

  Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
 1. do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie,
 2. przesunięcia terminu składania ofert,
 3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
 4. odwołania konkursu.


Wiceprezydent Miasta Katowice

Marzena Szuba


Załączniki:

Warunki konkursowe- działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym.doc

Załącznik nr 1 - wzór oferty z oświadczeniami.doc

Zał. nr 2 - wzór umowy do warunków konkursowych - działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym.doc

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."