Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-02-14

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu na realizację zadania:

„Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną "

 

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020"

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 80 000,00 zł, w tym:

w 2019 r. – 40 000,00 zł, w 2020 r. – 40 000,00 zł.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

w roku 2018 – 1 219 477,88 zł

w roku 2019 -  0,00 zł*

*stan na dzień 31 stycznia 2019 r.

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.

1.Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu w następujących miejscach:

 1. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,
 4. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1),
 5. w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy.

  2. Oferty wraz z załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy. Podpisany wydruk z Generatora eNGO należy dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę wraz z wymaganymi załącznikami do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 8 marca 2019 r. do godziny 15.00.

  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

3. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną: 
- złożone po terminie w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie,
-.przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,
-przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,
- sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych.

4. Dopuszcza się możliwość składania pisemnych wyjaśnień do złożonej oferty, na wezwanie Komisji Konkursowej, w terminie 3 dni roboczych

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

 • ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
 1. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
 2. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
 3. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania, tj.: koszty paliwa, wynagrodzenia kierowcy/-ów, koszty eksploatacji samochodu, koszty ubezpieczenia samochodu.

  III. Tryb i kryteria oceny ofert:

  Do oferty należy załączyć:
 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).
 2. Statut organizacji.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą, w tym: tytuł prawny do pojazdu, przegląd techniczny auta, prawo jazdy kierowcy/-ów, kopię polisy ubezpieczenia OC, AC, NW.
 5. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
 6. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 1. Kalkulację kosztów w przeliczeniu na każdy rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się o realizację zadań długoterminowych – załącznik 1.2 do oferty realizacji zadania publicznego. Kosztorys na 2019 r. należy sporządzić w punkcie IV. 8 oferty realizacji zadania.

 

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-3) dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

 

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 3), 5) – 6).

 

2. Kryteria oceny ofert.

Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 

2.1. Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

          

 

a) czy podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania dysponuje autem     dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych  posiadającym ubezpieczenie OC,  AC, NW?

      b)   czy kierowca/-cy posiada/-ją odpowiednie prawo jazdy?,

      c)   czy przy realizacji zadania przewiduje się jakieś formy promocji zadania?

 

 

2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania::

 

a)       liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowanych jest projekt,

b)      liczby godzin usług oraz planowanych do przejechania kilometrów,

c)       kosztów eksploatacji pojazdu i ubezpieczenia,

d)      kosztów zatrudnienia kierowcy/-ów.

 

                     2.3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności: :

 

a)       doświadczenie kierowcy/-ów i podmiotu uprawnionego w organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych,

b)      wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji,

c)       standardów zakresu świadczonych usług.

 

 

2.4. Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.

2.5. Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

2.6. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.7. Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 1. wyboru najkorzystniejszej oferty,
 2. wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

  IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój 809 (VIII piętro).

  Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

  Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice.

  Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  2. przesunięcia terminu składania ofert.
  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Plik do pobrania:
Warunki konkursu - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2019.pdf    
Załącznik nr 1 Wzór oferty na 2019.doc    
Załącznik nr 1.1 i 1.2 do oferty.doc    
Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."