Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2018-10-15

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na powierzenie realizacji zadania:

„Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej"

w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Kwota przeznaczona na realizację całego zadania w 2019 r.: 384.120,00 zł (360,360,00 zł – nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i 23.760,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej), w tym na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 60.060,00 zł, przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej: 3.960,00 zł na 1 punkt.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły: w roku 2017: 364.356,00 zł; w roku 2018:  242.144,46 zł*.

 

*stan na dzień 31.08.2018 r.

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 806 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 084, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  (w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych).

 

Oferty należy składać do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie od 15.10.2018 do dnia 05.11.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do warunków niniejszego konkursu ofert, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy.

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Katowice może ubiegać się organizacja pozarządowa, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzieleniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, mediatorem lub osobą, o której mowa w pkt IV, 2., 2.1, 4,

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,

e) nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,

b) posiada umowę zawartą z doradcą oraz mediatorem,

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

e) nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.


3. O prowadzenie nieodpłatnej mediacji może ubiegać się organizacja pozarządowa, która spełnia następujące warunki:
a) przedstawi umowę zawartą z mediatorem,
Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz 23 z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizacje pozarządowe
w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego;
b) nieodpłatną mediację może prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


4. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Katowice nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Prezydent Miasta Katowice rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.


5. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania, w tym w szczególności: na wynagrodzenia osoby/osób świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukację prawną.


6. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.


7. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z lokalem, w którym usytuowany jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

1)      Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie  do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2)      Statut organizacji.

3)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4)      Oświadczenie o:

a)      gwarancji należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

- przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do warunków konkursowych,

b)      braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                      i edukacji prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.                       o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do warunków konkursowych.

5)      Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą, w tym: dokument/-y potwierdzające co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem ww. konkursu, kwalifikacje kadry, umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, mediatorem lub osobą, o której mowa w IV, 2., 2.1, 4, czy porozumienia z wolontariuszami.
W ofercie w punkcie 11 zasoby kadrowe należy wskazać maksymalnie 5 osób świadczących usługi w danym punkcie oraz maksymalnie 5 osób zastępujących. W tym punkcie należy szczególnie opisać: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie oraz załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób mających realizować zadanie.
6)      W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

7)      W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-3) oraz 4)-6), dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).
W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1)-3).
8)  W punkcie 8 oferty kalkulacji przewidywanych kosztów należy w przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego użyć jednostki miary: godzina świadczenia.
 

 

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:


Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

2.1. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

 1. kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby
  posiadają wykształcenie, o którym mowa w pkt. IV 2., 2.1. warunków konkursowych?
 2. co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji tego typu usług,
 3. wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji.

2.2. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.3. Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i  racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.11.2018 r. o godzinie 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro).

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2018 r. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.
  3. Przesunięcia terminu składania ofert.
  4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Wiceprezydent Miasta Katowice

Marzena Szuba

Plik do pobrania:
Warunki konkursowe na rok 2019.doc    
Wzór umowy npp.npo na rok 2019.doc    
Zał. nr 1 Wzór oferty 2019.doc    
Załacznik nr 2 do warunków konkursowych - nieodpłatna pomoc prawna 2019.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - nieodpłatna pomoc prawna z 2019.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."