Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2018-07-06

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

 

„ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:

w roku 2018  160 000,00 zł.

 

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek niepubliczny  w ramach otwartego konkursu ofert wyniosły:

w roku 2017: 0, 00 

w roku 2018: 0, 00 zł

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia 01 września 2018r do dnia 31 grudnia 2018r.

1. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu wraz z załącznikami do tych warunków, dostępnymi w następujących miejscach:

 1. w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 802 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 569, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 
 1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty,
 2. na portalu www.ngo.katowice.eu, w zakładce: dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – dział ogłoszeń Urzędu – konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,
 4. w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http;//Katowice.engo.org.pl/konkursy.

  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia  30.07.2018r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).
 1. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
 1. zostaną złożone po terminie w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
 1. wpłyną drogą pocztową po terminie do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
 2. zostaną przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,
 3. zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,
 4. zostaną sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych.

  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

   

  II. Zasady przyznawania dotacji:

1.Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym:t.j. podmiotom określonym w art. 8 ust. 1 pkt. 2 – 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z dnia 4 lutego 2011 r.(Dz. U. Z 2018 roku poz. 603 ze zm.), posiadającym wpis do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice rejestru żłobków i klubów dziecięcych, lub które dokonają stosownego wpisu do w/w rejestru niezwłocznie po pozytywnej ocenie złożonej oferty i przyznaniu dotacji (potwierdzone stosownym oświadczeniem-załącznik nr 1 do oferty)

2.Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia,

 

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

  Do oferty należy załączyć:

1.       Wpis do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice rejestru żłobków i klubów dziecięcych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub oświadczenie iż, oferent zobowiązuje się dokonać w/w wpisu  niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, jednakże nie później niż w okresie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu.(załącznik nr 1 do oferty)

2.       Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa. (Dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji    

z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

 1. Statut organizacji.
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry itp.). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.),

w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.(załącznik nr 1 do oferty)

 1. Oświadczenie, że podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 862).(załącznik nr 1 do oferty)
 2. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy            

 w zadanie.

 1. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 2. Kosztorys należy sporządzić w punkcie IV. 8 oferty realizacji zadania.
 3. Pisemne zobowiązanie informujące, iż podmiot realizujący zadanie nie powierzy jego wykonania osobom trzecim.(załącznik nr 1 do oferty)
 4. Oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 roku, poz. 603 ze zm.), i przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym:

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w który ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. Z 2014 r. poz.925, zmiana: Dz .U. z 2017 r., poz.2379) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368) (załącznik nr 1 do oferty)

 1. Oświadczenie, iż żłobek spełnia standardy wymagane przepisami prawa.(załącznik nr 1 do oferty)
 2. Oświadczenie, iż podmiot nie wykorzystał otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem      

 w okresie ostatnich trzech lat.(załącznik nr 1 do oferty)

 1. Oświadczenie, iż żaden z pracowników lub osób współpracujących nie jest oskarżony  o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy.(załącznik nr 1 do oferty)
 2. Opracowaną koncepcję realizacji zadania obejmującą szczegółowy opis celów, zasad, środków, metod i potencjału użytego przy realizacji zadania.

16.   Oświadczenie o proponowanej wysokości miesięcznej kwoty dotacji na jedno miejsce w żłobku.

(załącznik nr 2 do oferty)

 

Dokumenty, które stanowią załączniki do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów,

o których mowa w pkt. 1) – 4).

 

 

 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs

              Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

   
  1. Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

    

 

a) Czy podmiot posiada lokal w następujących dzielnicach Katowic: Śródmieście, Giszowiec, Ligota, znajdujący się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania, dostosowany do rodzaju zadania oraz czy spełnia wymogi wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 roku, poz. 603 ze zm.), i z przepisów wykonawczych do ustawy t.j. z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w który ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. Z 2014 r. poz.925, zmiana: Dz .U. z 2017 r., poz.2379)

b) Ocenia koncepcję realizacji zadania w tym: atrakcyjność planowanych działań, prowadzenie innowacyjnego programu w zakresie opieki nad dzieckiem.

 

 

           2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu

            do zakresu rzeczowego zadania:

 

 1. Liczby miejsc
 2. Koncepcję realizacji zadania.
 3. Standardów zakresu świadczonych usług.

 

                  2.3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale,

                  których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

 

 1. Kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji zadania osoby (w tym wolontariusze) posiadają wykształcenie lub szkolenia i doświadczenie zgodne z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 roku, poz. 603 ze zm.), i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368)
 2. Wiarygodność oferenta – na podstawie przedłożonych referencji.

 

 

            2.4. Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania

            2.5. Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

            2.6.Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

            2.7.Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.08.2018 r. o godzinie 10.00  w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój nr 809 VIII piętro.

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych

   w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.
  3. Przesunięcia terminu składania ofert.
  4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

    

    

   WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE

    

   Marzena Szuba

    

Plik do pobrania:
WARUNKI KONKURSOWE.doc    
zał 1 do oferty - oświadczenia.doc    
zał 2 do oferty - oświadczenie.doc    
ZAŁĄCZNIK NR 1 do warunków konkursu WZÓR OFERTY.doc    
ZAŁĄCZNIK NR 2 do warunków konkursu - wzór umowy.doc    
ZAŁĄCZNIK NR 4 do umowy.doc    
ZAŁĄCZNIK NR 5 do umowy.doc    
ZAŁĄCZNIK NR 6 do umowy.doc    
ZAŁĄCZNIK NR 7 do umowy.doc    
ZAŁĄCZNIK NR 8 do umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."