Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2018-01-24

Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„Prowadzenie 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego”

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:
w latach 2018 – 2020 łącznie: 4 435 200,00 zł, w tym:
w roku 2018  - 1 209 600,00 zł,
w roku 2019  - 1 612 800,00 zł,
w roku 2020 – 1 612 800,00 zł.   

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:
w roku 2017: 1 540 051,67 zł (*kwota wykonania)
w roku 2018: 403 200,00 zł.

I. Termin realizacji zadania: od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

1. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu wraz z załącznikami do tych warunków, dostępnymi w następujących miejscach:

a) w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 801 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 387, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,

b) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty,

c) na portalu www.ngo.katowice.eu, w zakładce: dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – dział ogłoszeń Urzędu – konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

e) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http;//Katowice.engo.org.pl/konkursy.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

3. Nie będą rozpatrywane oferty, które:

a) zostaną złożone po terminie w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

b) wpłyną drogą pocztową po terminie do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

c) zostaną przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,

d) zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,

e) zostaną sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

1. Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa. (Dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2. Statut organizacji.

3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu  oferenta (-ów).

4. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry itp.). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.

5. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

6. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

7. Kalkulację kosztów w przeliczeniu na każdy rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się o realizację zadań długoterminowych – załącznik 1.2 do oferty realizacji zadania publicznego. Kosztorys na 2018r. należy sporządzić w punkcie IV. 8 oferty realizacji zadania.

8. Zaświadczenie o wpisie placówki opiekuńczo - wychowawczej do rejestru placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

9. Decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, wydaną przez Wojewodę Śląskiego.

10. Pisemne zobowiązanie informujące, iż podmiot realizujący zadanie nie powierzy jego wykonania osobom trzecim.

11. Oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

12. Oświadczenie, iż placówka opiekuńczo - wychowawcza spełnia standardy wymagane przepisami prawa.

13. Oświadczenie, iż podmiot nie wykorzystał otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w okresie ostatnich trzech lat.

14. Oświadczenie, iż żaden z pracowników lub osób współpracujących nie jest oskarżony o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy.

15. Opracowaną koncepcję realizacji zadania obejmującą szczegółowy opis celów, zasad, środków, metod i potencjału użytego przy realizacji zadania.

Dokumenty, które stanowią załączniki do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 4).

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs

       Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

2.1. Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

1. Spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 r. poz. 697 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U 2011 r. nr. 292 poz. 1720) - w zakresie wymogów lokalowych, kadrowych i organizacyjnych.

2. Posiadanie budynku na terenie Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług (jeśli charakter zadania tego wymaga).

3. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na poziomie obowiązującego standardu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

4. Ocenia koncepcję realizacji zadania w tym: atrakcyjność planowanych działań, prowadzenie innowacyjnego programu w zakresie opieki nad dzieckiem.

 2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu

 do zakresu rzeczowego zadania:

a) Liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowany jest projekt.

b) Koncepcję realizacji zadania.

c) Standardów zakresu świadczonych usług.

  2.3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

a) Kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby (w tym wolontariusze) posiadają wykształcenie lub szkolenia i doświadczenie, o którym mowa w pkt. V (kwalifikacja kadry).

b) Wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.

 2.4. Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.

 2.5. Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

 2.6.Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 2.7.Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój nr 809 VIII piętro.

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE

Marzena Szuba


Plik do pobrania:
WARUNKI KONKURSOWE.doc    
Zał. 1.1 - wzór harmonogramu realizacji zadania na kolejne lata.docx    
ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR OFERTY.docx    
Załącznik nr 1.2 - wzór przewidywanej kalkulacji kosztów na kolejne lata.docx    
ZAŁĄCZNIK NR 2- UMOWA.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."