Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2017-12-11

 

Prezydent Miasta Katowice

 

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert

 

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

 

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 10 000,00 zł

Termin realizacji projektów składanych do otwartego konkursu ofert: od 01.03.2018 r. do 31.08.2018 r.

Data podpisania umowy warunkuje datę rozpoczęcia zadania.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konkursu są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania dotacji – warunkami Otwartego Konkursu Ofert stanowiącymi integralną część ogłoszenia. Obowiązujący formularz oferty wraz z wymaganymi drukami oświadczeń można otrzymać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice przy ul. 3 Maja 7 (II piętro pok. 204), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Warunki konkursu,  formularz oferty i oświadczenia dostępne są również w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu) w zakładce Urząd Miasta/Komunikaty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce Ogłoszenia i Aktualności/Tablica ogłoszeń/Dział ogłoszeń urzędu/Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych. Warunki konkursu wskazują kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania dotacji.

Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

 

Projekty muszą mieścić się w sferze następujących zadań publicznych:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

   
  Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie Miasta Katowice, a także na rzecz Miasta Katowice oraz jego mieszkańców.
   

  Zamkniętą prawidłowo opisaną kopertę zaadresowaną na Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert w dziedzinie kultury 2018 – EDUKACJA REGIONALNA – I edycja" należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Katowice (ul. Rynek 1). Na kopercie należy podać nazwę podmiotu składającego ofertę, adres  korespondencyjny oraz telefon kontaktowy. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.01.2018 r. Oferta może również zostać przesłana listownie na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W takim przypadku o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data stempla pocztowego operatora publicznego jakim jest Poczta Polska lub operatora prywatnego widniejącego w rejestrze operatorów pocztowych.

  Ponadto można dodatkowo złożyć ofertę za pośrednictwem platformy eNGO, jednak nie zwalnia to z obowiązku, terminowego złożenia oferty w formie papierowej.

  Złożone w konkursie oferty zostaną rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż do dnia 28.02.2018r.

  Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
 • możliwości przesunięcia terminu składania ofert;
 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego;
 • możliwości unieważnienia lub odwołania konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na przyszły rok lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadania publicznego.

   
  Załączniki:
 • warunki konkursu;
 • wzór oferty;
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT;
 • oświadczenie o koncie bankowym;
 • wzór umowy;
 • wzór aktualizacji opisu poszczególnych działań / harmonogramu;
 • wzór aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów.

   
  Dołączone do oferty załączniki muszą być zgodne ze wzorem. Formularze nie podlegają modyfikacji. Modyfikacja wzoru oferty lub załączników do oferty będzie podstawą do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

   

ZADANIA DOFINANSOWANE W 2016, 2017 r.  

 

 1. W 2016 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 2 edycje Otwartego Konkursu Ofert, w których na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie kwotę 970 000,00 zł, z czego rozdysponowano 923 000,00 zł. Część nierozdysponowanych środków finansowych wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) - tzw. małych grantów.

   

W 2017 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 2 edycje Otwartego Konkursu Ofert, w których na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie kwotę 1 030 000,00zł, z czego rozdysponowano 967 650,00 zł. Część nierozdysponowanych środków finansowych wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) - tzw. małych grantów.Plik do pobrania:
warunki - edukacja regionalna 2018 - I edycja.doc    
Wzór oferty konkursu.doc    
Wzór umowy konkursowej.doc    
zał. nr 2 - kwalifikowalności VAT -u.doc    
zał. nr 3 - oświadczenie o koncie bankowym.doc    
zał.nr 5 - harmonogram - aktualizacja.doc    
zał.nr 6 - kosztorys - aktualizacja.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."