Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2017-05-19

Uprzejmie informuję, że został przedłużony termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego” celem wyłonienia realizatora Festiwalu Organizacji Pozarządowych, do 20 czerwca 2017 roku do godziny 15.00.

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:


Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego


Zakres działań obejmuje

organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP) w ramach VIII Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych


Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 50 000,00 zł


Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyniosły:

w roku 2016 - 110 118,20 zł, w tym na Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych29 008,53 zł,

w roku 2017 - 22 540,00 zł, w tym na Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych0,00*

*stan na 30.04.2017


I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 29 września 2017 r., w tym:

 • 8 września 2017 r. - spotkanie organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora,

 • 9 września 2017 r. – impreza plenerowa.


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 118, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice oraz na portalu www.ngo.katowice.eu.

 

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), w terminie do dnia 12.06.2017r. do godziny 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), w ww terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.


II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Festiwal Organizacji Pozarządowych:

 • to wspólna inicjatywa organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Katowice, łącząca zarówno element dyskusji o miejscu i roli organizacji pozarządowych, jak i przedsięwzięcie promujące organizacje i oferujące mieszkańcom naszego miasta pożyteczne, ciekawe i aktywne spędzenie czasu wolnego,

 • to przestrzeń, w której mieszkańcy Katowic mogą się spotkać i poznać ludzi działających w organizacjach pozarządowych, którzy wspólnie kształtują wizerunek miasta, uczestniczą w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

 • to miejsce na promowanie inicjatyw obywatelskich wśród Katowiczan,

 • to okazja do pogłębiania integracji organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań.


2. Zadanie powinno być realizowane w Śródmieściu Katowic.


3. Adresaci zadania: mieszkańcy miasta Katowice, organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców.

4. Zakres działań objętych realizacją zadania:


1) przygotowanie spotkania organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora (np. konferencja, warsztaty, spotkanie nieformalne), w tym m.in.:

 1. przygotowanie koncepcji spotkania,

 2. wynajem sali,

 3. przygotowanie/zakup poczęstunku,

 4. rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu,

 5. prowadzenie i obsługa spotkania.


2) organizację imprezy plenerowej (np. w formie pikniku), w tym m.in.:

a) przygotowanie scenariusza całej imprezy i jego realizacja,

b) zapewnienie wolontariuszy,

c) organizacja stoisk organizacji pozarządowych, w tym:

 • opracowanie koncepcji organizacji stoisk, przy których prezentować się będą organizacje pozarządowe,

 • wynajem namiotów i innego sprzętu plenerowego – stoły, krzesła, ławostoły, itp

 • przygotowanie karty zgłoszeniowej na FOP,

 • przyjmowanie zgłoszeń od organizacji pozarządowych,

 • organizację stoisk według zgłoszeń zainteresowanych organizacji pozarządowych,

d) organizacja strefy aktywności i zabawy, poprzez:

 • zebranie propozycji/pomysłów od organizacji pozarządowych,

 • przygotowanie scenariusza,

 • koordynację zabaw i aktywności w trakcie ich realizacji,

e) organizacja strefy artystycznej, poprzez:

 • zapewnienie sceny z nagłośnieniem (wraz z obsługą sprzętu/sceny),

 • zapewnienie konferansjera,

 • przygotowanie programu występów artystycznych,

 • opłacenie wynagrodzeń autorskich za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych (opłata ZAIKS).

f) utworzenie punktu konsultacyjnego / przeprowadzenie badań wśród organizacji pozarządowych dotyczących współpracy z miastem Katowice oraz wśród mieszkańców na temat działalności katowickich organizacji pozarządowych oraz znajomości zasad przekazywania środków 1% podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego,


g) utworzenie strefy dla Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.


3) promocję FOP, w tym m.in.:

 • opracowanie koncepcji promocji wydarzenia z uwzględnieniem celu wydarzenia i grup docelowych,

 • przygotowanie projektów zaproszeń, materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampania telewizyjna lub radiowa, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic,

 • wydruk materiałów promocyjnych,

 • dystrybucja materiałów promocyjnych,

 • promocja wydarzenia w lokalnych mediach.


4) opracowanie i przeprowadzenie ankiety podsumowującej festiwal oraz przekazania jej wyników w formie raportu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania.


UWAGA! Organizator konkursu zapewnia:

 • wsparcie organizacyjne w zakresie uzgodnionym ze Zleceniobiorcą (np. powiadomienie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice/ jednostek organizacyjnych miasta Katowice o planowanym przedsięwzięciu, w tym m.in. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Promocji, Wydział Komunikacji Społecznej),

 • dostarczenie prądu do stoisk,

 • promocję wydarzenia, w tym w szczególności na: stronie internetowej www.katowice.eu, w miesięczniku „Nasze Katowice”,

 • dostęp do toalet kontenerowych, pojemników na odpady oraz sprzątanie terenu po imprezie.

5. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

6. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

7. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

8. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym: komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.


III. Tryb i kryteria oceny ofert:


1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.


W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania do oferty należy załączyć umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

W przypadku oferty wspólnej do oferty należy załączyć umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów.


 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs.

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs dokonuje oceny zgodnie z zapisami art 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe:

Kryteria merytorycznej oceny

Punktacja

1. Zawartość merytoryczna:

A. Kompleksowość i atrakcyjność proponowanych działań, ich adekwatność do założonych celów oraz spójność ich opisu z harmonogramem.

B. Udział partnerów w realizacji zadania (liczba, różnorodność partnerów, zakres współpracy).

0-15 pkt

0-9 pkt


0-6 pkt.

2. Budżet:

A. Rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów (szczegółowość kalkulacji kosztów, jej przejrzystość i dostateczny opis poszczególnych pozycji budżetu, spójność z planowanymi działaniami, realność).

B. Efektywność ekonomiczna zadania (niezbędność i kwalifikowalność wydatków, adekwatność kosztów do planowanych działań i założonych rezultatów).

0-14 pkt


0-7 pkt


0-7 pkt

3. Efekty, charakter i zasięg oddziaływania:

A. Zasięg i sposób rozpowszechniania informacji oraz promocji Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

B. Zakładane rezultaty ilościowe.

C. Zakładane efekty jakościowe (opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej).

0-13 pkt

0-4 pkt

0-4 pkt


0-5 pkt

4. Potencjał finansowy

Wysokość wkładu własnego finansowego

0-5 pkt

w tym:

do 10% -1 pkt

do 20% - 2 pkt

do 50% - 3 pkt

pow. 50% - 5 pkt

5. Potencjał organizacyjny:

A. Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje realizatorów zadania.

B. Posiadane zasoby rzeczowe.

0-5 pkt

0-3 pkt

0-2 pkt

6. Właściwe rozliczenie dotacji otrzymanych w ostatnich 2 latach (nierozliczenie dotacji – 0 pkt, brak realizacji zadań publicznych – 1 pkt,

prawidłowe rozliczenie dotacji – 2 pkt).

0-2 pkt

SUMA

54 pkt

Oferty wybrane do realizacji muszą uzyskać minimum 30 punktów.


IV. Otwarcie ofert odbędzie się 13.06.2017 r. o godz. 7:45 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój 808 (VIII piętro).


Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.


Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice oraz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz Miasta Katowice lub jego mieszkańców.


Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

  2. przesunięcia terminu składania ofert.

  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.Plik do pobrania:
warunki konkursowe - VIII KDOP.doc    
Załącznik nr 1 Wzór oferty.doc    
Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."