Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2017-05-08

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na lata 2016-2020 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi  w okresie od 1 lipca 2017 do 31 marca 2019 roku do 5 310 566,25 zł, w tym na rok 2017 wynosi: 1 517 305,00 zł, na rok 2018 wynosi 3 034 609,00 zł, na rok 2019 wynosi: 758 652,25 zł.
Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od liczby wybranych do realizacji ofert.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w formie dotacji zaangażowane dla organizacji pozarządowych wyniosły na dzień 25 kwietnia 2017 roku:
w roku 2016 -  2 880 548,00 zł
w roku 2017 -  1 489 774,00 zł

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia 1 lipca 2017 do dnia 31 marca 2019 roku.     

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

2. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną:

a. złożone w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie,

b. przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,

c. przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,

d. sporządzone niezgodnie z pkt. VI. ust.1 warunków konkursowych.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

─ ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu.

─ ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów,

4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem środków trwałych, zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

5. Kalkulacja (kosztorys zadania) sporządzona powinna zostać w podziale na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania publicznego. W części pierwszej (koszty merytoryczne) znaleźć mogą się m.in następujące koszty:

─ Wynagrodzenie kadry merytorycznej (np. kierownik placówki, wychowawcy, psycholog, superwizor, logopeda, osoby prowadzące kółka zainteresowań itp.) wraz z określeniem funkcji oraz rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania zadań (np. wychowawca grupy młodszej – 1 etat, logopeda- umowa zlecenie -  4 h miesięcznie). Każda umowa powinna stanowić oddzielną pozycję kosztorysu.

─ Wyżywienie.

─ Opłaty lokalowe dotyczące pomieszczeń placówki (nie dotyczy placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę), np. opłaty za prąd, gaz, wodę, czynsz itp.

─ Materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi (artykułu papiernicze, edukacyjne, bilety komunikacji miejskiej, bilety wstępu itp).

─ Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówki (środki czystości, artykuły gospodarcze, drobne naprawy, wyposażanie świetlicy, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników itp).

─ Wolontariusze pomagający w prowadzeniu zajęć z dziećmi.

W części drugiej (koszty obsługi zadania publicznego) znaleźć mogą się m.in. następujące koszty:

─ Wynagrodzenie kadry zapewniającej obsługę zadania (np. koordynator zadania, pracownik administracyjny, prowadzenie księgowości, prowadzenie spraw kadrowych, usługa sprzątająca, kucharka, kierowca itp.) wraz z określeniem funkcji oraz rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania zadań (np. pracownik administracyjny – 0,5 etatu, usługa sprzątająca- umowa zlecenie - 20 h miesięcznie). Każda umowa powinna stanowić oddzielną pozycję kosztorysu.

─ Opłaty lokalowe biura placówki (w przypadku, gdy biuro znajduje się w innych pomieszczeniach niż placówka),

─ Materiały promocyjne (np. ulotki, prowadzenie strony internetowej itp.)

─ Inne koszty związane z obsługą zadania (np. opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe itp.).

Łączne koszty obsługi zadania publicznego zaplanowane ze środków dotacji Miasta Katowice nie mogą przekroczyć 15% wnioskowanej kwoty dotacji.

 

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów   potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2) Statut organizacji.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

4) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą, w tym: tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry, rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem ww. konkursu. W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.

5) Kalkulację kosztów w przeliczeniu na każdy rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się  o realizację zadań długoterminowych – załącznik 1.2 do oferty realizacji zadania publicznego. Kosztorys na 2017 rok należy sporządzić w punkcie IV. 8 oferty realizacji zadania.

6) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

7) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

8) W przypadku kiedy placówka wsparcia dziennego nie posiada wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego: oświadczenie o zobowiązaniu się do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 19-22 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania.

9) W przypadku kiedy placówka wsparcia dziennego powstała po dniu 5 września 2015 roku: oświadczenie o zobowiązaniu się do złożenia kopii pozytywnej opinii komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-4) oraz 6)-7) dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1)-3) .

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs.

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

2.1 ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

a) do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest projekt,

b) zakres usług np. jakie standardy (minimalne, pożądane) określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione oferty?,

c) dostępność usług np. w jakich dniach i godzinach otwarta będzie placówka realizująca zadanie

d) atrakcyjność projektu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców.

2.2 uwzględnia się zadeklarowaną przez podmiot uprawniony, jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmiot uprawniony ma zrealizować zadanie, w szczególności:

a) kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje,

b) wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji, dotychczasowej współpracy z Urzędem Miasta Katowice.

2.3 ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a) liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowany jest projekt,

b) liczby świadczonych usług,

c) standardów zakresu świadczonych usług.

2.4 uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych

z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania;

2.5 uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

2.6 uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

2.7 analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 11.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809.

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice.

 

V. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Przesunięcia terminu składania ofert.

3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

4. Do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Plik do pobrania:
WARUNKI KONKURSOWE-placówki wsparcia dziennego.doc    
zał nr 2 wzór umowy.doc    
Załacznik 1 - wzór oferty.docx    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."