Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2017-05-08

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” w ramach Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na lata 2016-2020”, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi łącznie w okresie od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2020 roku: 755 221,50 zł, w tym w roku 2017 wynosi: 139 372,50 zł, w kolejnych latach maksymalna kwota dotacji wyniesie nie więcej niż: 205 283,00 zł na każdy rok.

Z tego podział środków na realizację poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Przeciwdziałanie narkomanii – 190 429,50 zł,

w tym: w 2017 roku 28 000,50 zł,

w kolejnych latach 2018-2020 – 54 143,00 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 564 792,00 zł,

w tym: w 2017 roku  - 111 372,00 zł,

w kolejnych latach 2018-2020 – 151 140,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w formie dotacji zaangażowane dla organizacji pozarządowych wyniosły na dzień 21 kwietnia 2017 roku:

w roku 2016 -  2 032 905,00 zł (w powyższej kwocie zawarte są środki finansowe przekazane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”)

w roku 2017 -  1 247 323,00 zł (w powyższej kwocie zawarte są środki finansowe zaangażowane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” -  stan na dzień 21 kwietnia 2017 roku)

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia 1 lipca 2017 do dnia 31 grudnia 2020 roku.     

1.  Oferty wraz z załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie  do dnia 30.05.2017 roku do godziny 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

2. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną:

a) złożone po terminie w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,                                        

b) wpłyną drogą pocztową po terminie do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

c) przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,

d) przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,

e) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn.zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

 

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów   potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2) Statut organizacji.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

4) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą, w tym: tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry, rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem ww. konkursu. W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.

5) Kalkulację kosztów w przeliczeniu na każdy rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się  o realizację zadań długoterminowych – załącznik 1.2 do oferty realizacji zadania publicznego. Kosztorys na 2017 rok należy sporządzić w punkcie IV. 8 oferty realizacji zadania.

6) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

7) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-4) oraz 6)-7) dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1)–3).

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs.
      Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

2.1 Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

a) do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest program,

b) zakres usług,

c) czy podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania dysponuje lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz wyposażonym w sprzęt i dostosowanym do rodzaju świadczonych usług

d) dostępność usług np. w jakich dniach i godzinach otwarta będzie placówka realizująca zadanie,

e) atrakcyjność programu, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców Katowic.

2.2 Ocenia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma zrealizować zadanie, w szczególności:

a) kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby posiadają odpowiednie wykształcenie,

b) wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.

2.3 Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania:

a) liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowanych jest projekt,

b) liczby świadczonych usług,

c) standardów zakresu świadczonych usług.

2.4 Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania;

2.5 Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

2.6 Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w zakresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.7 Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami  budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2017 roku o godz. 10.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809.

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert.

Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Przesunięcia terminu składania ofert.
3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
4. Do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Plik do pobrania:
Warunki konkursowe - Przeciwdziałanie uzależnieniom.doc    
zał nr 2 wzór umowy.docx    
Załacznik 1 - wzór oferty.docx    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."