Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2016-12-08

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu  informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych    i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic”.

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:

903 116,00 ZŁ, W TYM KWOTA  NA 2017 ROK WYNOSI 225 779,00 ZŁ,

A W KOLEJNYCH LATACH 2018-2020: 225 779,00 ZŁ ROCZNIE.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji* dla organizacji pozarządowych wyniosły:

w roku 2015 -  118 264,00 zł,

w roku 2016** - 116 570,00 zł.

*Zadanie realizowane w roku bieżącym i w latach poprzednich na podstawie odrębnych przepisów – ustawy Prawo zamówień publicznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Katowice.

**Stan na 31.10.2016 roku.

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r., w tym:

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, pok. 3, tel. (032) 2510 087 wew. 168 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (www.mops.katowice.pl), w zakładce: ogłoszenia - konkursy - dotacje

lub

na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu) w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice oraz na portalu www.ngo.katowice.eu.                

 

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w  poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) i złożyć w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. nr 1 (parter) w terminie do dnia 3 stycznia 2017 roku do godziny 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w  formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. nr 1 (parter) w terminie do dnia 3 stycznia 2017 roku do godziny 15.00. (decyduje data wpływu do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Adresaci zadania:

a) w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kobiety i kobiety z dziećmi zamieszkujące teren miasta Katowice, doświadczające przemocy, znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, w tym w szczególności w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych zagrażających ich bezpieczeństwu, zdrowiu, bądź życiu,

b) w zakresie telefonu zaufania oraz punktu informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej -  mieszkańcy Katowic.

2. Zakres działań objętych realizacją zadania:

2.3.1. Udzielanie schronienia grupie max. 15 kobiet i kobiet z dziećmi, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu za zgodą Dyrektora lub z-cy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadkach uzasadnionych sytuacją w rodzinie.

2.3.2. Zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie w szczególności:

a) schronienia z możliwością przyjęć przez całą dobę,

b) samodzielnego miejsca do spania,

c) wyposażenia w niezbędne meble,

d) pościeli i bielizny pościelowej,

e) możliwości korzystania z usług sanitarnych,

f) miejsca do zajęć grupowych dla kobiet i dzieci,   

g) możliwości prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego,

h) możliwości samodzielnego przygotowania posiłków.

2.3.3. Udzielanie specjalistycznej pomocy, w zależności od potrzeb – poradnictwa psychologicznego, socjalnego lub prawnego, w ramach którego kobiety mogą skorzystać z:

a) pomocy w pokonaniu trudności oraz zmniejszeniu najdotkliwszych objawów reakcji kryzysowej (lęk, napięcie, utrata poczucia bezpieczeństwa),

b) informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,

c) wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,

d) doraźnej pomocy terapeutycznej,

e) grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy.

2.3.4. Udzielanie nieodpłatnych porad:

a) specjalistycznych w ramach obsługi telefonu zaufania (codzienne dyżury specjalistyczne i dyżury terapeutów) w godzinach: 1500- 700. Podmiot zobowiązany jest do posiadania odrębnego numeru telefonu.

b) w ramach konsultacji terapeutycznych - 6 godzin tygodniowo (24 godzin miesięcznie),

c) prawnych -  1 raz w tygodniu (4 godziny w miesiącu),

d) psychologicznych  -  15 godzin w miesiącu.

2.3.5. Zapewnienie właściwej organizacji pracy kadry merytorycznej, gwarantującej prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, współpracę z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach i instytucjami wspomagającymi oraz społecznością lokalną.

2.3.6. Dysponowanie lokalem w dobrym punkcie komunikacyjnym miasta Katowice, spełniającym następujące warunki:

a) dobry stan techniczny lokalu oraz budynku dostosowany do rodzaju świadczonych usług, spełniający wymogi aktualnie obowiązujących przepisów, w tym zgodności z wymaganiami:

- dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania lokalu i budynku wynikającymi m. in. z art. 62 Ustawy Prawo budowlane,

- przepisów o ochronie przeciwpożarowej dla budynków,

- higieniczno-sanitarnymi,

b) wyposażone pomieszczenia zapewniające samodzielne miejsca do spania dla max. 15 kobiet i kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej,

c) pokoje 1-5 osobowe,

d) odrębne pomieszczenie do zajęć grupowych,

e) pomieszczenie biurowe dla kadry,

f) wyposażona ogólnodostępna kuchnia umożliwiająca przygotowanie posiłków,

g) dwa WC, dwa stanowiska prysznicowe.

2.3.7. Zapewnienie miejsca na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego i telefonu zaufania.

2.3.8. Posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia z zakresu proponowanego do realizacji zadania.

2.3.9. Prowadzenie określonej dokumentacji działalności merytorycznej:

2.3.9.1 W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

a) list obecności mieszkańców,

b) kartotek klientów, zawierających m. in. dane osobowe, zapoznanie się z regulaminem Ośrodka oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu pobytu w Ośrodku,

c) dokumentacji współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Policją i innymi instytucjami, do zadań których należy podejmowanie działań na rzecz osób pozostających w kryzysie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.3.9.2. W ramach telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego, rejestru    zawierającego:

a) datę,

b) liczbę godzin,

c) liczbę osób, w tym liczbę osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i osób współuzależnionych,

d) opis zgłoszonego problemu,

e) określenie głównego problemu, z którym telefonicznie zgłosiła się osoba,

f) w przypadku osobistego kontaktu podpis osoby i adres, a w przypadku odmowy – adnotacja pracownika.

3. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

4. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania w ramach powierzania.

5. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

6. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, przebudową i adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym: komputery, laptopy) które stanowi zakup inwestycyjny tj. jednostkowa cena przekracza 3500 brutto oraz inne niezwiązane z zakresem merytorycznym zadania.

7. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki związane z realizacją zadania w postaci prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego tj. wszystkie wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadania.

 

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2016 r., poz.1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2) Statut organizacji.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą na przykład: tytuł prawny do lokalu, w przypadku realizacji zadania w lokalu nie będącym własnością organizacji składającej ofertę np. umowa najmu, umowa użyczenia lokalu, kwalifikacje kadry, rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach, dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem ww. konkursu, opinie/protokoły Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

5) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

6) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dołączone do oferty załączniki mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m. in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 1) – 4).

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

2.1. Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

a) do jak licznej grupy adresowany jest program,

b) zakres usług, opis poszczególnych działań,

c) czy podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania dysponuje lokalem w dobrym punkcie komunikacyjnym usytuowanym na terenie miasta Katowice, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług lub w przypadku realizacji zadania w lokalu niebędącym własnością organizacji np. umowa najmu, umowa użyczenia lokalu.

2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a) liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowany jest projekt,

b) zakres proponowanych działań i ich jakość.

2.3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

a) kwalifikacje kadry: np. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby, w tym wolontariusze posiadają odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie i doświadczenie w realizacji podobnych zadań pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadania,

b) wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.

2.4. Uwzględnia planowany przez podmiot wkład osobowy, rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

2.5.  Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.6. Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami       budżetowymi, kierując się zasadami:

- wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 stycznia 2017 roku o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pok. 12.

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice oraz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie,

2. odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok,

3. przesunięcia terminu składania ofert,

4. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

Wiceprezydent Miasta Katowice

Marzena Szuba

 


Plik do pobrania:
warunki konkursowe.doc    
zał nr 1 - WZOR OFERTY.doc    
zał nr 2 - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."