Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2016-11-18

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„Promocja i organizacja wolontariatu”

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 35 000,00 zł    

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

w roku 2015 -  46 160,00 zł

w roku 2016 -  43 865,65 zł*

*stan na dzień 31.10.2016 r.

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2017 r.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się  ze szczegółowymi warunkami konkursu w następujących miejscach:

a) w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 807 (VIII piętro), tel. (32) 259-34-62, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,

b) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce ogłoszenia i aktualności – tablica ogłoszeń – dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

d) na portalu www.ngo.katowice.eu,

e) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy 

 

Oferty wraz z załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 12 grudnia 2016 r. do godziny 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz podmiotom wymienionym

w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

 

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

 

Do oferty należy załączyć:

1) Aktualny  odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa ( dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl )

2) Statut organizacji.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

4) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą

np. tytuł prawny do lokalu, w przypadku realizacji zadania w lokalu niebędącym

własnością organizacji składającej ofertę np. zgoda dyrektora szkoły lub innej placówki, rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem ww. konkursu.

5) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

6) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dołączone do oferty załączniki mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 4).

 

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

       Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

 

2.1. Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

1. do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest program?,

2. zakres usług, np. jakie standardy (minimalne, czy pożądane) określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione oferty?,

3. czy podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania dysponuje lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług lub w przypadku realizacji zdania w lokalu niebędącym we własności organizacji zgodę np.: dyrektora szkoły lub innej placówki jeśli charakter zadania tego wymaga?,

4. atrakcyjność programu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców Katowic

 

2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

1. liczby osób, do których skierowanych jest projekt,

2. liczby godzin usług,

3. standardów zakresu świadczonych usług.

 

2.3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

1. preferowane doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć,

2. wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji.

 

2.4.Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.

 

2.5.Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

 

2.6.Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

2.7.Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i  racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój 809 (VIII piętro).

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.

3. przesunięcia terminu składania ofert.

4. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Wiceprezydent Miasta Katowice

Marzena Szuba


Plik do pobrania:
Warunki konkursowe.doc    
Wzór oferty.doc    
Wzór umowy jednorocznej.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."