Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Ulg, Orzecznictwa i Kontroli Podatkowej w Wydziale Egzekucji i Orzecznictwa Podatkowego.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy:
  • ordynacja podatkowa,
  • o podatkach i opłatach lokalnych
 • dobra znajomość przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office i Open Office.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w szczególności w gminnych organach podatkowych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
 • umiejętność poprawnego interpretowania i stosowania przepisów prawa,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy z klientem zewnętrznym, komunikatywność
 • systematyczność i terminowość w realizacji zadań, rzetelność i skrupulatność, zdolności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła postępowania podatkowe zmierzające do prawidłowego zastosowania ulg i właściwego ich uzasadnienia a w szczególności kompletowała i analizowała materiały dowodowe w postaci dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych postępowań,
 • przygotowywała projekty postanowień wydawanych w trakcie postępowań podatkowych,
 • przygotowywała projekty decyzji wydawanych w sprawach odroczenia i rozłożenia na raty podatków i zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych,
 • przyjmowała i załatwiała sprawy ulg podatkowych składanych przez strony,
 • prowadziła postępowania odwoławcze,
 • prowadziła sprawozdawczość z zakresu udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych,
 • opracowywała projekty postanowień Prezydenta Miasta Katowice wydawanych w sprawach odroczenia, rozłożenia na raty podatków i zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych dotyczących podatków realizowanych przez urzędy skarbowe tj. podatku od spadku i darowizn, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • na bieżąco współpracowała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach pomocy publicznej,
 • przygotowywała opinie w sprawach projektów zmian aktów prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pomocy publicznej,
 • przygotowywała opinie i informacje dla Prezydenta Miasta Katowice w sprawach podatników.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice, ul. Pocztowa 7, parter lub I lub II piętro - budynek bez windy,
 • praca:  pod presją czasu,  przy komputerze oraz w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W maju 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

​wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/58/2021 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Egzekucji i Orzecznictwa Podatkowego", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji.

Jeśli zostaniesz zaproszona/-y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

Dodatkowe uwagi:

​RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.000 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.            

                                                                                                                                                                                               

 

                                               Z upoważnienia

                                                                                                                          Prezydenta Miasta Katowice

                                                                                                                                     Maciej Stachura

                                                                                                                                     Sekretarz Miasta Katowice

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."