Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze – podinspektor – w Referacie Zarządzania Ruchem w Wydziale Transportu.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku:
  • transport w specjalności inżynieria ruchu  lub pokrewnej  
   lub:
  • budownictwo w specjalności budownictwo drogowej lub pokrewnej, 
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy prawo o ruchu drogowym,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
  • rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o drogach publicznych,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność obsługi programów MS Office, Internetu, poczty elektronicznej - w stopniu dobrym,
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych np. Corel Draw  - w stopniu dobrym,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych typu CAD – w stopniu podstawowym,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • dobra znajomość topografii miasta Katowice.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • podstawowa znajomość przepisów i wytycznych dotyczących projektowania i budowy dróg, ulic, tras rowerowych, itp,
 • wiedza w zakresie komputerowych Systemów Informacji Przestrzennej np. ArcGIS, ArcInfo, ArcView,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • rozpatrywała pod względem merytorycznym projekty organizacji ruchu i prowadziła ich ewidencję,
 • opiniowała geometrię drogi w projektach budowlanych,
 • opiniowała projekty dla innych organów zarządzających ruchem,
 • rozpatrywała wnioski dotyczące organizacji ruchu,
 • opracowywała projekty organizacji ruchu uwzgledniające zgłaszane wnioski lub wnioski wynikające z analiz istniejących organizacji ruchu,
 • przekazywała projekty organizacji ruchu do realizacji.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice ul. Warszawska 4 – budynek wyposażony w windę /do pokonania kilka schodów na parterze/, 
 • przeprowadzanie wizji w terenie, praca przy komputerze, w zespole realizującym zadania organu zarządzającego ruchem, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z różnymi instytucjami, mieszkańcami  oraz pracownikami innych komórek  organizacyjnych  Urzędu i jednostek Miasta.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W marcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

​wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/50/2021 na 2 stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Referacie Zarządzania Ruchem w Wydziale Transportu", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2021 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Kolejne etapy procesu rekrutacyjnego będą prowadzone online. Jeśli zostaniesz zaproszona/-y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

Dodatkowe uwagi:

​RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.000 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   

  Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 31 34 oraz (32) 259 32 81.

                                                                                                                                                                                                                                             

   
  Z upoważnienia
                                                                                                Prezydenta Miasta Katowice
                                                                                                                Maciej Stachura
                                                                                                   Sekretarz Miasta Katowice
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."