Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Planowania Strategicznego w Wydziale Rozwoju Miasta.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności: ekonomia, zarządzanie, finanse, bankowość, gospodarka przestrzenna,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • ustawy o rewitalizacji,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • podstawowa znajomość procesu rewitalizacji oraz planowania strategicznego w mieście,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym /weryfikowana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej/,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, Open Office oraz poczty elektronicznej - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi programów z zakresu GIS,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność współpracy ze stronami,
 • zdolności analityczne,
 • dokładność, rzetelność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • uczestniczyła w procesie opracowywania gminnego programu rewitalizacji na wszystkich jego etapach, w tym kompleksowej diagnozy miasta na potrzeby programu rewitalizacji, opracowywania sprawozdań z jego realizacji oraz innych materiałów informacyjnych związanych z procesem rewitalizacji,
 • uczestniczyła w opracowywaniu zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji,
 • brała udział w organizacji spotkań konsultacyjnych na potrzeby opracowania programu rewitalizacji oraz strategii rozwoju,
 • realizowała zadania związane z udziałem Wydziału Rozwoju Miasta w grupach roboczych w ramach realizacji polityki miejskiej, w tym związanych ze zrównoważonymi celami rozwoju,
 • uczestniczyła w procesie aktualizacji i monitorowania strategii rozwoju miasta opracowywaniu Raportu o stanie miasta,
 • systematyzowała materiały i informacje dotyczące procesu rewitalizacji oraz planowania strategicznego na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, krajowym oraz Unii Europejskiej,
 • obsługiwała i uzupełniała informacje w systemie MSWZKIIP,
 • przygotowywała projekty odpowiedzi na wnioski i skargi mieszkańców lub instytucji, zapytania i interpelacje radnych oraz komisji Rady Miasta Katowice.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Warszawska 4 - budynek wyposażony w windę /do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca przy komputerze, wymagająca współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W marcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/42/2021 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Rozwoju Miasta", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy procesu rekrutacyjnego będą prowadzone online. Jeśli zostaniesz zaproszona/-y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.000 zł brutto oraz dodatek
  w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Maciej Stachura

Sekretarz Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."