Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Projektowania Planistycznego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, transport, geografia, gospodarka nieruchomościami, administracja,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • podstawowa znajomość regulacji ustaw tzw. „tarczy antykryzysowej", związanych z procedurami planistycznymi oraz postępowaniem administracyjnym,
 • podstawowa znajomość regulacji prawa cywilnego w zakresie związanym z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • umiejętność odczytu ustaleń miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
 • znajomość systemu źródeł prawa oraz regulacji dotyczących budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i ochrony zabytków,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień GIS oraz oprogramowania służącego tworzeniu i obsłudze baz danych GIS (np. ArcGIS),
 • wiedza z zakresu topografii miasta Katowice,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność przygotowywania i przedstawiania prezentacji w formie elektronicznej.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • opracowywała analizy przestrzenne, projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, w tym części graficzne tych projektów w formie elektronicznej-bazodanowej,
 • przeprowadzała procedury formalno-prawne sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
 • brała udział w pracach związanych z aktualizacją danych z zakresu informacji przestrzennej w systemie obsługującym infrastrukturę informacji przestrzennej miasta,
 • wykonywała czynności urzędowe, przewidziane przepisami prawa dla działań urzędu jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W lutym 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/39/2021 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Projektowania Planistycznego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy procesu rekrutacyjnego będą prowadzone online. Jeśli zostaniesz zaproszona/-y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:


 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 3.000 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Maciej Stachura

Sekretarz Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."