Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Projektów Nieinwestycyjnych i Koordynacji ZIT w Wydziale Funduszy Europejskich.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
  • ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • ustawy o finansach publicznych - w zakresie samorządu terytorialnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • dobra znajomość dokumentów strategicznych oraz regionalnych związanych z perspektywą finansową 2014-2020,
 • znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym /weryfikowana w trakcie procesu rekrutacji/,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • systematyczność, dokładność,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • odpowiedzialna za programowanie i opracowywanie projektów na rzecz miasta Katowice, wynikających m.in. ze Strategii Miasta Katowice,
 • analizowała możliwości pozyskiwania środków europejskich dla miasta Katowice, w tym ze środków Komisji Europejskiej,
 • przygotowywała dokumentację aplikacyjną projektów planowanych do dofinansowania z funduszy europejskich ze środków EFS oraz Komisji Europejskiej - sporządzała wnioski o dofinansowanie, kompletowała oraz sporządzała załączniki,
 • przygotowywała oraz kompletowała dokumenty niezbędne do podpisywania umów o dofinansowanie projektów,
 • prowadziła rozliczenia finansowe oraz kontrolowała budżet projektów,
 • monitorowała przebieg wdrażania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz osiągane wskaźniki produktu i rezultatu,
 • monitorowała trwałość projektów zrealizowanych przez miasto Katowice,
 • realizowała obowiązki związane z promocją projektów w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie,
 • współpracowała z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi programy finansowe z funduszy europejskich,
 • współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz partnerami, realizującymi projekty finansowane z funduszy europejskich,
 • przygotowywała oraz składała sprawozdania i wnioski o płatność,
 • archiwizowała dokumenty dotyczące projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez okres i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi Unii Europejskiej,
 • sporządzała odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
 • opracowywała zestawienia projektowe,
 • brała udział w kontrolach prowadzonych projektów,
 • wprowadzała zmiany budżetowe dla zadań realizowanych przez Wydział Funduszy Europejskich.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów telefonicznych i bezpośrednich z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, przedstawicielami IZ PO, innymi jednostkami samorządu terytorialnego itp.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W lutym 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/35/2021 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Funduszy Europejskich", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2021 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy procesu rekrutacyjnego będą prowadzone online. Jeśli zostaniesz zaproszona/-y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 3.300 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Maciej Stachura

Sekretarz Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."