Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydatów na 4 wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Referacie Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe, preferowany kierunek lub specjalność: administracja lub
  • średnie i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy Prawo o ruchu drogowym - w zakresie rejestracji pojazdów, warunków technicznych i badań technicznych,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,
 • umiejętność obsługi komputera, programów pakietu MS Office i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła bezpośrednią obsługę klientów w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów rejestracyjnych,
 • prowadziła postępowania administracyjne w sprawach rejestracji pojazdów, zgodnie z wnioskami właścicieli pojazdów,
 • przygotowywała do wydania dowody rejestracyjne i karty pojazdów otrzymane od producenta.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Francuska 70 - budynek nie jest wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie droga pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/38/2020 na 4 stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."