Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami - Działy I-III,
  • ustawy o własności lokali,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office, Open Office, Internet) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole i z klientem zewnętrznym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność,
 • systematyczność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • opracowywała założenia do lokalnej polityki mieszkaniowej i strategii mieszkaniowej miasta Katowice,
 • współpracowała z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie prac nad dokumentami strategicznymi i raportami,
 • opracowywała i realizowała program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice,
 • współpracowała w zakresie opracowywania rzeczowego programu rewitalizacji obszarów miasta Katowice, w szczególności w zakresie kompleksowych remontów budynków mieszkalnych i zagospodarowania nieruchomości komunalnych,
 • prowadziła sprawozdawczość z programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz strategii miasta,
 • opiniowała wnioski najemców o nabycie na własność lokali mieszkalnych oraz prowadziła korespondencję ze stronami w celu uzupełnienia ewentualnych braków lub wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości,
 • przygotowywała na posiedzenia Prezydenta Miasta Katowice sprawy wymagające podjęcia decyzji.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze oraz w terenie /wizje w lokalach mieszkalnych/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/37/2020 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Kolejny etap naboru przeprowadzony zostanie w dniu 27 sierpnia br. O szczegółach zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."