Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent - w Referacie Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice II w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Ordynacja podatkowa,
  • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawy o podatku rolnym,
  • ustawy o podatku leśnym,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (Word, Excel) i Open Office - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w gminnych organach podatkowych,
 • umiejętność pracy w zespole i z klientem zewnętrznym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła bezpośrednią obsługę podatników na stanowisku informacji w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, w tym:
 • - przyjmowała składane przez podatników informacje podatkowe, wnioski o wydanie zaświadczeń oraz inne dokumenty,

  - udzielała pomocy w wypełnianiu informacji podatkowych,

  - udzielała wszelkich informacji w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych,

  - prowadziła czynności sprawdzające w zakresie składanych przez podatników informacji podatkowych,

  - udzielała telefonicznych informacji w zakresie podatków,

 • koordynowała pocztę przychodzącą i wychodzącą,
 • rejestrowała składane informacje, akty notarialne oraz umowy najmu/dzierżawy,
 • drukowała i rejestrowała akty notarialne,
 • przygotowywała harmonogramy dyżurów w punkcie informacyjnym.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz systematycznego realizowania spraw, jak również bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/36/2020 na stanowisko urzędnicze - młodszy referent - w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Kolejny etap naboru przeprowadzony zostanie w dniu 9 września br. O szczegółach zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice​

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."