Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, o kierunku lub specjalności: rachunkowość i finanse, finanse, ekonomia, administracja, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, biologia, chemia lub geografia,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz
  z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o odpadach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi programów pakietu biurowego Libre Office oraz MS Office - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, unieszkodliwiania (zagospodarowania) odpadów lub w administracji publicznej w zakresie kontroli działalności gospodarczej,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przyjmowała sprawozdania od podmiotów odbierających i zbierających odpady komunalne, prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów, prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jak również przetwarzała informacje od podmiotów prowadzących instalacje komunalne oraz sprawowała nadzór nad ich terminowością i poprawnością sprawozdań,
 • prowadziła postępowania w zakresie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące m.in.: terminowości i rzetelności sprawozdań oraz osiągnięcia wymaganych ustawowo poziomów, a także wydawała zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz dokonywała wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli,
 • sprawowała nadzór nad zgodnym z prawem działalności, przeprowadzała kontrole przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • przygotowywała sprawozdania roczne oraz analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • obsługiwała bazy danych w zakresie gospodarowania odpadami,
 • prowadziła bieżącą obsługę stron, w tym przyjmowała zgłoszenia (interwencje) mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Katowic,
 • realizowała, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zadania związane z obsługą stanowiska „Ochrona Środowiska" w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym oraz w terenie, pod presją czasu, wymagająca dużej samodzielności, odporności na stres oraz kontaktu bezpośredniego i telefonicznego z klientem. Prowadzenie wizji w terenie na obszarze miasta Katowice i innych miast aglomeracji śląskiej.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazda kat. B,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/34/2020 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Kształtowania Środowiska", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Kolejny etap naboru przeprowadzony zostanie w dniu 25 sierpnia br. O szczegółach zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."